Rzeczpospolita Polska

Jakie cechy mają wpływ na długość życia?


 

Instytut Biologii, Zakład Antropologii

Opis badań i ich rezultatów

Badania dotyczą biologicznych wyznaczników tempa starzenia się i przedwczesnej umieralności człowieka. Już od czwartej dekady życia następuje spadek wydolności wielu układów, a intensywność tych zmian zależy nie tylko od historii życia i środowiska kształtującego poszczególne osobniki ale również od „programu” genetycznego. Mnogość czynników decydujących o tempie zmian inwolucyjnych utrudnia ocenę prawidłowego, zdrowego starzenia się. Ponadto, na normalne zmiany inwolucyjne często nakładają się efekty różnych schorzeń towarzyszących starości, chociaż bezpośrednio z nią niezwiązanych.

Podstawą do badań są:

  • unikatowy w skali światowej materiał ciągły osób od 45 do 70 roku życia, które większą część życia spędziły w jednakowych, dobrych warunkach środowiskowych. Na tej podstawie udało się stwierdzić, że większe prawdopodobieństwo dłuższego trwania życia mają osoby wyższe, co szczególnie dotyczy mężczyzn.
  • liczący niemal 900 tys. osób materiał osób zmarłych w Polsce w latach 2004–2008 o znanej wysokości ciała. Jego analiza jest obecnie wykonywana. Wstępne rezultaty pokazują, że na długość trwania życia ma wpływ m.in. sezon urodzenia.

Plany na przyszłość

Analiza związków tempa zmian inwolucyjnych z innymi, licznymi cechami: antropometrycznymi (masa ciała oraz BMI), właściwościami morfologicznymi i biochemicznymi krwi, moczu, parametrami fizjologicznymi układu krążenia (ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, tętno, OB) a nawet temperaturą ciała. Analiza będzie wykonana oddzielnie dla każdej płci i pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy istnieją korelacje pomiędzy długością życia a wymienionymi cechami człowieka.

Zespół badawczy

Dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw. UP – kierownik zespołu
Mgr Piotr Chmielewski – doktorant w Zakładzie Antropologii

Dane kontaktowe

tel. 71 3205791; 693 082 508
e-mail: