Rzeczpospolita Polska

Konferencja naukowa z dyskusjami panelowymi „Przyrodnicze, techniczne i gospodarcze aspekty rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej”

Konferencja Naukowa z dyskusjami panelowymi


PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY
ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ


Wrocław, 14.06.2018


pod Honorowym Patronatem

Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Pana Cezarego Przybylskiego
Wojewody Dolnośląskiego
Pana Pawła Hreniaka
Logo Logo
JM Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusza Trziszki
JM Rektora
Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa
Logo Logo

KOMUNIKAT NR 1

Tematyka konferencji

Odrzańska Droga Wodna jest przedsięwzięciem mogącym stać się motorem długofalowego rozwoju całej zachodniej Polski, oddziałującym na rozliczne gałęzie gospodarki, w tym transport, produkcję energii, rolnictwo, leśnictwo i in. Jest przedsięwzięciem, które może przyczynić się do poprawy jakości środowiska w Polsce zachodniej, szczególnie powietrza i wód, ale też stwarzającym zagrożenia dla niektórych komponentów środowiska, w tym siedlisk i gatunków. Odrzańska Droga Wodna powinna być zatem rozwijana z uwzględnieniem wszystkich aspektów Zrównoważonego Rozwoju i w harmonii z innymi programami regionalnymi, w tym z programem „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Celem konferencji jest zgromadzenie interdyscyplinarnego grona specjalistów dla wieloaspektowej dyskusji o przyrodniczych, technicznych i gospodarczych założeniach rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczególna uwaga poświęcona będzie potrzebom ochrony ekosystemów, gatunków i zasobów wodnych przy uwzględnieniu naturalnych zjawisk i procesów zachodzących w dolinach i zlewniach rzecznych.

Miejsce konferencji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Aula Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki 24A.

Ramowy program konferencji

08.00‑10.00 Rejestracja uczestników
10.00‑10.30 Przywitanie uczestników
10.30‑12.00 Sesja 1: Techniczno-przyrodnicze aspekty rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
12.00‑12.30 przerwa kawowa
12.30‑14.00 Sesja 2: Gospodarczo-przyrodnicze aspekty rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
14.00‑15.00 przerwa obiadowa
15.00‑16.30 Sesja 3: Naturalne procesy przyrodnicze i ochrona ekosystemów w kontekście rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
16.30‑17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

W każdej sesji referatowej przewidziane są po 3 referaty zamawiane (po 20 minut każdy) oraz 30 minutowa moderowana dyskusja panelowa.

Równolegle, przez cały czas trwania konferencji (tj. w godzinach 8-17), trwać będzie sesja posterowa w holu głównym na parterze CND.

Koszty uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet naukowo-techniczny

współprzewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Prorektor UPWr ds. nauki i współpracy z zagranicą
 • prof. dr hab. Jerzy Jasieńko, Prorektor PWr ds. organizacji i rozwoju

 • Janusz Bańkowski, Biuro Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej w Brzegu
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Piotr Dancewicz, Dyrektor Aglomeracji Opolskiej
 • prof. dr hab. Andrzej Greinert, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Jacek Gurwin prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Tomasz Kałuża prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Zygmunt Kącki, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, Dziekan WIKŚiG UPWr
 • dr hab. inż. Stanisław Kostecki prof. nadzw., Politechnika Wrocławska, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
 • Jacek Kowalski, Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
 • prof. dr hab. Dariusz Łydżba, Dziekan Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr
 • dr hab. Edward Meller prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • Mariusz Przybylski, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
 • Jan Pyś, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Adam Rak prof. nadzw., Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Uniwersytet Opolski
 • Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • dr inż. Wojciech Rędowicz, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Stępień, Dziekan WP-T UPWr
 • Mateusz Surowski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

 • prof. dr hab. Cezary Kabała – przewodniczący
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Mirosław Anioł
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dobicki
 • dr hab. inż. Bernard Gałka
 • dr hab. Monika Kowalska-Góralska
 • mgr inż. Piotr Kaługa
 • mgr inż. Izabella Łatak
 • dr inż. Łukasz Szałata
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński
 • dr inż. Anna Uciechowska-Grakowicz
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są drogą elektroniczną na załączonym formularzu w terminie do 30.04.2018 r.

Sekretariat konferencji

mgr inż. Aleksandra Loba
e-mail:

mgr inż. Łukasz Gruss
e-mail: