Rzeczpospolita Polska

I etap rekrutacji - wykaz wymaganej dokumetacji

Komisja Rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą do Szkoły Doktorskiej. I etap rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w następujących terminach:

 • 1-2 września - nabór aplikacji kandydatów do Szkoły:

1. Rejestracja w systemie IRK2 – (dostęp do systemu Internetowej Rejestracji Doktorantów: link).

Instrukcja wypełniania danych w IRK.

2. Dostarczanie wymaganej dokumentacji do Działu Nauki.

Uwaga! Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentację aplikacyjną należy dostarczać jedynie za pośrednictwem e-mailowym na adres („Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” – MNiSW)

 • 15 września – wyniki etapu I i zaproszenie na rozmowy


Terminarz

 • 14 lipca 2020 r. – ogłoszenie wyników I etapu postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Kontakt w sprawie rekrutacji: tel. 71-320-5479.

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej (II etap) jest spełnienie wymogów określonych dla etapu I postępowania rekrutacyjnego.


Wykaz wymaganej dokumentacji dla kandydatów aplikujących do Szkoły Doktorskiej (którą należy dostarczyć w I etapie):

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (generowane z systemu IRK2).
 2. Zdjęcie do legitymacji (zobacz: parametry zdjęcia).
 3. Karta kandydata (załącznik do Uchwały Senatu nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.).
 4. Dokument potwierdzający średnią ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych (zaświadczenie z dziekanatu lub suplement do dyplomu zawierający informację o średniej; średnia ocen – należy podać bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych lub kserokopia oryginału dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub zaświadczenie (wzór na dole strony) z właściwego dziekanatu potwierdzające zrealizowanie programu studiów wraz z informacją o planowanym terminie obrony (wymagane jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów do 1 września roku przeprowadzania rekrutacji).
 6. Opinia o przydatności do pracy naukowej (wzór na dole strony)
 7. Dokumentacja potwierdzająca znajomość języków obcych na wymaganym poziomie (certyfikaty, zaświadczenia wydane przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języka obcego w danej uczelni).
  wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
 8. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia wykazane w „Karcie kandydata”.
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości:
  a. 200 zł – kwota obowiązująca obywateli polskich,
  b. 50 euro – kwota obowiązująca cudzoziemców.
  Dane do przelewu:
  Tytuł przelewu: „Imię, nazwisko, rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, D012/0005/20”
  Nr konta:  PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
  IBAN:  PL62102052420000210200292045
  BIC/SWIFT: BPKOPLPW


Wzory druków:

Zaświadczenia o odbytym stażu zagranicznym, które kandydaci wcześniej otrzymali od jednostek przyjmujących na staż będą respektowane, jednak w przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o skorzystanie z odpowiedniego wzoru znajdującego się poniżej.

dokument Word 2007 Oświadczenie o stażu zagranicznym dokument Word 2007, 12.57 KB
2020-04-01 08:23
dokument Word 2007 Oświadczenie o udziale w kole naukowym dokument Word 2007, 12.60 KB
2020-03-17 19:30
dokument Word 2007 Oświadczenie o udziale w projekcie min. 12 mies. od 1 X roku rekrutacji dokument Word 2007, 13.01 KB
2020-03-17 19:30
dokument Word 2007 Oświadczenie o minionym udziale w projekcie dokument Word 2007, 13.26 KB
2020-04-01 08:23
dokument Word 2007 Opinia o przydatności do pracy naukowej dokument Word 2007, 21.73 KB
2020-03-17 19:30
dokument Word 2007 Zaświadczenie z dziekanatu o obronie dokument Word 2007, 13.80 KB
2020-04-01 08:23