Rzeczpospolita Polska

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
w ramach programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”

 

Kontakt w sprawie rekrutacji: tel. 71-320-5479
Dostęp do systemu Internetowej Rekrutacji Doktorantów: link
.
Instrukcja wypełniania danych w IRK.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uchwała Senatu nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.)

Kandydat jest oceniany na podstawie udokumentowanych osiągnięć przedstawionych w „Karcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, która stanowi integralną część zasad rekrutacji:

dokument Word 2007 Karta kandydata (załącznik nr 3 dla beneficjentów programu „Doktorat Wdrożeniowy”) dokument Word 2007, 28.35 KB
2020-02-19 10:40


Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (SD) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokładnie zapoznaj się z informacjami o programie szkoły.

Wykaz wymaganej dokumentacji – etap I
II etap rekrutacji


Warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPWr w ramach programu pn. „Doktorat wdrożeniowy” 

  • zakwalifikowanie się do programu „Doktorat wdrożeniowy”;
  • znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, a w przypadku kandydatów, o których mowa § 7 ust. 5, zaświadczenie o średniej ocen z co najmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych – na poziomie minimum 3,75.
  • uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego powyżej 50% punktów z możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym:
    – w etapie I: pow. 16 pkt.;
    – w etapie II: pow. 25 pkt.