Rzeczpospolita Polska

Zagraniczne staże naukowe – Program im. Bekkera

nava

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór w programie im. Bekkera dedykowany dla pracowników akademickich ze stopniem doktora, w ramach którego oferta stypendialna przewiduje:

  • odbycie stażu podoktorskiego,
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej,
  • oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wyjazdy pozwolą stypendystom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

  1. od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca *
  2. od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.

* Młody Naukowiec – dla programu im. Mieczysława Bekkera przyjmuje się, że jest to osoba, która posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (stan na dzień składania wniosku)

Finansowanie:

Stypendium obejmuje koszty utrzymania Stypendysty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
Koszty utrzymania: 12 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD) albo 8000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów).
Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy: małżonek/małżonka – o 2000 zł miesięcznie; dzieci – 1000 zł miesięcznie.
Dodatek mobilnościowy: 7000 zł - w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących, dodatkowo 2000 zł na każdego członka rodziny uczestniczącego w wyjeździe;
12 000 zł - w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących, dodatkowo 5000 zł na każdego członka rodziny uczestniczącego w wyjeździe.

Nabór wniosków trwa do 18.06.2019 r.

Realizacja projektu może rozpocząć się 1.03.2020 r. (najpóźniej 30.09.2020 r.)

Więcej informacji na stronie NAWA.