Rzeczpospolita Polska

Konferencja naukowa „Problemy metaboliczne bydła mlecznego”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

naglowek

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz Sekcja Neonatologii PTNW,
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym
oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

zapraszają lekarzy weterynarii i hodowców bydła
do udziału w Konferencji Naukowej

„Problemy metaboliczne bydła mlecznego”


Wrocław, 8-9 grudnia 2017
Aula Jana Pawła II (Centrum Edukacyjne Uniwersytetu)
pl. Grunwaldzki 24A


Program:

Piątek 8.12.2017

9.30‑9.40 Powitanie Uczestników konferencji, wystąpienie Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka
Sesja I. Kwasica żwacza u cieląt i krów
(przewodniczący T. Stefaniak i P. Sobiech)
9.40‑10.20 Prof. Walter Baumgartner (Uniwersytet Weterynaryjny, Wiedeń, Austria)
Znaczenie, diagnostyka i leczenie ostrej i podostrej kwasicy żwacza u przeżuwaczy
10.30‑11.00 Prof. Paweł Górka (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Kwasica żwacza – czy również problem u cieląt?
11.05‑11.25 Lek. wet. Urszula Glinka (ZOETIS)
Smartbow – elektroniczny system diagnostyki behawioralnej bydła
11.25‑11.55 Przerwa na kawę
Sesja II. Zależności cielę – krowa
(przewodniczący Z. M. Kowalski, K. Lutnicki)
11.55‑12.25 Dr Harma Berends (Trouw Nutrition Calf & Beef Research Facility, Holandia)
Wpływ wychowu cieląt na metabolizm, zdrowie i wydajność krów
12.30‑12.55 Lek. wet. Krzysztof Blicharski, prof. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Profilaktyczne i lecznicze zastosowanie surowicy odpornościowej u cieląt-jałówek
13.00‑13.40 Dr John Mee (Teagasc, Irlandia)
Wpływ żywienia i zaburzeń metabolicznych krów-matek na zdrowie cieląt
13.50‑15.15 Przerwa obiadowa
Sesja III. Diagnostyka i zapobieganie zaburzeniom metabolicznym u krów mlecznych
(przewodniczący R.Kupczyński, J. Twardoń)
15.15‑15.45 Prof. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Zasady monitoringu laboratoryjnego zdrowego i problemowego stada bydła mlecznego
15.50‑16.20 Prof. Maciej Kowalski, mgr inż. Marta Malkiewicz (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Czynniki ryzyka ketozy w Polsce
16.30‑17.00 Dr Paulina Jawor
Jak powstają zaburzenia metaboliczne u krów mlecznych w Polsce. Wnioski z wieloletnich badań własnych
17.05‑17.30 Prof. Przemysław Sobiech
Przydatność stosowania antyoksydantów w profilaktyce chorób metabolicznych bydła mlecznego
17.35‑17.50 Przerwa na kawę
17.50-19.00 Dyskusja okrągłego stołu „Jak wyeliminować błędy w wychowie cieląt?”
(moderatorzy Z. M. Kowalski, T. Stefaniak)
20.00-24.00 Bankiet – restauracja Inspiracja, plac Solny 16 (koło Starego Rynku)

Sobota 9.12.2017

Sesja IV. Ekonomiczne aspekty zaburzeń metabolicznych u krów
(przewodniczący P. Górka, A.Rząsa)
9.00-9.40 Dr Zbigniew Lach (OHZ Osięciny)
Ekonomiczne aspekty decyzji podejmowanych w fermie bydła mlecznego
9.45-10.25 Prof. Jan Twardoń i wsp.
Wpływ wybranych zaburzeń metabolicznych krów na rozród
10.30-10.50 Prof. W. Skrzypczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
Możliwości wykorzystania technik proteomicznych w poszukiwaniu białkowych markerów zaburzeń metabolicznych u bydła
10.55-11.30 Przerwa na kawę
Sesja V. Diagnostyka zaburzeń metabolicznych u krów
(przewodniczący P. Jawor, G. Dejneka)
11.30-12.10 Dr hab. Robert Kupczyński prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Przyczyny, diagnozowanie i zapobieganie zasadowicy u krów
12.15-12.45 Prof. Krzysztof Lutnicki, dr Łukasz Kurek (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
Nowoczesne metody diagnostyczne w bujatrii – moda czy konieczność?
12.50-13.05 Lek. wet. Dawid Król, prof. Anna Rząsa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Nowe rozwiązania technologiczne do błyskawicznego pomiaru temperatury wewnętrznej bydła
13.10-13.20 Podsumowanie i zakończenie konferencji: prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
13.20-14.10 Obiad
14.15-16.00 Warsztaty dla lekarzy weterynarii (ilość miejsc ograniczona): Sekcja cielęcia i pobranie próbek do badań diagnostycznych (prowadzący dr John Mee i lek. wet. Dawid Król).

W programie obrad po każdym wystąpieniu przewidziana jest dyskusja.

Opłaty:

Koszt udziału w Konferencji, dla osób zarejestrowanych do dnia 15.11.2017 wynosi 320,- zł, dla osób zarejestrowanych w terminiepóźniejszym (od 16.11.2017 do 30.11.2017) 350,- zł. W przypadku doktorantów oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego wpisowe wynosi 220,- zł. Opłata obejmuje udział w wykładach, przerwy konferencyjne, obiad w piątek i sobotę oraz materiały.Ostateczny termin rejestracji upływa 30.11.2017.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystym bankiecie proszone są o uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50,- zł (liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia). Uroczysty bankiet odbędzie się restauracji Inspiracja zlokalizowanej na placu Solnym tuż obok Starego Rynku.

Studenci po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej w rejestracji w dniu konferencji, zostają dopuszczeni do wykładów bezpłatnie (bez materiałów i udziału w obiadach). Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Wpłaty prosimy kierować na konto UP we Wrocławiu: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045, w tytule płatności proszę wpisać: „konferencja nr D120/0645/2017+ nazwisko uczestnika

Decyzją Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (nr w trakcie nadawania/KRLW) lekarzom weterynarii uczestniczącym w Konferencji przysługuje 30 punktów edukacyjnych.

Sposób zgłaszania udziału w konferencji:

  1. Możliwa jest jedynie rejestracja elektroniczna przez formularz umieszczony na stronie internetowej http://www.konferencjabujatrycznawroclaw.pl/
  2. Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest uzyskanie potwierdzającego maila zwrotnego;

Brak wniesienia opłaty wpisowej do 28. listopada br. powoduje anulowanie rejestracji.

Więcej szczegółów pod adresem http://www.konferencjabujatrycznawroclaw.pl/

Udział w warsztatach sekcyjnych jest dodatkowo płatny 100 zł. Płatność za warsztaty gotówką na miejscu w dniu konferencji. Lekarze wet. zainteresowani udziałem w warsztatach sekcyjnych proszeni są o podanie tej informacji podczas rejestracji.

Zapraszam w imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. n. wet. Tadeusz Stefaniak