Rzeczpospolita Polska

Preludium Bis

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Preludium BIS”

Lista kandydatów, którzy dostali się do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021, na podstawie par. 2 ust. 3 pkt. 1) Szczegółowych zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uchwała Senatu nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.:

 1. Ewa Syguła – suma uzyskanych punktów: 100.
 2. Kinga Sala – suma uzyskanych punktów: 93.
 3. Marcelina Łoś – suma uzyskanych punktów: 88.


Celem projektu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektu PRELUDIUM BIS obejmuje środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego (5 000/6 000 PLN na miesiąc) oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%, przez okres 36 lub 48 miesięcy.

Projekt PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej informacji znajduje się tutaj: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis?language=pl

W roku akademickim 2020/2021 realizowane będą następujące tematy w ramach projektów Preludium Bis pod kierownictwem:

Skontaktuj się bezpośrednio z kierownikiem wybranego tematu.

Czekamy na twoją aplikację

Po przeprowadzeniu procedury przyjęcia do projektu Preludium BIS, nastąpi ewaluacja wniosków kandydatów w celu przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli procedurę konkursową powinni w terminie 1-2 września br. zarejestrować się w systemie IRK (link) oraz dostarczyć wymaganą dokumentację

Ewaluacja wniosków oraz rozmowy będą odbywać się w terminie od 10 do 11 września br.

Kontakt w sprawie rekrutacji: tel. 71-320-5479

Dostęp do systemu Internetowej Rekrutacji Doktorantów: link.

Instrukcja wypełniania danych w IRK.


Wykaz wymaganej dokumentacji dla kandydatów aplikujących do Szkoły Doktorskiej (którą należy dostarczyć w I etapie):

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (generowane z systemu IRK2).
 2. Zdjęcie do legitymacji (zobacz: parametry zdjęcia).
 3. Karta kandydata (załącznik do Uchwały Senatu nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.).
 4. Dokument potwierdzający średnią ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych (zaświadczenie z dziekanatu lub suplement do dyplomu zawierający informację o średniej; średnia ocen – należy podać bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych lub kserokopia oryginału dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub zaświadczenie (wzór na dole strony) z właściwego dziekanatu potwierdzające zrealizowanie programu studiów wraz z informacją o planowanym terminie obrony (wymagane jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów do 1 września roku przeprowadzania rekrutacji).
 6. Opinia o przydatności do pracy naukowej (wzór na dole strony)
 7. Dokumentacja potwierdzająca znajomość języków obcych na wymaganym poziomie (certyfikaty, zaświadczenia wydane przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języka obcego w danej uczelni).
  wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
 8. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia wykazane w „Karcie kandydata”.
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości:

a. 200 zł – kwota obowiązująca obywateli polskich,
b. 50 euro – kwota obowiązująca cudzoziemców.

Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: „Imię, nazwisko, rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, D012/0005/20”
Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
IBAN: PL62102052420000210200292045
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Wzory druków:

Zaświadczenia o odbytym stażu zagranicznym, które kandydaci wcześniej otrzymali od jednostek przyjmujących na staż będą respektowane, jednak w przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o skorzystanie z odpowiedniego wzoru znajdującego się poniżej.

dokument Word 2007 Oświadczenie o stażu zagranicznym dokument Word 2007, 12.57 KB
2020-04-01 08:23
dokument Word 2007 Oświadczenie o udziale w kole naukowym dokument Word 2007, 12.60 KB
2020-03-17 19:30
dokument Word 2007 Oświadczenie o udziale w projekcie min. 12 mies. od 1 X roku rekrutacji dokument Word 2007, 13.01 KB
2020-03-17 19:30
dokument Word 2007 Oświadczenie o minionym udziale w projekcie dokument Word 2007, 13.26 KB
2020-04-01 08:23
dokument Word 2007 Opinia o przydatności do pracy naukowej dokument Word 2007, 21.73 KB
2020-03-17 19:30
dokument Word 2007 Zaświadczenie z dziekanatu o obronie dokument Word 2007, 13.80 KB
2020-04-01 08:23