Rzeczpospolita Polska

Szkolenia dla mieszkańców gmin: Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce


 

Projekt pt. "Internet ułatwia życie" dobiega końca. Realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów niskiego poziomu wiedzy i umiejętności związanych z obsługą komputera i Internetu, poprzez organizację krótkich form szkoleniowych. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy mają możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu posługiwania się komputerem i praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym.

Wsparciem w formie jednodniowych szkoleń, przeprowadzonych w lutym i marcu 2010 r., zostało objętych łącznie 40 osób. Organizatorzy zapewnili uczestnikom realizację szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Beneficjentami byli mieszkańcy obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z gmin: Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce.

Beneficjenci wyrazili zadowolenie, że wzięli udział w szkoleniu, które pozwoliło im nabyć lub zwiększyć umiejętności komunikacji z wykorzystaniem Internetu. Większość osób wypowiedziała się, że po szkoleniu zwiększyła się ich motywacja do podejmowania edukacji oraz poziom samooceny.

 

Szczegółowe informacje:

Bożena Grzesik
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Partner Projektu),
tel. 71/339 80 21, wew. 193
oraz
Kamila Piaścik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Lider Projektu),
tel. 71/320 10 00.

 

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronach:

www.efs.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.dolnyslask.pl

 

"Internet ułatwia życie" POKL.09.05.00-02-044/09

projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.