Rzeczpospolita Polska

Nabór na uczestników projektu pozakonkursowego pt. „Mistrzowie Dydaktyki”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

innowacyjna_dydaktyka

Prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


ogłasza

otwarty nabór na uczestników projektu pozakonkursowego pt.

„Mistrzowie Dydaktyki”


realizowanego przez MNISW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.


W ramach projektu przewiduje się:

 1. 10-15- dniowe szkolenia dla nauczycieli akademickich podczas wizyt studyjnych w wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhaus, University College London), dotyczące stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności metody tutoringu.
 2. przeprowadzenie przez ww. nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu. Zajęcia będą realizowane w ramach normalnego toku studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 1 semestr, a wsparcie tutora obejmie co najmniej 3 studentów wybitnie uzdolnionych lub wymagających szczególnego wsparcia.

Szczegółowe zasady otwartego naboru:

 1. Celem postępowania jest wyłonienie 5 nauczycieli akademickich UPWr zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Mistrzowie Dydaktyki” i spełniających warunki udziału w nim.
 2. Wybór uczestników projektu odbędzie się z uwzględnieniem podziału K/M zgodnie ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO WER w rozumieniu dokumentu pn. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 3. Na podstawie dokonanej rekrutacji UPWr opracuje i złoży w MNiSW ofertę, stanowiącą odpowiedź na zaproszenie MNiSW do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Mistrzowie Dydaktyki” zamieszczonego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki.html.
 4. W przypadku przyjęcia przez MNiSW oferty złożonej przez UPWr, finansowanie realizacji działań projektowych odbędzie się w sposób określony w założeniach projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki”, w szczególności:
  1) koszty wizyt studyjnych, obejmujące koszy podróży, wyżywienia, udziału w szkoleniach – pokrywa w całości MNiSW,
  2) koszty przeprowadzenia zajęć na uczelni macierzystej z wykorzystaniem metody tutoringu – pokrywa w UPWr w ramach otrzymanego dofinansowania, zgodnie z warunkami projektu.
 5. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1) są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni, którą reprezentują,
  2) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),
  3) posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu. Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.
 6. Nauczyciel akademicki składający ofertę w niniejszym naborze, zobowiązuje się do:
  1) zrealizowania wizyty studyjnej w wybranym ośrodku w okresie nie później niż do 31.12.2019 r.
  2) prowadzenia zajęć w okresie co najmniej 1 semestru z wykorzystaniem metody tutoringu, przy czym wsparcie tutora obejmie co najmniej 3 studentów wybitnie zdolnych lub wymagających szczególnego wsparcia,
  3) poddania się ewaluacji przez MNiSW lub podmioty wskazane,
  4) dzielenia się nabytymi kompetencjami w zakresie metody tutoringu z nauczycielami akademickimi UPWr zainteresowanymi wdrażaniem tej metody,
  5) nierezygnowania z prowadzenia zajęć z zastosowaniem metody tutoringu po zakończeniu realizacji zadań w projekcie co najmniej do 31.12.2020 r.
 7. Powyższe zobowiązania zostaną zrealizowane przez nauczyciela akademickiego, jeśli w wyniku pozytywnych rezultatów niniejszego naboru UPWr złoży wniosek o dofinansowanie projektu do MNiSW i wniosek ten zostanie przyjęty do dofinansowania.
 8. Zgłoszenie nauczyciela akademickiego UPWr zainteresowanego udziałem w projekcie, zawierające: CV, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub deklarację co do poziomu znajomości języka angielskiego oraz Formularz zgłoszenia do projektu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, należy przesłać drogą e-mailową na adres: w terminie do 15.06.2018 r.
 9. Zgłoszenia nauczycieli akademickich UPWr zostaną ocenione przez Komisję powołaną z inicjatywy Prorektora ds. studenckich i edukacji. W ocenie Komisja weźmie pod uwagę w szczególności: spełnienie warunków udziału w projekcie, z zastrzeżeniem pkt. X niniejszego ogłoszenia, doświadczenie w stosowaniu innowacyjnych metod oraz koncepcję zastosowania metody tutoringu, zawarte przez nauczyciela w Formularzu zgłoszenia. Efektem prac Komisji będzie rekomendacja udziału nauczyciela w projekcie.
 10. Z inicjatywy Prorektora ds. studenckich i edukacji zostanie także powołania Komisja językowa potwierdzająca złożone przez nauczycieli akademickich deklaracje co do poziomu znajomości języka angielskiego. Efektem pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Komisję będzie zaświadczenie lektora o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.
 11. Prace związane z niniejszym postępowaniem prowadzi: Dział Organizacji Studiów oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szczegółowych informacji udziela Urszula Siembieda, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, e-mail: , tel. 71 320 51 12.


dokument Word 2007 Załącznik 1 – formularz zgłoszenia nauczyciela dokument Word 2007, 141.67 KB
2018-05-15 14:08