Rzeczpospolita Polska

Profesor Wolfgang Keller

Profesor Wolfgang Keller

Profesor Wolfgang Keller urodził się w 1953 roku w Brand-Erbisdorf (Saksonia) w Niemczech. Maturę zdał z wyróżnieniem. Studiował matematykę na Politechnice w Dreźnie w latach 1972–1976. Studia również ukończył z wyróżnieniem. Karierę rozpoczął jako asystent naukowy na Politechnice w Dreźnie (1976–1983). Tam też obronił z wyróżnieniem (magna cum laude) rozprawę doktorską w roku 1981. Następnie odbył staż naukowy na Politechnice w Pradze w Katedrze Geometrii (1983–1984). Po powrocie do Drezna pracował znowu na stanowisku naukowego asystenta (1984–1990), a w roku 1985 uzyskał habilitację. Zarówno doktorat, jak i habilitacja dotyczyły wyznaczania orbit sztucznych satelitów Ziemi. W latach 1990–1991 był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od roku 1991 kieruje Zakładem Geodezji Fizycznej i Satelitarnej na Uniwersytecie w Stuttgarcie.

Pracował jako profesor wizytujący na następujących uczelniach: the University of Queensland, Brisbane, Australia (2003–2005), the Curtin University, Perth, Australia (2006), the University Calgary (2005 i 2008), the National Cheng Kung University, Tainan, Tajwan (2012, 2014), the State Aerospace University Ufa, Rosja (2017).

Za swoją naukową działalność został odznaczony w roku 1972 Medalem Lessinga. W 1985 roku przyznano mu Naukową Nagrodę Politechniki w Dreźnie a w roku 1990 grant badawczy Fundacji Alexandra von Humboldta. Australijska Rada Nauko- wa przyznała prof. Kellerowi Międzynarodową Nagrodę w roku 2003. W roku 2009 został członkiem z wyboru Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, a w kolejnym roku otrzymał medal „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

W swoim dorobku prof. Keller posiada 36 publikacji w recenzowanych czasopismach indeksowanych w Web of Science, 18 publikacji w nierecenzowanych, 43 materiały konferencyjne, 2 podręczniki, 5 rozdziałów w książkach, 8 raportów technicznych.

Na Uniwersytecie w Stuttgarcie prowadzi zajęcia dydaktyczne z matematyki, metod numerycznych, przetwarzania sygnałów cyfrowych, geodezji fizycznej, geodezji satelitarnej, geodezyjnych systemów odniesienia. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia z analizy falkowej w naukach o Ziemi (University of Calgary), przetwarzania sygnałów cyfrowych z wykorzystaniem analizy falkowej (Curtin University), geostatystyki (University of Tainan), wzajemnego śledzenia satelitów (University of Ufa). Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu prowadził zajęcia z przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz analizy falkowej.

W latach 1992–1994 Profesor wchodził w skład Rady Naukowej Specjalnego Obszaru Badawczego „Precyzyjna Nawigacja” na Uniwersytecie w Sttutgarcie. Na macierzystej uczelni pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa (1994–1998) oraz dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Lotów i Inżynierii Kosmicznej (2004–2008, 2012–2017). W ramach międzynarodowej działalności naukowej przewodniczył Specjalnym Grupom Badawczym IAG „Geodetic Boundary Value Problems” (1999–2003) oraz „Wavelet Analysis” (2003–2007). Od roku 2011 wchodzi w skład rady redakcyjnej (redaktor działowy) najbardziej prestiżowego czasopisma naukowego w obszarze geodezji „Journal of Geodesy”. Był dyrektorem zarządzającym Towarzystwa F2GeoS w Stuttgarcie (1999–2017), od 1999 roku sprawuje funkcję skarbnika Stowarzyszenia Sportowego Niepełnosprawnych w Württembergii.

Prof. Keller realizował osiem projektów badawczych w ramach DAAD (Niemiecki Program Wymiany Akademickiej), w tym cztery na Tajwanie, trzy w Polsce (we współpracy z UPWr), jeden w Rosji, osiem dalszych projektów w ramach DFG (Niemiecka Fundacja Badawcza) oraz dwa projekty w ramach Australijskiej Rady Naukowej.

Profesor współpracował z przemysłem: w latach 1994–2002 z firmą Intermetric GmbH w Stuttgarcie oraz w latach 2006–2012 z Thales Group w Ditzingen.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pracował w ramach urlopu naukowego (sabbatical leave) w roku 2010. W okresie tym przyczynił się wydatnie do rozwoju kadry naukowej w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Prowadził zaawansowane zajęcia dla doktorantów oraz konsultacje naukowe dla pracowników. W efekcie tej współpracy powstały dwa doktoraty, a doktoranci uzyskali prestiżowe staże zagraniczne (postdoc) na renomowanych uniwersytetach. Powstało kilka wspólnych publikacji, w tym opublikowanych w Journal of Geodesy – najważniejszym czasopiśmie w obszarze geodezji i kartografii, oraz zrealizowano trzy dwustronne projekty naukowe. Profesor Wolfgang Keller jest inicjatorem współpracy dydaktycznej z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Dzięki jego wsparciu kilku absolwentów „geodezji i kartografii”, na poziomie inżynierskim, z naszego wydziału zostało przyjętych na międzynarodowe studia II stopnia na Uniwersytecie w Stuttgarcie, w ramach programu „Geoengine”.