Rzeczpospolita Polska

Zaproszenie do udziału w wykładach i seminariach prof. Michaela Burawoya

Profesor Michael Burawoy – nota biograficzna

Profesor Michael Burawoy jest światowej sławy socjologiem pracy, ruchów społecznych oraz metodologiem badań społecznych. W zakresie socjologii pracy rozwinął oryginalną analizę procesu i ideologii pracy w warunkach fordowskiego modelu kapitalizmu monopolistycznego oraz gospodarki planowej w krajach realnego socjalizmu. Jego badania porównawcze prowadzone m.in. w USA, RPA, na Węgrzech oraz w Zambii należą do klasyki współczesnej socjologii gospodarki. W zakresie socjologii ruchów społecznych do jego największych osiągnięć należy analiza „kontrruchów” (w sensie K. Polanyiego) kontestujących procesy neoliberalnej globalizacji. Jego istotnym wkładem w międzynarodową dyskusję socjologiczną jest wprowadzenie koncepcji „socjologii publicznej”. Zasadza się ona na aktywnym, refleksyjnym, uczestniczącym i krytycznym dialogu z różnego rodzaju odbiorcami wiedzy naukowej, w tym przede wszystkim reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, na uwagę zasługuje stworzona przez Profesora Burawoya „extended case method” (metoda poszerzonego studium przypadku), która jest nowatorską metodą badań jakościowych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz refleksyjnej interwencji w świat badanych.

Profesor Burawoy jest laureatem licznych nagród naukowych oraz dydaktycznych, jedynym autorem ośmiu monografii naukowych (z których przynajmniej dwie – Manufacturing Consent (1979) oraz Extended Case Method – 2009 uznać można za przełomowe dla nauk społecznych) i ponad stu trzydziestu artykułów naukowych. Był profesorem wizytującym w wiodących ośrodkach naukowych m.in. w USA, Egipcie, RPA, Francji, Tajwanie i na Węgrzech. W latach 2003-2004 był Przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego, zaś w latach 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego.