Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 19–20 maja 2016 roku organizuje XXI Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN).

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max. 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  – podsekcja kliniczna
  – podsekcja nauk podstawowych
  – podsekcja popularno-naukowa.

Serdecznie zapraszamy studenckie koła naukowe działające w waszej uczelni do udziału w konferencji.

Zgłoszenia (maksymalnie 2 w każdej sekcji lub kole) i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w edytorze tekstów MS Word; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać pocztą e-mailową: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 r.

Prace odbiegające od podanego wzoru bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencji.

W zgłoszeniu (zał. nr 1) należy podać formę prezentacji prac. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy i sekcji. Faktury będą wystawiane i przesłane na adres podany w zał. nr 2.

Opłata konferencyjna 250 zł (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, jeden nocleg, imprezę integracyjną).

Opłata powinna być wniesiona do 31.03.2016 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C.K Norwida 25
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: XXI Konferencja SKN (10-D130/0001/16)

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Studenckie koła naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Uczestnikom konferencji uczelnia zapewnia zakwaterowanie

 • dla studentów w studenckich pokojach gościnnych w DS. – 32,40 zł (brutto) – cena poza noclegiem, który jest w opłacie konferencyjnej, należność płatna gotówką w DS. przy korzystaniu z dodatkowego noclegu;
 • dla opiekunów w pokojach gościnnych w DS „LABIRYNT” i w DS. „RAJ” (ceny poza noclegiem, który jest w opłacie konferencyjnej):
  – pokój 1-osob. ok. 108,00 zł (brutto)
  – pokój 2-osob. – 1 miejsce w pokoju, ok. 59,40 zł (brutto).

W dniu 20.05.2016 r. przewidziana jest wycieczka dla gości krajowych i zagranicznych. Koszt wycieczki – 70 zł (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

Wykaz Kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt
  – dr Magdalena Senze, tel. (71) 32-05-820 e-mail:
 • medycyny weterynaryjnej
  – dr hab. Artur Niedźwiedź, tel. (71) 32-05-363, e-mail:
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa
  – prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, tel. (71) 32-05-503, e-mail:
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska
  – dr hab. inż. Janina Zawieja, tel. (71) 32-01-677, e-mail:
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka
  – dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, tel. (71) 32-07-706, e-mail:

Serdecznie zapraszamy

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Prof. dr hab. Danuta Parylak


dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa dokument Word 2007, 18.58 KB
2016-02-05 07:08
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – upoważnienie do wystawienia faktury dokument Word 2007, 17.76 KB
2016-02-05 07:08
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 – wzór streszczenia dokument Word 2007, 19.27 KB
2016-02-05 07:08