Rzeczpospolita Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał 700 tysięcy złotych na realizację projektu „BioSciUniveristy”

uczelnia_badawcza

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie 19 polskich uczelni (w tym jako jeden z uniwersytetów przyrodniczych), które uzyskały finansowanie w wysokości 700 000 zł w ramach przedsięwzięcia "Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza" ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownikiem Projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy.

W ramach projektu pn. „BioSciUniversity” wydzielone zostaną dwa strukturalne, komplementarne kierunki działań, których celem jest podniesienie jakości zarzadzania uczelnią, w tym wprowadzeniu zmian organizacyjnych, pozwalających na podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Najważniejszymi zadaniami projektu są:

  • Podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni poprzez wyłonienie Wiodących Zespołów Badawczych (WZB);
  • Wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
  • Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy;
  • Przygotowanie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni;
  • Podniesienie jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzenie zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Prace mają być przeprowadzone do końca maja 2019 r., czego efektem końcowym będzie aplikacja do konkursu o uzyskanie statusu uczelni badawczej.

Informacje o programie „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” znajdują się na stronie MNiSW.