Rzeczpospolita Polska

XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

XXXVII SEJMIK SKN

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

19 – 20 LISTOPADA 2020 r.

Już po raz dwudziesty piąty spotykamy się na Międzynarodowej Konferencji SKN a na XXXVII Sejmiku SKN, które organizowane są w naszej uczelni. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników, sympatyków studenckiego ruchu naukowego do udziału w naszej konferencji.


KOMUNIKAT II

XXV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

W związku z nasilającym się zagrożeniem epidemiologicznym i nowymi zarządzeniami ministrów zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego termin XXV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu zostaje przesunięty z 14-15 maja 2020 r. na 19-20 listopada 2020 r.

W związku z powyższym został też wydłużony termin przysyłania streszczeń prac (wg wytycznych umieszczonych w I komunikacie) do 31 maja 2020 r.;

Osoby, które chcą aby ich praca była umieszczona w monografii mogą nadsyłać prace (wg wytycznych umieszczonych w I komunikacie) do 31 maja 2020 r.

Termin opłaty za udział w konferencji został wydłużony do 31 maja 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o maila na adres:


KOMUNIKAT I

DLA UCZESTNIKÓW XXV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SKN UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 14-15 maja 2020 roku organizuje XXV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVII Sejmik SKN).

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max. 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  – sekcja kliniczna – psy i koty
  – sekcja kliniczna – zwierzęta gospodarskie, konie i drób
  – sekcja nauk podstawowych i popularnonaukowa
  – sekcja zwierząt egzotycznych.

Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w Waszej Uczelni do udziału w konferencji.

Prelegentami i autorami prac podczas konferencji mogą być wyłącznie studenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).

Na konferencję nie mogą być zgłaszane prace, które w całości lub w części są pracą inżynierską bądź magisterską.

Autorzy zobowiązani są do przedstawienia autora pomysłu pracy i sposobu wykonania badań.

Praca nie może mieć więcej niż pięciu autorów.

Zgłoszenia (maksymalnie 2 w każdej sekcji lub kole) i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w edytorze tekstów MS Word; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać pocztą e-mailową: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.03.2020 r.

Prace odbiegające od podanego wzoru bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencji.

W zgłoszeniu (zał. nr 1) należy podać formę prezentacji pracy i sekcję, w której praca ma być prezentowana. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy i sekcji.

Po raz kolejny prace studentów będą opublikowane w elektronicznym recenzowanym wydaniu – monografii pokonferencyjnej. Osoby, które chcą aby ich praca była zamieszczona w monografii proszone są o nadsyłanie prac (wg załączonych wytycznych do monografii: zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6 i zał. nr 7) do dnia 15.04.2020 r., nie zwalnia to uczestników konferencji z przesyłania streszczeń do 5.03.2020 r.

Opłata konferencyjna 300 zł (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, 1 nocleg, imprezę integracyjną).

Opłata powinna być wniesiona do 31.03.2020 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C.K Norwida 25
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: XXV Konferencja SKN (10-D030/0002/20)

Faktury będą wystawiane na dokonującego przelew i przesłane na adres podany w zał. nr 2. W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Uczestnikom konferencji Uczelnia zapewnia zakwaterowanie

 • dla studentów w studenckich pokojach gościnnych w DS
  przy korzystaniu z dodatkowego noclegu należność płatna gotówką w akademiku cena brutto od 38,88 zł do 41,04 zł (za dobę) od osoby w zależności od DS;
 • dla opiekunów w całorocznych pokojach gościnnych w DS „LABIRYNT” i w DS „RAJ”,

przy korzystaniu z dodatkowego noclegu należność płatna gotówką w akademiku

 • pokój 1-osob. 108,00 zł (brutto za dobę)
 • pokój 2-osob. – 1 miejsce w pokoju, 66,96 zł (brutto za dobę)

W dniu 15.05.2020 r. dla gości przewidziana jest wycieczka po Wrocławiu.

Koszt wycieczki – 80 zł (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

Wykaz Kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt – dr inż. Przemysław Pokorny,
  tel. (71) 32-05-869 e-mail: przemyslaw.pokorny@upwr.edu.pl
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, prof. UPWr,
  tel. (71) 32-07-706, agnieszka.nawirska-olszanska@upwr.edu.pl
 • medycyny weterynaryjnej – dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. UPWr.
  tel. (71) 32-05-363, e-mail: artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – dr hab. inż.Grzegorz Janik, prof. UPWr.
  tel. (71) 32-05-503, e-mail: grzegorz.janik@upwr.edu.pl
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska – dr hab. inż. Janina Zawieja
  tel. (71) 32-01-679, e-mail: janina.zawieja@upwr.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

Prorektor
ds. studenckich i edukacji
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński


dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dokument Word 2007, 16.16 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – Upoważnienie do wystawienia faktury dokument Word 2007, 13.09 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 – Wzór streszczenia dokument Word 2007, 24.76 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word 2007 Załącznik nr 4 – Monografia – wymogi redakcyjne dokument Word 2007, 30.05 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word Załącznik nr 5 – Monografia – wzorzec pracy dokument Word, 48.00 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word 2007 Załącznik nr 6 – Monografia – karta recenzyjna dokument Word 2007, 13.82 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word Załącznik nr 7 – Monografia – sejmik majowy – oświadczenie autorów dokument Word, 26.50 KB
2020-01-29 13:44
dokument Word 2007 Załącznik nr 8 – RODO – klauzula ogólna dokument Word 2007, 15.75 KB
2020-01-29 13:44