Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.poz.572 ze zm.), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w wykonaniu uchwały nr 27/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Głównych kierunków działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2012-2016, w związku z potrzebą stworzenia rozpoznawalnego wizerunku uczelni, zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się nowy System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwany dalej Systemem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Określony w Systemie znak Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest jedynym dopuszczonym do stosowania znakiem graficznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2. Znak Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tworzą następujące elementy:
a) godło (herb Wrocławia, nad nim ornament, wokół napis UNIVERSITAS RERUM NATURALIUM WRATISLAVIENSIS),
oraz
b) napis „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” w ustalonym liternictwie (w języku polskim lub angielskim).
3. System określa:
a) konstrukcję znaku,
b) dopuszczalne modyfikacje,
c) kolorystykę znaku.
4. Znak Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest prawnie chroniony.

§ 3
1. W systemie zdefiniowano:
a) obowiązujące liternictwo oraz wzory podstawowych dokumentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
b) zasady stosowania znaku w wydawnictwach i akcydensach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 4
1. Obowiązek wdrożenia i utrzymania Systemu powierza się Biuru Informacji i Promocji.
2. W celu realizacji obowiązku określonego w pkt. 1, Biuro:
a) udostępni System na witrynie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz opracuje i udostępni na witrynie internetowej pliki i narzędzia umożliwiające jego używanie,
b) na prośbę zainteresowanych osób będzie udzielać informacji szczegółowych dotyczących zasad używania Systemu.
c) będzie rozwijało System w miarę pojawiania się nowych potrzeb.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są zobowiązani do stosowania Systemu i są odpowiedzialni za przestrzeganie zawartych w nim zasad w podległych im jednostkach.
4. Znak Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pozostałe elementy Systemu mogą być wykorzystywane wyłącznie w sprawach służbowych uczelni.
5. Aktualnie stosowane druki i wydawnictwa drukowane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mogą być używane tylko do czasu wyczerpania nakładu.
6. Ustala się dzień 30 września 2016 roku jako termin dostosowania istniejących wydawnictw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do zasad podanych w Systemie.

§ 5
Traci moc zarządzenie nr 101/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


plik PDF System Identyfikacji Wizualnej - załącznik plik PDF, 18.11 MB
2016-02-24 07:54

UWAGA!

Akt prawny został zmieniony:
zarządzeniem nr 153/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku