Rzeczpospolita Polska

Komunikat I


 

KOMUNIKAT I
DLA UCZESTNIKÓW XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SKN
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 15–16 maja 2014 roku organizuje XIX Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXI Sejmik SKN).

 

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max. 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  – podsekcja kliniczna
  – podsekcja nauk podstawowych
  – podsekcja popularno-naukowa

 

Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w Waszej Uczelni do udziału w Konferencji.

 

Zgłoszenia i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w edytorze tekstów MS Word; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać pocztą e-mailową: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2014 r.

 

Prace odbiegające od podanego wzoru, bądź nadesłane po terminie, nie będą wydrukowane w materiałach Konferencji!!!

W zgłoszeniu (załącznik nr 1) należy podać formę prezentacji prac. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy i sekcji.

Faktury będą wystawiane i przesłane na adres podany w załączniku nr 2.

 

Opłata konferencyjna 220 zł (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, 1 nocleg, imprezę integracyjną).

 

Opłata powinna być wniesiona do 31.03.2014 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław
ul. Norwida 25/27
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: XIX Konferencja SKN (502 MPK 16-10).

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

 

Uczestnikom konferencji Uczelnia zapewnia zakwaterowanie:

 • dla studentów w pokojach gościnnych w DS. – 30,24 zł (brutto) - cena poza noclegiem, który jest w opłacie konferencyjnej
 • dla opiekunów w pokojach gościnnych w DS „RAJ” (ceny poza noclegiem, który jest w opłacie konferencyjnej):
  – pokój 1-osob. 100 zł + 8% VAT
  – pokój 2-osob. – 1 miejsce w pokoju 55 zł + 8% VAT.

 

W dniu 16.05.2014 r. przewidziana jest wycieczka dla gości krajowych i zagranicznych.

Koszt wycieczki – 70 zł (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

 

Wykaz Kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt – dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw.
  tel. (71) 32-05-820 e-mail:
 • medycyny weterynaryjnej – dr Artur Niedźwiedź
  tel. (71) 32-05-363, e-mail:
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
  tel. (71) 32-05-503, e-mail:
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska – dr inż. Janina Zawieja,
  tel. (71) 32-01-677, e-mail:
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
  tel. (71) 32-07-706, e-mail:

 

Serdecznie zapraszamy

 

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Prof. dr hab. Danuta Parylak

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – upoważnienie do wystawienia faktury

Załącznik nr 3 – wzór streszczenia