Rzeczpospolita Polska

XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

KOMUNIKAT I


DLA UCZESTNIKÓW XXIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SKN
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 16-17 maja 2019 roku organizuje XXIV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVI Sejmik SKN).

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max. 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  – sekcja kliniczna – psy i koty
  – sekcja kliniczna – zwierzęta gospodarskie, konie i drób
  – sekcja nauk podstawowych i popularnonaukowa
  – sekcja zwierząt egzotycznych.

Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w Waszej Uczelni do udziału w konferencji.

Prelegentami i autorami prac podczas konferencji mogą być wyłącznie studenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).
Na konferencję nie mogą być zgłaszane prace, które w całości lub w części są pracą inżynierską bądź magisterską.
Autorzy zobowiązani są do przedstawienia autora pomysłu pracy i sposobu wykonania badań.
Praca nie może mieć więcej niż pięciu autorów.

Zgłoszenia (maksymalnie 2 w każdej sekcji lub kole) i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w edytorze tekstów MS Word; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać pocztą e-mailową: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.03.2019 r.
Prace odbiegające od podanego wzoru bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencji.

W zgłoszeniu (zał. nr 1) należy podać formę prezentacji pracy i sekcję, w której praca ma być prezentowana. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy i sekcji.

Po raz kolejny prace studentów będą opublikowane w elektronicznym recenzowanym wydaniu – monografii pokonferencyjnej. Osoby, które chcą aby ich praca była zamieszczona w monografii proszone są o nadsyłanie prac (wg załączonych wytycznych do monografii: zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6 i zał. nr 7) do dnia 15.04.2019 r., nie zwalnia to uczestników konferencji z przesyłania streszczeń do 5.03.2019 r.

Opłata konferencyjna 300 zł (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, 1 nocleg, imprezę integracyjną).

Opłata powinna być wniesiona do 31.03.2019 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C.K Norwida 25
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: XXIV Konferencja SKN (10-D130/0001/19)

Faktury będą wystawiane i przesłane na adres uczelni podany w zał. nr 2. W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Uczestnikom konferencji Uczelnia zapewnia zakwaterowanie.

 • dla studentów w studenckich pokojach gościnnych w DS
  przy korzystaniu z dodatkowego noclegu należność płatna gotówką w akademiku cena brutto od 37,80 zł do 40,20 zł (za dobę) w zależności od DS;
 • dla opiekunów w całorocznych pokojach gościnnych w DS „LABIRYNT” i w DS „RAJ”,
  przy korzystaniu z dodatkowego noclegu należność płatna gotówką w akademiku
  – pokój 1-osob. 108,00 zł (brutto za dobę)
  – pokój 2-osob. – 129,60 zł (1 miejsce w pokoju, 64,80 zł brutto za dobę)

W dniu 17.05.2019 r. dla gości przewidziana jest wycieczka po Wrocławiu.

Koszt wycieczki – 80 zł (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

Wykaz Kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt – dr inż. Przemysław Pokorny,
  tel. (71) 32-05-869 e-mail:
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
  tel. (71) 32-07-706,e-mail:
 • medycyny weterynaryjnej – dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
  tel. (71) 32-05-363, e-mail:
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
  tel. (71) 32-05-503, e-mail:
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska – dr hab. inż. Janina Zawieja
  tel. (71) 32-01-679, e-mail:

Serdecznie zapraszamy

Prorektor
ds. studenckich i edukacji
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

W załączeniu:

dokument Word 2007 Zał. nr 1 – karta zgłoszeniowa na konferencję dokument Word 2007, 16.16 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word 2007 Zał. nr 2 – upoważnienie do wystawienia faktury dokument Word 2007, 12.88 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word 2007 Zał. nr 3 – wzór streszczenia do druku w materiałach konferencyjnych dokument Word 2007, 24.76 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word 2007 Zał. nr 4 – wymogi redakcyjne do publikacji monografii dokument Word 2007, 30.02 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word Zał. nr 5 – wzór pracy dokument Word, 48.00 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word 2007 Zał. nr 6 – druk recenzji do artykułu monografii pokonferencyjnej dokument Word 2007, 13.79 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word Zał. nr 7 – oświadczenie autorów monografii dokument Word, 26.50 KB
2019-01-25 07:41
dokument Word 2007 Zał. nr 8 – RODO – klauzula informacyjna dokument Word 2007, 15.73 KB
2019-01-25 07:41