Rzeczpospolita Polska

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin


 

Instytut Inżynierii Środowiska

Opis badań i ich rezultatów

Stworzenie technicznych możliwości trwałego zatrzymywania wody opadowej w glebie, dostępnej dla roślin przez dłuższy czas to główny cel projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków UE w wysokości ponad 7 mln zł, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a koordynatorem dr Krzysztof Lejcuś – adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Projekt realizuje konsorcjum, którego liderem i inicjatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a w jego skład wchodzą: Politechnika Wrocławska i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Dotyczy on sposobu regulacji stosunków wodnych w glebie przy zastosowaniu innowacyjnych form geokompozytów, zawierających superabsorbenty, zatrzymujących wodę, co wspomaga wegetację roślin. Rezultatem badań ma być opracowanie innowacyjnego produktu w postaci geokompozytów sorbujących wodę wraz z instrukcją technologiczną aplikacji i użytkowania w zależności od ich docelowego przeznaczenia.

Pomysł opracowania geokompozytu sorbującego wodę zrodził się w Instytucie Inżynierii Środowiska, którego pracownicy naukowi od wielu lat interesują się zagadnieniami stabilizacji stosunków wodnych warunkujących wegetację roślin.

Impulsem do rozpoczęcia badań nad geokompozytami sorbującymi wodę były rozpoznane przez Światową Organizację Zdrowia problemy związane z niepokojącą sytuacją hydrologiczną świata. Według danych tej organizacji brak wody zagraża życiu i zdrowiu mieszkańcom 80 krajów, w których mieszka około 40 proc. ogółu ludności Ziemi. Wśród krajów Europy deficytem wody najbardziej zagrożona jest Belgia i Polska.

Geokompozyty sorbujące wodę znajdą zastosowanie:

  • na skarpach i nasypach drogowych oraz kolejowych, gdzie będą miały pozytywny wpływ na stan roślinności,
  • na składowiskach odpadów,
  • w transporcie i przy przechowywaniu roślin ozdobnych, sadzonek drzew, krzewów, kwiatów,
  • w aglomeracjach miejskich, gdzie wpłyną na rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
  • w prowadzeniu zalesień i zakrzewień, szczególnie na terenach trudnych siedliskowo,
  • na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, gdzie przyczynią się do ich skutecznego zasiedlenia przez roślinny energetyczne,
  • w pewnych obszarach gospodarki rolnej, głównie związanej z prowadzeniem plantacji wieloletnich na glebach lżejszych.

Zespół badawczy

Dr inż. Krzysztof Lejcuś – koordynator projektu

Dane kontaktowe

Dr inż. Krzysztof Lejcuś

tel:. 71 320 5544, 606 93 45 72

e-mail: