Rzeczpospolita Polska

II etap rekrutacji

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone we wrześniu – szczegółowy terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest spełnienie wymogów określonych dla etapu I postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat niepełnosprawny powinien złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek o potrzebie dostosowania postępowania kwalifikacyjnego, najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem tego postępowania. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla kandydatów aplikujących w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” następuje w drodze wpisu na listę doktorantów na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ogłoszeniu wyników rekrutacji, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników konkursu w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez MNiSW.

Doktoranci otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Szkoły Doktorskiej i o obowiązku dokonania wpisu na listę w ciągu 7 dni. Niedokonanie wpisu w tym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej.

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej mają obowiązek złożyć w Dziale Nauki zaświadczenie od lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021. Skierowanie na badania przyjęty kandydat otrzyma w Dziale Nauki.