Rzeczpospolita Polska

Wpływ autostrad i dróg szybkiego ruchu na populacje nietoperzy


 

Instytut Biologii

 

Założenia i cele badawcze

Celem projektu jest zbadanie wpływu inwestycji liniowych, w szczególności autostrad i dróg szybkiego ruchu, na rozrodcze i zimujące populacje nietoperzy. W przypadku rozbudowy infrastruktury liniowej mamy do czynienia z tworzeniem antropogenicznych barier uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie populacji tych ssaków. Efekt barierowy polega przede wszystkim na utrudnieniu lub całkowitym uniemożliwieniu migracji nietoperzy z kolonii rozrodczych na żerowiska (migracje dobowe) oraz z miejsc rozrodu do miejsc hibernacji (migracje sezonowe).

Dzięki badaniom monitoringowym prowadzonym od 15 lat przez kierownika zespołu na obszarach Natura 2000 w woj. lubuskim skład gatunkowy i liczebność fauny nietoperzy na tym obszarze zostały stosunkowo dobrze poznane.

Trwające od 2009 badania nad tym zagadnieniem mają na celu stworzenie naukowych podstaw wykonywania minimalizacji przyrodniczych (bramownic, dolnych i górnych przejść dla nietoperzy) umożliwiających realizację inwestycji w sposób niezagrażający populacjom nietoperzy. Dotychczas badania te były prowadzone na autostradzie A2 i drodze ekspresowej S3 w województwie lubuskim.

Zespół badawczy

Dr Tomasz Kokurewicz – kierownik zespołu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii
Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii

mgr Michał Jaśkiewicz, mgr Marcin Rusiński
Michał Jaśkiewicz, Marcin Rusiński
Ansee Consulting, ul.Św. Mikołaja 61-62/6
50-127 Wrocław
http://www.ansee.pl

mgr Alicja Kiczyńska
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa
ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
http://www.nfos.org.pl

mgr Maciej Matraj
Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

Dane kontaktowe

Dr Tomasz Kokurewicz – kierownik zespołu
Instytut Biologii
Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii
Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław,
tel: 71 3205 878, 691 375 760
e-mail: