Rzeczpospolita Polska

Profesor Bogusław Buszewski


buszewski 

DOKTOR HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Profesor Bogusław Buszewski, specjalista z zakresu chemii analitycznej, twórca polskiej szkoły chromatografii, wybitny uczony i pedagog, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, prezydent Central European Group for Separation Sciences (CEGSS), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.Prof. dr hab. Bogusław Buszewski urodził się w 1951 roku we Wrocławiu. Studia ukończył w 1982 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie w 1986 r., a stopień doktora habilitowanego w 1992 roku. W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora chemii.

Od ukończenia studiów do 1994 r. był asystentem w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Katedrze kierowanej przez prof. dr. hab. A. Waksmundzkiego. Następnie po restrukturyzacji pracował w Zakładzie Fizyki Chemicznej i Fizyczno-Chemicznych Metod Rozdzielania UMCS w grupie prof. dr. hab. Zdzisława Suprynowicza. W 1994 roku przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zorganizował Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki (aktualnie Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki), w której pełni funkcję kierownika. Od 2010 roku równolegle kieruje Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep, w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

Profesor Buszewski był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta i przebywał na stażu na Uniwersytecie w Tübingen (Niemcy). Ponadto był profesorem wizytującym na uniwersytetach w: USA, Japonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Australii, Brazylii, Chinach i na Tajwanie. Za granicą profesor B. Buszewski pracował naukowo ponad 10 lat.Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Societas Humboldtiana Polonorum. Był prezydentem European Society for Separation Science. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, prezydenta Central European Group for Separation Sciences (CEGSS) i przewodniczącego Kapituły Europejskiej Nagrody Nernsta-Tswetta. Jest członkiem prezydium Division of Environmental Chemistry of the European Association of Chemistry (EuChemS) oraz członkiem rad wydawniczych 26 krajowych i zagranicznych czasopism naukowych.

Dorobek naukowy Profesora Buszewskiego obejmuje 773 oryginalne prace naukowe, 15 monografii i podręczników, 56 polskich i zagranicznych patentów, z których 38 zostało wdrożonych. Brał udział w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych (300 wykładów i komunikatów, 647 posterów). Jest jednym z najczęściej cytowanych autorów w Polsce; liczba cytowań wg SCI – ponad 10 000, h-index = 44.

Wypromował 38 doktorów (aktualnie sprawuje opiekę naukową nad 7 kolejnymi przewodami doktorskimi), czterokrotnie był członkiem zespołu nominującego kandydatów do Nagrody Nobla w dyscyplinie chemia, był recenzentem 6 wniosków o nadanie godności doktora honoris causa, 42 wniosków o tytuł profesora, 43 rozpraw habilitacyjnych oraz 94 prac doktorskich (w tym 18 zagranicznych).

Profesor Buszewski jest doktorem honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie, św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, laureatem licznych nagród krajowych i zagranicznych. Został wyróżniony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz. Otrzymał Nagrodę Naukową Premiera Rzeczypospolitej Polskiej (2009) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), jak też Nagrodę PAN im. M. Skłodowskiej-Curie (2014). Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami i medalami krajowymi i zagranicznymi, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem PTChem im. J. Śniadeckiego i Medalem PTChem im. prof. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i srebrnym Mołdawskiej Akademii Nauk czy srebrnym Włoskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 2010 został wyróżniony nagrodą Złote Karety dziennika „Nowości”.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski od prawie 30 lat aktywnie współpracuje z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, głównie z Katedrą Chemii oraz Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością. Był inicjatorem utworzenia konsorcjum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pod opieką Kandydata wielu młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności odbyło staże naukowe i studia podyplomowe. Zespół badawczy Profesora Buszewskiego był zaangażowany w projekcie realizowanym w ramach POIG 2007–2013, finansowanym z funduszy europejskich, pt.: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA).

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski za wieloletnią współpracę z naszą Uczelnią został odznaczony medalem „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności” oraz medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. W 2012 roku Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadał prof. dr. hab. Bogusławowi Buszewskiemu tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od 2016 roku prof. B. Buszewski jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.