Rzeczpospolita Polska

Europejska Karta Naukowca
Justyna Łochańska
Dział Kadr i Płac
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. 71-320-5269
e-mail:

Dominika Mańkowska
Biuro Kooperacji i Transferu Wiedzy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. +48 71 320 52 43
e-mail:
Krzysztof Kafarski
Dział Współpracy z Zagranicą
tel. +48 71 320 1024
e-mail: k


info_02_02_02
W kwietniu 2017 r. UPWr otrzymał prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research” nadawane przez Komisję Europejską. Instytucje oraz pracodawcy posiadający to wyróżnienie zapewniają naukowcom atrakcyjne warunki pracy i rozwoju kariery w świetle dostosowania do zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Celem wyróżnienia HR Excellence in Research jest stworzenie pracownikom naukowo-dydaktycznym warunków umożliwiających mobilność krajową i zagraniczną, a zespołom naukowym prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki finansowe. Wyróżnienie HR mobilizuje do opracowywania i wdrażania pozytywnych zmian oraz standardów działających w innych krajach, które prawdopodobnie bez uruchomienia procesu ubiegania się o wyróżnienie HR Excellence in Research nie byłyby realizowane. Wdrożenie optymalnych – aktualnych do wyzwań na poziomie globalnym i europejskim – modeli zarządzania w oparciu o zasady Europejskiej Karty i Kodeksu jest okazją do analizy i redefinicji dotychczasowych procesów zarządzania na uczelni.

Wdrażanie Strategii HR polega także na opracowaniu otwartych, przejrzystych i opartych na kryterium osiągnięć procedur rekrutacji (OTM-R) przynoszących korzyści naukowcom, instytucjom i krajowemu systemowi badań. Wprowadzenie zasad polityki OTM-R zapewni równe możliwości dla wszystkich kandydatów i ułatwi mobilność, co z kolei przyczyni się do zwiększenia opłacalności inwestowania w badania, poprawy warunków pracy naukowców i przyciągnięcia naukowców z zagranicy. Proces doskonalenia uczelni w świetle realizacji zasad Karty i Kodeksu wpłynie na umiędzynarodowienie współpracy naukowej i wzmocnienie potencjału organizacyjnego uczelni, zwiększenie jej atrakcyjności w procesie dążenia do doskonałości, poprawy kariery i mobilności naukowców podnosząc międzynarodowe znaczenia działalności uczelni


UPWr z logo Human Resources Excellence in Research


prawne_02

Uzasadnieniem implementacji postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.

ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS.
32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:
- working conditions;
- transparent recruitment processes based on merit, and
- career development.
The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them. 32.2 Consequences of non-compliance.
If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).


definicje_02_02_02

Europejska Karta Naukowca

ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca.


Więcej informacjikorzysci_02
Mocne strony (korzyści) dla Uczelni z posiadania logo HR Excellence in Research – m.in:
 • Premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów (punkt 16 ankiety - Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki);
 • Prestiż i wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne europejskimi standardami;
 • Znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

dok_02

Raport ewaluacyjny

Evaluation by EC (Logo HR)


Has the organisational information been sufficiently updated to understand the context in which the HR Strategy is implemented?

Yes

Does the narrative provided list goals and objectives which clearly indicate the organisation’s priorities in HR-management for researchers?

Partly

The report clearly indicates that the organization's priority for the next period is to reach OTM-R requirements. However, a clearer statement on initially set actions yet to be achieved would help follow the progress made over the period. Also, the lack of explanations on delay or postponing of actions from the initial action plan does not help in fully assessing how the 2-year implementation period went.


Has the organisation published an updated HR Strategy and Action Plan been updated with the actions’ current status, additions and/or modifications?

No

The assessor did not find the interim report on the institutional website. Only a brief one-page overall list of goals linked to OTM-R is published at https://www.upwredu.pl/p/pracownicy/karta_naukowca /action_plan_for_the_implementation_phase.pdf, therefore not providing detailed information on the current status of originally set actions, additions nor modifications. Unfortunately, it lacks the expected level of details that can allow proper assessment of progress made towards the initial action plan.


Is the implementation of the HR strategy and Action Plan sufficiently embedded within the organisation’s management structure (e.g. steering committee, operational responsibilities) so as to guarantee a solid implementation?

Yes

Has the organisation developed an OTM-R policy?

Partly

At the time the organization applied for the HR Excellence logo in 2016, OTM-R had not been introduced in HRS4R process. At interim time, WUELS has appropriately carried out its OTM-R assessment, and has formely committed to enhancing its recruitment process and publishing it over the next phase (years 2019-2022).

WUELS presents a promising Action plan and good general results, showing that HRS4R is fully embedded in the institution's strategy. However, the report lacks essential elements to fully appreciate the progress made and the quality of the implemented HRS4R.

Strengths

 • The support and commitment from the highest representatives at WUELS is obvious, and proof is found that the institution has devoted significant time and effort to deeply and durably embed HRS4R as part of its general strategy (for that matter, the initial gap analysis and action plan are of excellent quality).

 • All staff categories (members of governance, administration, teaching and research staff - including R1-R4 researchers) are involved in the development and monitoring of HRS4R. Likewise, the implementation is not limited to the HR department and encompasses all relevant administrative departments

 • Set actions are clearly linked to observed gaps, particularly with regards to OTM-R (OTM-R related targets are part of a Work Package of a nationally-funded project that WUELS specifically applied for and received).

 • 47% of the set goals from the initial action plan is achieved

Weaknesses

 • The report lacks details on how the implementation and monitoring are done ("meets on a regular basis" is too vague): for instance, an update on the groups' composition (including the number of researchers and their category in each group - R1 to R4) is missing; so is the number and frequency of meetings of the various groups.

 • Referring to the various teams or bodies in charge of carrying out HRS4R while using different names makes it confusing to follow (Working group, monitoring group, Team of the C&C implementation, Committee for implementation..., ). For instance, the report mentions a HR logo coordinating team without indicating who is in it. It is unclear whether it is the same as the Working group or the Monitoring group, or if it is a whole different set of stakeholders in the university.

 • No explanations are provided as to why some target dates from the initial action plan are not met, why there are early or late (i.e. actions 7 and 1 respectively), nor why a change in the team/department in charge was made (actions 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 and 15). It is unclear whether the target dates indicated in the interim report under the Proposed actions comparative table are the updated ones (if so then, why are most target dates for actions marked as "in progress" not set within the 2019-2021 period?).  

 • Although indicators are defined for every action, no values are reported in the interim report (i.e. number of students who received advice, number of academics informed, number of researchers who participated in scientific grants, and so on) therefore not providing the necessary evidence to assess progress effectively.

 • Neigher the interim report nor an updated action plan showing the state of achievement (like a summary table similar to Annex 5 of the initial action plan) are published on the institutional website.


Suggestions to better showcase the progress achieved by WUELS towards HRS4R initial and set objectives :

 1. Provide more details on the implementation and monitoring process: i.e. indicate the number and frequency of meetings of the groups; update the groups' list of members and clarify their composition (how many people, including the number of researchers and their category - R1 to R4); refer to various groups using consistent names to avoid confusion.

 2. Provide explanations when deviations to set-targets or change of teams in charge occur;

 3. Clarify updated target dates for the 2019-2021 period;

 4. Provide values for defined indicators (actions 1, 2, 6, 12, 13, 14);

 5. Publish the full interim report and a precise updated action plan the next period under the form of a summary table (like in Annex 5 of the initial action plan) on the institutional website.
analiza
Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (powołany na mocy Zarządzenie nr 104/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2016 roku):
 • prof. Jarosław Bosy – przewodniczący Zespołu,
 • prof. Anna Chełmońska-Soyta – wiceprzewodniczący Zespołu,
 • mgr Dominika Mańkowska – koordynator Zespołu
 • mgr Krzysztof Kafarski - zastępca koordynatora Zespołu
 • mgr Anna Marzycka – sekretarz Zespołu
 • oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym w szczególności opracowanie Strategii HR i planu działań.

Charakterystyka badania ankietowego

Analiza wyników badania ankietowego

Podjęte działania

19 września 2016 – JM Rektor Tadeusz Trziszka podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
- Zamieszczenie artykułu w Głosie Uczelni dotyczącego Europejskiej Karty Naukowca oraz procesu jej wdrażania na UPWr.

20 września 2016Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

20 września 2016 – Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje UPWr o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie UPWr do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

26 września 2016 – Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia, podczas którego zostają rozpoczęte starania o uzyskanie loga HR. Grupa opracowuje wstępną procedurę przygotowania wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

27 września 2016 – JM Rektor Tadeusz Trziszka podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Zarządzenie nr 104/2016), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia na UPWr zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

od 28 września 2016 – regularne spotkania Grupy Roboczej w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej.

29 września 2016 – kolportaż plakatu informacyjnego na wydziałach i w gmachu głównym uczelni.

od 29 września 2016 – spotkania informacyjne grupy roboczej na poszczególnych wydziałach z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i doktorantami.

3 października 2016 – wysłanie do pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UPWr anonimowej, wewnętrznej ankiety-kwestionariusza opracowanej w oparciu o zasady i zalecenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, przygotowanej przez Centrum Sieci Komputerowych UPWr.

3-4 października 2016 – kampania mailingowa zachęcająca do wypełniania ankiety skierowana do władz uczelni, pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UPWr.

10 października 2016 – przeprowadzenie akcji mailingowej z informacją o przedłużeniu terminu wypełniania ankiety do 12 października 2016.

13 października 2016 – zamknięcie ankiety i wygenerowanie wyników przez Centrum Sieci Komputerowych UPWr.

13-18 października 2016 – opracowanie wyników ankiet przez pracowników naukowych UPWr.

17 października 2016 – publikacja artykułu na stronie angielskiej.

19 października 2016 – spotkanie Grupy Roboczej w celu omówienia wyników analizy wewnętrznej na podstawie macierzy.

20 października 2016 – spotkanie Grupy Roboczej w celu analizy wyników badania ankietowego.

21 października 2016 – spotkanie Grupy Roboczej w celu opracowania strategii wdrożenia zasad Karty i Kodeksu na UPWr.

24 października 2016 – informacja o działaniach związanych z wdrażaniem Karty i Kodeksu na profilu uczelnianym na Twitterze i Google+.

28 października 2016 – zaprezentowanie Zespołowi ds. wdrożenia wyników badania ankietowego i analizy wewnętrznej uczelni

2 listopada 2016 – konsultacje z Zespołem ds. wdrożenia w celu opracowania planu działań naprawczych

7 listopada 2016 – Prezentacja Strategii HR Zespołowi ds. wdrożenia

10 listopada 2016 – złożenie Strategii HR Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do KE

10 listopada 2016 – UPWr otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną uprzednio Deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Komisja uznaje deklarację i zachęca UPWr do kontynuowania procedury wdrożeniowej zasad Karty i Kodeksu

10 stycznia 2017 – konsultacje z Zespołem ds. wdrożenia w celu omówienia procesu wprowadzania działań naprawczych i samodoskonalących po złożeniu Strategii HR do Komisji Europejskiej

10 lutego 2017 – otrzymanie Raportu Ewaluacyjnego z Komisji Europejskiej ze statusem pozytywnym, wymagającym drobnych poprawek

luty - marzec 2017 – regularne konsultacje Zespołu ds. wdrożenia w celu opracowania dodatkowych działań samodoskonalących po otrzymaniu Raportu Ewaluacyjnego z Komisji Europejskiej

6 marca 2017 – podsumowujące spotkanie Zespołu ds. wdrożenia przed ponownym złożeniem Strategii HR do Komisji Europejskiej

19 kwietnia 2017 – Złożenie zaktualizowanej Strategii HR do Komisji Europejskiej

19 maja 2017 – przyznanie Logo HR przez Komisję Europejską

13 lipca 2017
- spotkanie Zespołu ds. wdrożenia w celu omówienia harmonogramu wprowadzenia działań naprawczych i samodoskonalących

24 października 2017 – udział w konferencji Info-day w Brukseli „Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the Human Resources Strategy (HRS4R) & Complying with art. 32 of the H2020 multi-beneficiary grant agreement”.

6 grudzień 2017 – udział w seminarium dla polskich instytucji z logo HR Excellence in Research w Warszawie

18 grudnia 2017 – spotkanie grupy roboczej w sprawie stworzenia Strategii Procedury Rekrutacji Naukowców (OTM-R Policy)

30 stycznia 2018 – przyznanie środków finansowych na wdrażanie Strategii Logo HR w ramach programu POWER 3.5 (NCBiR)

19 luty 2018 – opublikowanie artykułu dotyczącego procesu wdrażania Strategii logo HR na UPWr w internetowej wersji czasopisma uczelnianego

9 marca 2018 – ogłoszenie Zarządzenia Rektora nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

12 do 16 Marca 2018 – udział w Erasmus Staff Training Week „HRS4S Assessment”, University of Leige, Belgia

16 maja 2018 – prezentacja procesu wdrażania Strategii Logo HR na radzie wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji

12 czerwca 2018 – prezentacja procesu wdrażania Strategii Logo HR na radzie wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

19 czerwca 2018 – prezentacja procesu wdrażania Strategii Logo HR na radzie wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

2 października 2018 – udział w warsztatach Managing Researchers’ Talents, Skills & Career Development, Wiedeń, Austria

18 stycznia 2019 – udział w Seminarium poświęconym wyróżnieniu „HR Excellence in Research” (HRS4R), Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa

29 stycznia 2019 – udział w Info-Day Ensuring Excellent Research by Investing in Researchers' Talents, Skills & Career Development - Implementing the Human Resources Strategy (HRS4R), Bruksela

25 lutego 2019 – spotkanie Grupy Monitorującej podsumowujące realizację Strategii Logo HR oraz akceptacja planu działań na lata 2019-2021

7 marca 2019 – udział w warsztatach HR Excellence in Research – wyróżnienie UE. Jak je zdobyć i utrzymać, Regionalny Punkt Kontaktowy, Kraków

4 kwietnia 2019 – udział w konferencji Dzień z Horyzontem 2020, Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa

październik 2018 – maj 2019 – regularne konsultacje z Działem Kadr i Płac

17 maja 2019 – wysłanie Raportu przejściowego do Komisji Europejskiej

12 -14 czerwiec 2019 – udział w warsztatach „Master Class HRS4R”, Universtytet w Liege, Belgia

30 września 2019 – opublikowanie artykułu podsumowującego 2 lata wdrażania Strategii Logo HR

3 październik 2019 - otrzymanie oceny raportu przejściowego z Komisji Europejskiej

17 październik 2019 – udział w szkoleniu HR Excellence in Research – wyróżnienie Unii Europejskiej. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. RPK Politechnika Wrocławska.

18 październik 2019 – udział w spotkaniu dla instytucji wyróżnionych HR Excellence in Research

styczeń 2017 – aktualnie – regularne spotkania Grupy Monitorującej

13 grudnia 2019 – pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. wdrażania Strategii Logo HR (interdyscyplinarnego zespołu ds. wdrażania polityki OTMR w ramach zad. 1 modułu VI pn. „opracowanie otwartej, przejrzystej i opartej na kryterium osiągnięć procedury rekrutacji pracowników” projektu POWER 3.5. „UPWr.2.0. międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”)

2 stycznia 2020 – rozpoczęcie realizacji zad. 1 modułu VI pn. „opracowanie otwartej, przejrzystej i opartej na kryterium osiągnięć procedury rekrutacji pracowników” projektu POWER 3.5. „UPWr.2.0. międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

styczeń 2020 – aktualnie – regularne spotkania koordynatorów wdrażania Strategii Logo HR w latach 2020-2022 (koordynatora Strategii Logo na UPWr, koordynatora w obszarze rozwoju polityki OTM-R, specjalistów ds. polityki zatrudnienia) oraz konsultacje opracowanych rozwiązań z Grupą Roboczą ds. wdrażania Strategii Logo HR

8 kwietnia 2020 – drugie spotkanie (online) interdyscyplinarnego zespołu ds. wdrażania polityki OTMR (Grupy Roboczej ds. wdrażania Strategii Logo HR w ramach zad. 1 modułu VI pn. „opracowanie otwartej, przejrzystej i opartej na kryterium osiągnięć procedury rekrutacji pracowników” projektu POWER 3.5. „UPWr.2.0. międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”)

3 do 23 kwietnia 2020  – udział koordynatorów ds. wdrażania Strategii Logo HR w latach 2020-2022 w serii warsztatów online dotyczących wdrażania Strategii Logo HR organizowanych przez University College, Cork, Irlandia.

27 kwietnia 2020 – opracowanie Sprawozdania z ustaleń dotyczących realizacji zadania 1 modułu VI pn. „opracowanie otwartej, przejrzystej i opartej na kryterium osiągnięć procedury rekrutacji pracowników” realizowanego w latach 2020-2022 w ramach projektu „UPWr 2.0.: międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.