Rzeczpospolita Polska

Rola i potencjał partnerstw lokalnych we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce


 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Opis badań i ich rezultatów

Projekt badawczy oparty był na badaniach empirycznych partnerstw terytorialnych (lokalnych grup działania) utworzonych w ramach Programu Pilotażowego LEADER+ i w ramach innych inicjatyw wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzono badania ankietowe partnerstw w Polsce oraz zanalizowano szczegółowo trzy studia przypadku: Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, Partnerstwo Doliny Strugu i Partnerstwo Doliny Pilicy. Badania oparto także na analizie dokumentów dotyczących programu LEADER przygotowywanych w Polsce w latach od 2004 roku do lutego 2008 roku. Zgodnie z wynikami badań partnerstwa terytorialne w Polsce koncentrowały się zwykle na zagadnieniach polepszania jakości życia mieszkańców oraz zachowaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych. Główną rolę w partnerstwach odgrywały władze lokalne i na drugim miejscu – organizacje pozarządowe. Realizowane projekty dotyczyły najczęściej promocji turystycznej i promocji produktów lokalnych. Partnerstwa utworzone w ramach Programu Pilotażowego LEADER+ stanowiły solidną podstawę dla wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007–2013, jednak nie były w okresie badań w pełni efektywne w pobudzaniu rozwoju kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Należy zwrócić większą uwagę na wzmacnianie rzeczywistego udziału mieszkańców (w tym także lokalnych organizacji pozarządowych jak i przedsiębiorców) w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wnioski z projektu badawczego są przydatne dla partnerstw terytorialnych i instytucji wdrażających terytorialną współpracę międzysektorową na obszarach wiejskich. Zostały one opublikowane w 2010 r. w postaci monografii.

Plany na przyszłość

W najbliższych latach analizy partnerstw terytorialnych są kontynuowane i dotyczą przede wszystkim wpływu Lokalnych Grup Działania na aktywność społeczną i ekonomiczną mieszkańców. Badania w latach 2008–2012 prowadzone są we współpracy z pracownikami Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Krzysztof Janc).

Zespół badawczy

dr Marek Furmankiewicz – kierownik zespołu, (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

dr Karolina Królikowska (Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław)

Dane kontaktowe

dr Marek Furmankiewicz

tel. 71 320 5669

e-mail: