Rzeczpospolita Polska

Dzień wstępny dla studentów I roku

Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” – jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Program „Dnia wstępnego” dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:

 • spotkanie z władzami wydziału, immatrykulacja;
 • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne;
 • wykład z zakresu BHP – informacje o zagrożeniach zdrowia i życia oraz ochronie przed nimi;
 • wykład z zakresu BHP – zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • wykład z zakresu BHP – zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony będzie w formie testu egzamin sprawdzający znajomość przepisów BHP i p.poż.

W ramach godzin dziekańskich będą realizowane następujące tematy:

 • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni;
 • informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych;
 • informacja o Poradni Rozwoju Osobistego;
 • informacja o działalności biblioteki;
 • E-learning na UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych.
  Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna”, prowadzonego w formie kursu blended learning.

Realizacja „Dnia wstępnego” będzie się odbywała wg załączonych harmonogramów.


plik PDF Dzień wstępny na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt plik PDF, 194.65 KB
2017-06-29 14:04
plik PDF Dzień wstępny na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żwyności plik PDF, 199.07 KB
2017-06-29 14:04
plik PDF Dzień wstępny na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji plik PDF, 201.67 KB
2017-06-29 14:04
plik PDF Dzień wstępny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej plik PDF, 598.83 KB
2017-09-27 12:17
plik PDF Dzień wstępny na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym plik PDF, 199.35 KB
2017-06-29 14:04