Rzeczpospolita Polska

REGULAMIN KONKURSU„Polub profil”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Polub profil”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest rozdanie nagród za polubienie profilu Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na facebook.com. Konkurs odbywa się w profilu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/upwroclaw.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław.

NIP:896-000-53-54

REGON: 000001867

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/upwroclaw serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy polubią profil Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w serwisie Facebook.com do dnia 20.12.2013.

§ 4

Konkurs trwa od 7.12.2013 do 20.12.2013 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które polubią profil Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Facebooku.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą pracownicy Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

•    polubić profil Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Facebook.com

•    zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.up.wroc.pl/ogloszenia

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest polubienie profilu Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Facebook.com. Liczba nagród ograniczona (patrz § 10).

3. W Konkursie nagradzane są osoby, które polubiły profil Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Facebook.com.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie profilu Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Facebook.com od 7.12.2013 r. od godz. 10.00 do 20.12. 2013 r., do godziny 12:00.

5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 7.01.2014 r. o godzinie 15:00.

7. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie uczelni www.up.wroc.pl/ogloszenia przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

8. Laureaci konkursu będą proszeni o odbiór nagród w siedzibie organizatora konkursu.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:

    pendrive 2 gb

W łącznej liczbie 10 sztuk.

Otrzyma go co 40 osoba, która polubiła profil w czasie trwania konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.up.wroc.pl/ogloszenia oraz http://www.facebook.com/upwroclaw przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Uniwesytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej www.up.wroc.pl/ogloszenia. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.up.wroc.pl/ogloszenia oraz na http://www.facebook.com/upwroclaw

10. Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz że dostarczasz informacje organizatorowi promocji a nie Facebookowi.

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.