Rzeczpospolita Polska

100 mln zł do zdobycia w konkursie TEAM-NET

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

TEAM-NET: trwa nabór wniosków do konkursu

Do 31 października trwa nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET. Jednostki naukowe mogą w nim zdobyć łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

team-net_infografika

Cel i główne założenia

Program TEAM-NET jest skierowany do jednostek naukowych i oferuje środki na tworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Jego celemjest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, takich jak takich jak TEAM, TEAM-TECH (z modułami core facility), FIRST TEAM, HOMING czy POWROTY. TEAM-NET będzie natomiast realizowany w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

Kto może składać wniosek

O finansowanie w programie TEAM-NET mogą starać się wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Przedmiot konkursu

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów) przygotowuje wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej.

Wysokość finansowania

Projekt badawczy może być realizowany przez minimum 3 a maksymalnie 6 zespołów badawczych zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę. Każdy zespół może otrzymać 3,5 mln zł na trzy lata. Finansowanie może być przyznane na okres 3 lub 4 lat. Środki te można przeznaczyć m.in. na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego, wynagrodzenia liderów i członków zespołów oraz stypendia.

Realizacja projektu i zespoły badawcze

Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze. Zgodnie z założeniami konkursu, zespoły badawcze prowadzące wspólny program badawczy będą kierowane przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba z zespołu zarządzającego jest wskazana jako lider zespołu). Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.  

Ocena wniosków

Wnioski złożone do konkursu w programie TEAM-NET są weryfikowane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje Komitet Oceny Wniosków (KOP), w skład którego wchodzą eksperci, powołani z wykazu prowadzonego przez FNP, posiadający adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o w oparciu o kryteria dostępu i kryteria punktowe zgodnie z katalogiem kryteriów wyboru projektów.

Jak złożyć wniosek

Dokumenty konkursowe należy złożyć  w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: https://wnioski.fnp.org.pl. Nabór wniosków trwa do 31 października do godz. 16.00.

Szczegóły i kontakt

Wszystkie szczegółowe informacje o programie  wraz z dokumentami konkursowymi i kontaktem do koordynatorów znajdują się na stronie programu: LINK

Dodatkowe materiały:

1. O programie TEAM-NET – film ze spotkania informacyjnego 26.09.2018

2. Prezentacja o programie TEAM-NET ze spotkania informacyjnego 26.09.2018

3. Strona programu TEAM-NET