Rzeczpospolita Polska

Profesor dr hab. Volodymyr Stybel

PROFESOR HONOROWY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU

Profesof dr hab. Volodymyr Stybel

Profesor dr hab. Volodymyr Stybel to wybitny specjalista w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Badania naukowe związane są głównie z oceną działania genotoksycznego i cytotoksycznego pasożytów oraz środków przeciwpasożytniczych. Profesor bardzo aktywnie wspiera i rozwija współpracę naukowo-dydaktyczną między macierzystą uczelnią we Lwowie a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Volodymyr Stybel w 1992 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Instytutu Zooweterynaryjnego (Ukraina). W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty w Katedrze Parazytologii i Hodowli Ryb tego Wydziału. W latach 1993–1995 realizował studia doktoranckie w Katedrze Parazytologii i Hodowli Ryb. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Glista świńska: zmiany cytogenetyczne, immunologiczne i biochemiczne u świń oraz wskaźniki mutagenności awermektyny stosowanej w leczeniu”. W 2007 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Ascaris suum u świń – farmakotoksykologiczne i terapeutyczne uzasadnienie zastosowania granulatu browermektyny”. Od 2008 r. jest kierownikiem Katedry Parazytologii i Ichtiopatologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii. W latach 2009–2011 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a następnie w latach 2011–2014 funkcję Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 2014 do 2017 r. pełnił funkcję Rektora Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Grzyckiego. W 2017 r. wybrany został ponownie na Rektora.

Główny kierunek badań naukowych Profesora Volodymyra Stybela związany jest z oceną działania genotoksycznego i cytotoksycznego pasożytów oraz środków przeciwpasożytniczych. Profesor Volodymyr Stybel jest redaktorem naczelnym czasopisma „Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies”. Jest także członkiem Redakcji czasopisma Scientific-Technical Bulletin State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

Jest członkiem Rady Obron Prac Doktorskich w trzech specjalnościach, członkiem Państwowej Komisji Farmakologicznej Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy oraz Rady Naukowej Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Volodymyr Stybel był kierownikiem lub wykonawcą licznych projektów naukowych, organizatorem wielu konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Jest autorem ponad 340 prac naukowych. Obecnie realizuje międzynarodowy projekt „Tworzenie szkoły weterynaryjnej zaawansowanych metod diagnostycznych ze specjalistycznymi laboratoriami”.

Profesor Volodymyr Stybel był wyróżniany dyplomami Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy oraz Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego. W 2008 r. otrzymał Nagrodę Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukrainy – „Doskonałość w Edukacji Rolniczej Ukrainy”.

Od wielu lat Profesor Volodymyr Stybel wspiera i rozwija współpracę naukową i dydaktyczną pomiędzy Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i Wrocławiu. Efektem tego są m.in. wspólne publikacje naukowe, wymiana kadry naukowo-dydaktycznej i studentów oraz organizacja wspólnych konferencji.

W 2015 r. Profesor Stybel uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.