Rzeczpospolita Polska

Profesor Jörg Hartung

DOKTOR HONORIS CAUSA

Profesor Jörg Hartung

Profesor Jörg Hartung urodził się 5 listopada 1944 roku w Marienwerder w Niemczech. Studia z zakresu medycyny weterynaryjnej odbył w latach 1967–1973 na Wydziale Weterynarii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Po ukończeniu studiów w 1973 roku uzyskał licencję chirurga weterynarii.

Karierę akademicką rozpoczął bezpośrednio po studiach. W roku 1973 został zatrudniony jako asystent na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, w Zakładzie Mikrobiologii, Chorób Drobiu i Higieny Zwierząt. Od 1974 do 1975 roku powołany został na wykładowcę w dziedzinie mikrobiologii i kontynuował pracę badawczą w zakresie higieny zwierząt, mikrobiologii chorób ptaków oraz mikroskopii elektronowej. W roku 1976 przeniósł się do Hanoweru, podejmując pracę jako wykładowca i kierownik laboratoriów chemicznych i fizycznych w Instytucie Higieny Zwierząt, Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, kierowanym przez prof. Hansa-Georga Hilligera. W 1977 roku otrzymał stopień doktora nauk weterynaryjnych, a w roku 1988 po przedstawieniu pracy habilitacyjnej Senat Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze przyznał Mu „venia legendi” z „Higieny i dobrostanu zwierząt hodowlanych” oraz stopień dr. hab. wet. Od 1988 roku pracował na stanowisku docenta na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, a od 1990 roku na stanowisku starszego wykładowcy. W latach 1991–1992 przebywał na kontrakcie naukowym w Silsoe Research Institute w Wielkiej Brytanii, gdzie kierował tematem badań środowiskowych finansowanych przez AFRC (Agriculture Food Research Council), późniejszy Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC). W 1992 roku został członkiem Royal College of Veterinary Surgeons w Londynie. W tym samym roku po powrocie na macierzystą uczelnię powołany został na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, a w 1993 roku na profesora zwyczajnego oraz dyrektora Instytutu Higieny, Dobrostanu i Zachowania się Zwierząt. W 1994 roku, po zdanym egzaminie przed Dolnosaksońską Radą Weterynaryjną, uzyskał specjalizację weterynaryjną z zakresu dobrostanu zwierząt.

Profesor Jörg Hartung należy do czołowych, międzynarodowych specjalistów nauk weterynaryjnych i zootechnicznych w obszarze higieny i dobrostanu zwierząt. Jego dorobek naukowy jest imponujący (indeks Hirscha wynosi 56, suma cytowań 14 148) i obejmuje ponad 700 pozycji w tym: 254 prace oryginalne, 224 referaty na konferencje i kongresy naukowe, 83 doniesienia i postery, 70 podręczników i rozdziałów w podręcznikach w języku niemieckim i angielskim (autor lub współautor), 2 patenty i 2 zgłoszenia patentowe oraz współautorstwo 66 raportów i opinii naukowych panelu ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Prof. Hartung był promotorem i kopromotorem ponad 80 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzentem wielu programów badawczych UE i uniwersytetów, a także wniosków o dofinansowania krajowych i międzynarodowych organizacji badawczych, np. w Czechach, Finlandii, Irlandii, Włoszech, Rumunii, Szwecji. Wykonywał oceny w procedurach rekrutacyjnych i awansach naukowych niemieckich i zagranicznych uniwersytetów. Prowadził wykłady dla studentów weterynarii i państwowych lekarzy weterynarii.

Profesor Jörg Hartung był współzałożycielem Europejskiego Forum ds. Dobrostanu Zwierząt (EuroFawc) oraz założycielem i przez jedenaście lat redaktorem naczelnym, a obecnie członkiem komitetu redakcyjnego Deutsche Tierärztliche Wochenschrift (DTW), German Veterinary Journal Schlüter Verlag, Annals of Agriculture and Environmental Medicine (AAEM) oraz Animal – an International Journal of Animal Bioscience. Wśród wielu zaszczytnych i odpowiedzialnych stanowisk Profesor Hartung jest od roku 2009 Prezydentem Światowego Towarzystwa Higieny Zwierząt (ISAH), od 2003 roku członkiem, a w latach 2006–2012 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Panelu Zdrowie i Dobrostan Zwierząt (PAHAW) Europejskiego Biura Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Parmie. Obecnie Profesor Hartung prowadzi aktywną działalność edukacyjną w zakresie dobrostanu zwierząt w krajach trzecich. Regularnie organizuje seminaria z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz precyzyjnej hodowli zwierząt (PLF) na Uniwersytecie Sao Paulo w Brazylii (sponsorowanym przez DAAD), a także na Uniwersytecie Rolniczym w Nanjing w Chinach.

Profesor Hartung w 2010 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa (dr h.c.) Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) w Upsali w uznaniu osiągnięć naukowych w zakresie wpływu substancji zanieczyszczających powietrze na zwierzęta, człowieka i środowisko. Został także wyróżniony nagrodą Dr. Wilma von Düring-Research-Award Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie za nowatorskie badania w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz odznaczony Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (VDI).