Rzeczpospolita Polska

Zaproszenie


 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO
SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ WE WROCŁAWIU

 

 

„Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość badań fykologicznych.
Ich znaczenie dla człowieka i ochrony środowiska”

Wrocław, 19–21 maja 2011 roku

 


 

Tematy konferencji:

  1. Postępy w taksonomii prokariotycznych i eukariotycznych glonów (w oparciu o badania cech morfologicznych i metody molekularne), zmienność osobników (morfotypy, genotypy)
  2. Studia nad bioróżnorodnością, strukturą i strategią życiową w odniesieniu do warunków ekologicznych oraz stref i obszarów geograficznych i klimatycznych
  3. Reakcje zbiorowisk sinic i glonów w na stresowe warunki siedliskowe. Tajemnice odporności na toksyczne substancje (n. p. metale ciężkie) w środowisku
  4. Rola sinic i glonów w środowisku (znaczenie ekologiczne, zagrożenia), Glony i sinice jako organizmy wskaźnikowe jakości wód i środowiska
  5. Znaczenie sinic i glonów dla człowieka i jego gospodarki

Sesja plenarna w dniu 19 maja 2011 roku w całości poświęcona będzie historii i stanu badań Fykologicznych w Polsce.