Rzeczpospolita Polska

Vladimir Schenk

RNDr Vladimir Schenk DrSc

RNDr Vladimir Schenk DrSc jest cenionym specjalistą – geologiem i geofizykiem, ekspertem z dziedziny geodynamiki i sejsmotektoniki, autorem wielu publikacji, członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowych.

Vladimir Schenk urodził się 4 sierpnia 1939 r. w Pradze. Studia geologiczne i geofizyczne ukończył w 1962 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze, specjalizując się w pomiarach grawitacyjnych, sejsmicznych i z geofizyki wiertniczej. W latach 1962–1963 kontynuował studia w zakresie pomiarów magnetycznych elektrycznych i radiometrycznych. Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Geofizyki Stosowanej w Brnie, a od 1964 r. w Instytucie Geofizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Stopnień naukowy doktora w dziedzinie geofizyki i geologii (Rerum Naturalium Doctoris – RNDr) otrzymał w 1969 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze, w Instytucie Geofizyki, za rozprawę: „Pochodzenie fal sejsmicznych”. Stopień naukowy kandydata nauk (habilitacja) w dziedzinie fizyki i matematyki uzyskał w Instytucie Geofizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze w 1990 r. na podstawie rozprawy: „Ocena zagrożeń trzęsieniami ziemi”. W latach 1968–1982 był w Instytucie Geofizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze pracownikiem naukowym z sejsmologii i sejsmotektoniki, od 1982 r. starszym pracownikiem naukowym, a od 1989 roku głównym pracownikiem naukowym w zakresie zagrożeń trzęsieniami ziemi oraz silnych ruchów terenu. W 1995 r. został zatrudniony w Instytucie Struktury i Mechaniki Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze jako główny pracownik naukowy w zakresie geodynamiki i sejsmotektoniki, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 2012 roku.

Vladimir Schenk jest autorem ok. 520 prac naukowych, w tym: 57 artykułów w czasopismach z listy JCR, 126 artykułów w innych czasopismach recenzowanych, 141 publikacji w materiałach konferencyjnych, 164 publikowanych streszczeń i komunikatów, 17 monografii i patentów, 12 raportów eksperckich i 6 artykułów popularnonaukowych. Prace naukowe publikował w tak prestiżowych czasopismach jak: „Annales Geophysicae”, „Tectonophysics”, „Journal of Seismology”, „Pure and Applied Geophysics”, „Natural Hazards”, „Studia Geophysica et Geodetica”, „Engineering Geology”, „Environmental Geology”, „Physics of the Earth and Planetary Interiors”, „Acta Geodynamica et Geomaterialia”. 31 prac naukowych zostało opracowanych we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe Vladimira Schenka koncentrują się na zagadnieniach geodynamiki i sejsmotektoniki, zwłaszcza na zagrożeniach i ryzyku sejsmicznym sejsmiczności struktur tektonicznych i zmiennej w czasie aktywności stref sejsmicznych, silnych ruchach powierzchni skorupy ziemskiej.

Vladimir Schenk był i jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych organizacji naukowych takich jak European Geoscience Union (EGU), American Geophysical Union (AGU), International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards – Natural Hazards Society.

Jego wykłady cieszyły się ogólnoświatową popularnością. Prowadził m.in.: Roczny Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy UNESCO pt. Tektonika, Sejsmologia i Ocena Ryzyka Sejsmicznego (1981–1991); Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy IAEA pt. Sejsmiczne Aspekty Lokalizacji Elektrowni Jądrowych, w Illinois (USA) (1983); Regionalne Seminaria w Zakresie Inżynierii Trzęsień Ziemi organizowane przez EAEE (1985–1991); Kurs pt. Regionalizacja Sejsmotektoniczna oraz Ocena Zagrożeń Trzęsieniami Ziemi organizowany przez specjalistów z Ameryki Centralnej, w Gwatemali (1998, 2000).

RNDr Vladimir Schenk DrSc jest autorem wielu ekspertyz do projektów Czeskiej Fundacji Grantowej, Fundacji Grantowej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze i innych organizacji. Recenzował artykuły naukowe złożone w czasopismach wydawnictw naukowych Springer, Elsevier, AGU, Blackwell itp. Był recenzentem profesjonalnych raportów opracowanych dla instytucji państwowych i prywatnych. Za swoją działalność naukową i ekspercką został nagrodzony i wyróżniony Dyplomem Honorowym Czechosłowackiej Akademii Nauk, Dyplomem Honorowym Czechosłowackiego Ministerstwa Federalnego Paliw i Energii za aktywność w programie energii atomowej, Srebrnym Medalem Czechosłowackiej Akademii Nauk za zasługi w dziedzinie fizyki, Medalem „Stuletnia rocznica badań sejsmologicznych na Słowacji”, Medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Od 1997 r. zespół badawczy Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze pod kierunkiem Vladimira Schenka wspólnie z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi badania geodynamiczne techniką satelitarną GNSS w polskich i czeskich Sudetach. Jednym z największych osiągnięć współpracy z zespołem Schenka są organizowane od 1998 r. do dzisiaj coroczne międzynarodowe konferencje pod nazwą: „Czech-Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS”, organizowane naprzemiennie w Polsce i Czechach.

Współpraca między Instytutem Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze i Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została sformalizowana w 2004 r.