Rzeczpospolita Polska

Komunikat dla uczestników XIV Międzynarodowej Konferencji SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z uczelni krajowych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 14–15 maja 2009 roku organizuje XIV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXVI Sejmik SKN).

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max. 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  – podsekcja kliniczna
  – podsekcja nauk podstawowych

 

Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w waszej uczelni do udziału w konferencji.

 

Zgłoszenia (maksymalnie 2 w każdej sekcji lub kole) i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w edytorze tekstów MS Word; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać wraz z dyskietkami bądź pocztą e-mailową: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2009 r. na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dział Spraw Studenckich
50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27

 

Prace odbiegające od podanego wzoru bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencji.

W zgłoszeniu (zał. nr 1) należy podać formę prezentacji prac. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy.

Faktury będą wystawiane na adres podany w zał. nr 2.

 

Opłata konferencyjna 150 zł (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, imprezę integracyjną).

 

Opłata powinna być wniesiona do 31 marca 2009 r. na konto:

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: XIV Konferencja SKN (502 MPK 16-10)

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnikom konferencji Uczelnia zapewnia zakwaterowanie:

 • dla studentów w pokojach gościnnych w DS. – cena 1 noclegu – 30 zł
 • dla opiekunów w pokojach gościnnych w Hotelu Asystenta:
  – pokój 1-osob. 90 zł + 7% VAT
  – pokój 2-osob. – 1 miejsce w pokoju 50 zł + 7% VAT.

 

W dniu 15.05.2009r. przewidziana jest wycieczka – Wrocław i okolice.

Koszt wycieczki – 30 zł (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

 

Wykaz Kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt – dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw.
  tel. 071 320 5820, e-mail:
 • medycyny weterynaryjnej – dr Agnieszka Noszczyk-Nowak
  tel. 071 320 1009, e-mail:
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – prof. dr hab. inż. Alicja Czamara,
  tel. 071 320 5546, e-mail:
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska – dr inż. Andrzej Dyszewski,
  tel. 0-71 32-01-761, e-mail:
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr inż. Agnieszka Nawirska,
  tel. 071 320 5187, e-mail:

 

Prorektor ds. studenckich i nauczania

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3