Rzeczpospolita Polska

Granty programu Maria Skłodowska-Curie – Horyzont 2020

Działania programu Maria Skłodowska-Curie stanowią element filaru pod nazwą „Doskonała baza naukowa” (Excellent Science) programu ramowego UE Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych.

Nacisk w tym programie położony jest na innowacyjne umiejętności we wszystkich dyscyplinach naukowych, osiągane za pomocą mobilności na całym świecie i pomiędzy sektorami.

W ramach działań Marie Skłodowska-Curie przewidziane jest dofinansowanie dla naukowców na wszystkich etapach kariery, od doktorantów po doświadczonych badaczy, których zachęca się do międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilności.

 

Cele

Celem programu jest wzmocnienie pod względem ilościowym i jakościowym potencjału zasobów ludzkich w sektorze badań i technologii w Europie, aby:

 • wyposażyć naukowców w nowe umiejętności i zróżnicowane kompetencje,
 • zaoferować naukowcom atrakcyjne warunki pracy,
 • pokonać rzeczywiste i wyimaginowane bariery pomiędzy sektorem akademickim i innymi sektorami, szczególnie biznesem,
 • promować zaangażowanie przemysłu w badaniach prowadzonych przez doktorantów i naukowców.
 • przybliżać obszar badań naukowych i innowacji społeczeństwu, w tym młodym ludziom (zachęcając ich do podejmowania kariery naukowej).

 

Grupy docelowe

Osoby indywidualne i organizacje zajmujące się badaniami naukowymi.

 

Działania

 • Sieci badawcze (Innovative Research Networks - ITN):
  wsparcie dla Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych w prowadzeniu wspólnych szkoleń w zakresie badań i/lub studiów doktoranckich, realizowanych przez europejskie uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje pozaakademickie w ramach projektów partnerskich.
  Termin składania wniosków upłynął: 12 stycznia 2016 r., o godz. 17.

 • Noc Naukowców (NIGHT).
  Celem działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy jest przybliżenie zawodu naukowca, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacji oraz zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
  Termin składania wniosków: 14 lutego 2018 r., do godz. 17.

 • Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Research and Innovation Staff Exchanges - RISE):
  międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.
  Termin składania wniosków: 21 marca 2018 r., do godz. 17.

 • Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (Individual Fellowships - IF);
  wsparcie dla doświadczonych naukowców realizujących mobilność międzynarodową, opcjonalnie w sektorze pozaakademickim, wsparcie dla mobilności naukowców w Europie i poza jej granicami oraz zapewnienie pomocy w przyciąganiu najlepszych badaczy z zagranicy by chcieli pracować w UE.
  Termin składania wniosków: 12 września 2018 r., do godz. 17.

 • Dofinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów (Co-funding of regional, national and international programmes),
  które finansują granty badawczo-szkoleniowe obejmujące mobilność do lub z innego kraju, mające na celu zachęcenie naukowców do przemieszczenia się i zapewnienie dobrych warunków pracy.
  Termin składania wniosków: 27 września 2018 r., do godz. 17.

 • Międzynarodowa współpraca pomiędzy narodowymi punktami kontaktowymi programu Maria Skłodowska-Curie (NCP) (Trans-national co-operation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points),
  dzielenie się dobrymi praktykami i podnoszenie ogólnego poziomu wsparcia dla wnioskodawców, z uwzględnieniem ich różnorodności.
  Termin składania wniosków upłynął: 4 maja 2017 r., o godz. 17:00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Więcej informacji