Rzeczpospolita Polska

Koronawirus SARS-Cov-2 – zalecenia i komunikaty

koronawirus_banner

Wytyczne dotyczące środków ochrony przed zakażeniem COVID-19 w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania uczelni

Pismo okólne nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie wytycznych dotyczących wyposażenia obiektów UPWr w środki ochrony przed zakażeniem COVID-19, oraz zachowań wszystkich osób przebywających w obiektach Uczelni w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania UPWr

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 50 ust. 1 i 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.85 ze zm.), §8 ust. 2, ust. 3 pkt 2, 18 i 19 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze zm. uchwalonego w dniu 28 czerwca 2019 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 911):

1. W celu bezpiecznego korzystania z obiektów UPWr oraz zapewnienia bezpiecznych warunków dla wszystkich osób przebywających na terenie Uczelni:

a) przed wejściem do każdego budynku należy założyć maseczki i jednorazowe rękawice, szczególnie w miejscach przebywania większej liczby osób i braku możliwości zachowywania cały czas dystansu społecznego.

b) w przypadku studentów, doktorantów i pracowników przyjeżdżających do Polski z krajów, gdzie pandemia SARS-CoV-2 jest czynna, a student, doktorant czy pracownik miał kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi SARS-CoV-2 zalecane jest:

- badanie lekarskie w przychodni z pobraniem próbek do badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR;

- samoobserwacja i kwarantanna domowa przez 14 dni oraz ponowne kontrolne badanie wirusologiczne po tym terminie.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem studentów na terenie Uczelni:

a) przed zajęciami studenci powinni otrzymać i zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2. Powinno się udostępnić im także numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub najbliższego oddziału zakaźnego;

b) obowiązuje nakaz noszenie maseczek przez pracowników i studentów w trakcie zajęć dydaktycznych (środki ochrony osobistej powinny być każdorazowo utylizowane po zajęciach);

c) u każdego wchodzącego na salę wskazany jest pomiar temperatury; w razie wzrostu temperatury ciała powyżej 37,10 C wskazane jest odsunięcie od udziału w zajęciach lub prowadzenia zajęć danej osoby.

d) w zajęciach dydaktycznych może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

e) jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym wyznaczonym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób; a następnie powiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu (WSSE) (tel. alarmowe: 71 328 30 41 do 49; 71 328 70 55; 71 328 71 25; 71 328 70 08):

- w przypadku kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy, osoba udaje się do domu własnym transportem, nie korzystając z transportu publicznego oraz unikając skupisk ludzi;

- w sytuacji nagłego pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego,

- obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty);

f) w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci i pracownicy zaangażowani w proces dydaktyczny;

g) na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych;

h) każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć;

i) studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby;

j) czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m,

k) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, powinna być udostępniona instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk;

l) miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować;

m) w przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy studentami;

n) wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być regularnie dezynfekowane;

o) pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć, pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa;

p) studenci przed wejściem na zajęcia zostawiają rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon, w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, który powinien zadbać by studenci ostawiając lub odbierając swoje rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób);

q) miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdych zajęciach;

r) należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami (sale należy otwierać odpowiednio wcześniej), , w ich trakcie i po zajęciach, zorganizować wejście na zajęcia w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe), poinstruować, aby spostrzeżeniami po zajęciach dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych;

s) informacja (dwujęzyczna) o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych;

t) na zajęciach w danym pomieszczeniu może przebywać maksymalna liczba osób wskazana na informacji (dwujęzycznej) na drzwiach. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające w sali;.

u) zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe i egzaminy magisterskie w siedzibie uczelni powinny odbywać się wyłącznie w niewielkich grupach z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, a zwłaszcza:

- powinny odbyć się w sali o odpowiednim metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami, obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa przez wszystkich uczestników;

- po zakończonym zaliczeniu i egzaminie kończącym zajęcia oraz egzaminie dyplomowym i egzaminie magisterskim sala powinna zostać przewietrzona, a powierzchnie zdezynfekowane;

- studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki);

- jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji; - należy zrezygnować z elementów towarzyszących egzaminom (podziękowania, wręczenia kwiatów, itp.).

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracowników administracyjnych:

a) W biurach administracji uczelni poszczególne stanowiska pracy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 metra. W przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, należy wprowadzić pracę zdalną naprzemienną

b) W przypadku sytuacji, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami istotne jest wykorzystywanie środków ochrony osobistej w tym maseczek lub przyłbic

4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków mieszkańcom domów studenckich:

a) należy dezynfekować ręce przy wejściu do budynku (dozowniki z płynem odkażającym wraz z dwujęzyczną instrukcją obsługi powinny znajdować się w widocznych miejscach, przy każdym wejściu do budynku);

b) należy przestrzegać zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się;

c) należy zasłaniać usta i nos (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.) przy korzystaniu z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie);

d) należy wprowadzić ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia, sala nauki, sala TV i in.;

e) należy w sprawach administracyjnych kontaktować się telefonicznie lub mailowo;

f) wprowadzić do odwołania zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych i zgromadzeń na terenach domów studenckich;

g) w każdym domu studenckim należy zabezpieczyć wolny moduł pokój-łazienka/toaleta do celów izolacji (student poddany izolacji lub kwarantannie powinien przebywać w osobnym pokoju z osobnym sanitariatem. część do izolacji powinna zostać oddzielona od pozostałych pomieszczeń. osoby poddane izolacji i kwarantannie nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których przebywają);

h) należy poinformować mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na COVID-19, że są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa domu studenckiego i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik domu studenckiego lub wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem ustalenia dalszego postępowania,

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie korzystania z biblioteki, czytelni lub muzeum należy stosować wytyczne znajdujące się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki. Ponadto książki powinny być wypożyczane z wykorzystaniem systemu online, aby ograniczyć kontakty wypożyczających z pracownikami biblioteki; terminowe oddawanie książek (bez naliczania kar) powinno odbywać się bez udziału pracowników biblioteki, np. tworząc miejsce, w które użytkownik będzie mógł odłożyć książkę bezkontaktowo; osoby korzystające z czytelni powinny przed wejściem do niej zdezynfekować ręce, a korzystając ze zbiorów bibliotecznych używać jednorazowych rękawiczek.

Rektor

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka


Zasady organizacji pracy jednostek uczelni od dnia 25 maja 2020 r.

Pismo okólne nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie kontynuowania ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni do 24 maja 2020 r. oraz określenia zasad organizacji pracy jednostek od dnia 25 maja 2020 r.


W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.  pomimo uchylenia lit. b w §1 ust. 1 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy utrzymuje się  ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Informacje przekazane dotychczas przez poszczególnych kierowników jednostek do Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na temat osób niezbędnych do realizacji zadań służących zapewnieniu ciągłości funkcjonowania uczelni bezpośrednio na jej terenie oraz planowanej organizacji ich pracy mającej na celu minimalizację zagrożenia zarażeniem się wirusem COVID-19 są nadal wiążące. W przypadku powstania jakichkolwiek zmian w zakresie funkcjonowania jednostki, a zwłaszcza w przypadku zmiany harmonogramu pracy na terenie uczelni poszczególnych pracowników, kierownicy jednostek zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na adres mailowy .

Od 25 maja do odwołania, w zakresie działalności administracyjnej, badawczej i organizacyjnej zaleca się organizację pracy przez kierowników poszczególnych jednostek we wszystkich jednostkach uczelni w sposób zapewniający funkcjonowanie ich w ustalonych godzinach pracy (8 godzin) – rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 8.00, zakończenie pracy w godzinach 15.00 – 16.00. We wskazanym terminie nastąpi ponowne uruchomienie systemu rejestrowania wejść i wyjść pracowników niebędących nauczycielami za pomocą Elektronicznej Karty Pracowniczej i czytnika Rejestracji Czasu Pracy. Praca zdalna poszczególnych pracowników jest dopuszczalna. Powierzając wykonywanie pracy w powyższy sposób pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi kierownik jednostki przydziela poszczególnym pracownikom konkretne zadania. Jednocześnie kierownik jednostki zobowiązany jest do przekazania planu oraz rozliczenia godzin (w układzie tygodniowym) do wiadomości właściwego prorektora lub kanclerza, a w przypadku kierowników podlegających bezpośrednio rektorowi do Rektora, oraz Działu Kadr i Płac. Kierownicy jednostek przy organizacji pracy poszczególnych pracowników, w tym nauczycieli akademickich, zobowiązani są do uwzględnienia wszelkich zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz do minimalizacji liczby osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach.
 
Ponadto mając na uwadze zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zaleca się:

 • noszenie maseczek przez pracowników i studentów we wszystkich obiektach Uczelni,

 • organizowanie pracy w jednostkach w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między pracownikami,

 • ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów (pomieszczeń socjalnych) w tym samym czasie,

 • zachowanie dystansu pomiędzy osobami minimum 1,5 m,

 • wykorzystywanie wszelkich możliwości technicznych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Czasowe ograniczenie funkcjonowania UPWr / Limited functioning of UPWr

Pismo okólne nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie kontynuowania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.) oraz §1 i §2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.) zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020 r. Ponadto w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. W uczelni w szczególności musi być zapewniona obsługa finansowa w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami.

W związku z powyższym kierownicy jednostek zobowiązani są do przygotowania i przekazania do Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na adres mailowy w dniu 30 kwietnia 2020r. do godziny 15.00 informacji, które zadania realizowane przez jednostkę muszą być dalej realizowane z uwagi na zapewnienie ciągłości funkcjonowania uczelni wraz z informacjami na temat osób niezbędnych do realizacji powyższych zadań bezpośrednio na terenie uczelni oraz planowanej organizacji ich pracy mającej na celu minimalizację zagrożenia zarażeniem się wirusem COVID-19. W przypadku powstania jakichkolwiek zmian w zakresie funkcjonowania jednostki, a zwłaszcza w przypadku zmiany harmonogramu pracy na terenie uczelni poszczególnych pracowników kierownicy jednostek zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na adres mailowy .

Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz TrziszkaIn accordance with the regulations of the Minister of Health and Minister of Science and Higher Education, the functioning of Wrocław University of Environmental and Life Sciences will be limited to 24 May 2020.

During this time, university employees will work remotely, except for those necessary to ensure the continuity of the university's functioning – in the field of financial services, specialized laboratories or animal care.


Praca zdalna na UPWr

Pismo okólne nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Zarządzeniem nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej. Decyzję o powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej podejmuje bezpośredni przełożony określając czas, rodzaj obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia.

W siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracownicy powinni wykonywać jedynie zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu, których nie można wykonać zdalnie. W przypadku, w którym obecność pracownika jest niezbędna do zapewnienia funkcjonowania Uniwersytetu, bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej rotacji pracowników jeśli część z nich może wykonywać pracę w formie zdalnej.

O wszelkich przypadkach powierzenia pracownikowi pracy zdalnej bezpośredni przełożony niezwłocznie informuje Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na adres mailowy .


Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Apel Prezydenta Wrocławia / Appeal of the Mayor of Wroclaw

Szanowni Państwo,

Studentki i Studenci Wrocławia!

Bardzo Was proszę byście okres zawieszenia zajęć na uczelniach potraktowali z całą powagą sytuacji, jako czas naszej wspólnej mobilizacji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, w tym Was i Waszych rodzin.

Apeluję do Was: zostańcie w swoich domach, akademikach, na stancjach – w ten sposób pomożecie zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa.

We Wrocławiu jest Was ponad 110 tysięcy! Jesteście ogromnie ważną i niezwykle liczną grupą wrocławian. Liczymy na Was! Zastosujmy się zatem wszyscy do apelu władz rządowych o ograniczenie do minimum naszej obecności w przestrzeni publicznej.

To nie jest czas zabawy.

Im mniej spotkań i zgromadzeń, tym mniejsze ryzyko roznoszenia choroby. Pomyślmy o tych najbardziej narażonych: osobach starszych i mniej odpornych od nas.

Wiedząc, że zawsze mogę na Was liczyć,

Jacek Sutryk,

Prezydent WrocławiaStudents of Wrocław!

In the period of suspension of classes at universities, we are asking you to treat the current situation seriously, for the sake of safety of Wrocław residents, including you and your families.

I call upon to you all: stay at your homes, dormitories, quarters – this way you will help to reduce the risk of spreading of corona virus.

There are over 110, 000 students in Wrocław – You are a very important and crucial group of Wrocław residents. We are counting on you! Please, follow the appeal of the government authorities to minimize our presence in the public spaces.

This is not a period for entertainment!

The fewer meetings and gatherings, the lower the risk of spreading the virus.

Please, think about the most vulnerable for the virus: elder people and less resistant than us.

Knowing, that I can always count on you,

Jacek Sutryk

Mayor of Wrocław

Ważność legitymacji studenckich / Validity of student cards

W tarczy antykryzysowej znalazł się zapis o przedłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.The anti-crisis’ shield provides the university to extend the validity of university students and postgraduate ID cards without processing them in the usual way. Therefore it is not necessary to request the renewal of your ID cards during this current emergency situation in which either the activity of the university is limited or the teaching is suspended. The ID cards are also valid up to 60 days upon the end of the teaching period.

Organizacja uczelni - zarządzenie rektora UPWr (11.03.2020)


Zarządzenie nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 50 ust. 1 i 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.85), §8 ust. 2, ust. 3 pkt 2, 18 i 19 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze zm. uchwalonego w dniu 28 czerwca 2019 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych po otrzymaniu zgody bezpośredniego przełożonego.

 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gości zagranicznych.

§2
 1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów.

 2. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

 3.  Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną.

§3

 1. Studenci i doktoranci polscy są zobowiązani do opuszczenia domów studenckich do 17.03.2020 r., pozostawiając puste pokoje, z możliwością pozostawienia w domu studenckim spakowanych rzeczy osobistych, z zastrzeżeniem ust. 2. Do pozostawienia rzeczy w domu studenckim stosuje się odpowiednio §24 Regulaminu mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenie nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 2. Studenci i doktoranci, o których mowa w ust. 1, którzy nie mają możliwości opuszczenia domu studenckiego (np. z uwagi na pracę lub brak miejsca, w którym mogliby zamieszkać) składają pisemne prośby w administracji domu studenckiego celem uzyskania zgody na pozostanie w domu studenckim.

 3. Studenci i doktoranci będący cudzoziemcami pozostają w domach studenckich, lecz muszą być przygotowani do przekwaterowania się do domu studenckiego wskazanego przez Kierownika Domu Studenckiego w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

 4. Wprowadza się zakaz odwiedzin oraz organizacji wszelkich imprez na terenie domów studenckich.

 5. Wstrzymuje się przyjmowanie nowych osób w domach studenckich.

 6. Wstrzymuje się od 17.03.2020 r. kwaterowanie w pokojach gościnnych w domach studenckich.

§5

 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

 2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie formy telefonicznej lub drogi elektronicznej.

§6

W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia uchylenia niniejszego zarządzenia

Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


Pracownicy przyjeżdżający i z podejrzeniem SARS-Cov-2

Pismo okólne nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 roku

Działania związane z epidemią SARS-Cov-2

W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia SARS-Cov-2  i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz podejmowania działań prowadzących do unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej:

 1. Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych na podstawie złożonego zdalnie oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. O rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.

 2. Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie opuszczali kraju w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale ze względu na inne okoliczności mają uzasadnione podejrzenie co do możliwości zarażenia wirusem SARS-Cov-2 zobowiązani są poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego w celu ustalenia możliwości wykonywania pracy zdalnej przez okres 14 dni. O rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.

W powyższych przypadkach pracownicy powinni wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji.

Pracowników, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala.

O wszelkich przypadkach powierzenia pracownikowi pracy zdalnej lub polecenia kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala bezpośredni przełożony niezwłocznie informuje Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na adres mailowy .

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor


Akademiki / Dorms

26.03.2020 r.

Zarządzenie nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do domów studenckich z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 8 ust. 2 i ust. 3 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze zm. uchwalonego w dniu 28 czerwca 2019 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 i 522) zarządza się, co następuje:

§1

 1. Do czasu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogranicza się dostęp do domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (dalej również jako DS.) według następujących zasad:
 • Drzwi wejściowe do DS. w godzinach od 22.00 do 7.00 będą zamknięte. Otwierane będą tylko mieszkańcom którzy wcześniej zgłoszą kierownikowi DS. potrzebę późniejszego powrotu i odpowiednio ją uzasadnią.
 • W okresie od 25 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. wychodzenie z DS. jest dopuszczalne tylko w celach, o których mowa w §3a ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.).
 • Każdorazowe wyjście i powrót należy odnotować w rejestrze na portierni z podaniem celu wyjścia i godziny.
 1. Nieprzestrzeganie postanowień, o których mowa w ust. 1 skutkuje utratą prawa do zamieszkania w Domu Studenckim.

§2

Do czasu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zawiesza się obowiązywanie postanowienia §13 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


March 26, 2020

Ordinance No. 97/2020 of the Rector of the University of Environmental and Life Sciences in Wrocław of March 25, 2020

on restricting access to the dormitories, resulting from the proclaimed state of the epidemic in the territory of the Republic of Poland

§1

1. Until the state of the epidemic in the territory of the Republic of Poland has been called off, access to dormitories of Wrocław University of Environmental and Life Sciences (hereinafter referred to as DS) shall be restricted according to the following principles:

 • Entrance door to each DS will be closed since 22.00 till 7.00. Only those residents who have previously reported the unavoidable and appropriately justified delayed return to the corresponding DS administrator, will be granted the access exclusively.
 • In the period from March 25, 2020 until April 11, 2020 leaving a DS is allowed only for the purposes referred to in section §3a paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 regarding proclamation of the state of the epidemic in the territory of the Republic of Poland (Journal of Laws of 2020, item 491 as amended).
 • Each departure and arrival should be recorded in the register at the porter's lodge with the time and purpose stated.

2. Failure to comply with the provisions referred to in paragraph 1 results in the loss of the right to live in the Student House.

§2

Until the cancellation of the epidemic in the territory of the Republic of Poland, the provisions of the following paragraph are suspended. It refers to §13 para. section 1, the second sentence of the Regulations for the Residents of the Students' Hall of Residence at Wrocław University of Environmental and Life Sciences introduced by the Regulation No. 102/2019 of the Rector of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences from the 25th, July, 2019 on the introduction of the "Regulations for the Residents of the Students' Hall of Residence at the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences".


Prof. Tadeusz Trziszka

Rector of Wrocław University of Environmental and Life Sciences
13.03.2020 r.

W związku z koniecznością opuszczenia domów studenckich przez polskich studentów do 17 marca 2020 r. ustalono dodatkowy termin pracy administracji we wszystkich akademikach:

14 marca 2020 r. (sobota) w godz. 09:00 – 13:00    

studenci będą mogli załatwić wszystkie formalności związane z wykwaterowaniem.


10.03.2020 roku

W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na wrocławskich uczelniach sztab ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego na UPWr uznał, że pozostawanie studentów w akademikach może sprzyjać przenoszeniu wirusa nie mniej niż udział w wykładach czy ćwiczeniach. Dlatego dla bezpieczeństwa studentów zadecydowano wykwaterowanie z akademików UPWr, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób, które nie mogą wyjechać, lub nie mają dokąd się przenieść (to m.in. cudzoziemcy). Te osoby zachowują prawo do korzystania z akademików i pokojów gościnnych po 17 marca 2020, ale muszą dostosować się do większego niż w normalnej sytuacji rygoru - wstrzymane zostały wizyty osób z zewnątrz w domach studenckich, wprowadzono zakaz organizacji na ich terenie imprez.

W domach studenckich przygotowywane są pomieszczenia, w których studenci będą mogli zdeponować swoje rzeczy, których nie chcą zabrać ze sobą.

Zakładamy, że proces wykwaterowania potrwa tydzień, czyli do 17 marca, ale oczywiście w uzasadnionych jednostkowych przypadkach może on zostać wydłużony.

W akademikach UPWr zawieszona także zostaje działalność polegająca na wynajmowaniu pokojów gościnnych, a wcześniejsze rezerwacje zostaną anulowane.March 10, 2020

Following the decision to suspend all classes at Wrocław universities, the epidemiological safety centre of the University of Environmental and Life Sciences decided that if students remain in dormitories, it will be no less conducive to spreading the virus than participating in lectures or classes. Therefore, bearing the students’ safety in mind, it has been decided that students shall vacate the University’s dormitories, with the exception of persons who are unable to leave or find alternative lodging (including, among others, foreign students). These persons shall retain the right to use dormitories and guest rooms after 17 March 2020, but they must accept more rigorous restrictions, including the prohibition on visits from guests from the outside and on the organisation of parties on the premises.

Rooms are being prepared in the dormitories for students to deposit their belongings which they do not want to take away.

We assume that the process of vacating the rooms will last one week, i.e. until 17 March, but it could be prolonged in justified cases.

Rooms in dormitories belonging to the University of Environmental and Life Sciences shall no longer be rented to guests, and all previous reservations have been cancelled.Odwołanie zajęć dydaktycznych / Cancellation of didactic classes


10.03.2020 roku

Decyzją Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz Wojewody Dolnośląskiego wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są odwołane od 11 marca 2020 roku do odwołania. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych, specjalizacyjnych i Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor


March 10, 2020

By decision of the Committee of Rectors of Wrocław and Opole Universities and the Lower Silesian Voivode, all didactic classes at Wrocław University of Environmental and Life Sciences are canceled from March 11, 2020 until further notice.

This applies to full-time, part-time, postgraduate and specialization studies, as well as the Open University of the Third Age.


Prof. Tadeusz Trziszka

Rector of Wrocław University of Environmental and Life SciencesKonieczność informowania o podejrzeniu zachorowania

Pismo okólne nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 roku

Działania związane z epidemią koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) kierownicy jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy otrzymają informację ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o kwarantannie, podejrzeniu choroby lub chorobie pracownika lub studenta UPWr są zobowiązani do niezwłocznego przekazania takiej informacji do prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni, przewodniczącego uczelnianej Komisji nadzwyczajnej ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego, na adres: lub pod numerem telefonu 71 320 5108.

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)


Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

 • Często myj ręce
  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 • Zachowaj bezpieczną odległość
  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
  Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
  Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
  Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
  Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
  Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

 • z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,

  lub
 • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)” oraz „Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”. Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

ULOTKA INFORMACYJNA

Odwołanie wydarzeń i imprez skupiających powyżej 200 uczestników

Pismo okólne nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2020 roku

Działania związane z epidemią koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu do 22 marca wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni skupiających powyżej 200 uczestników.

Dla konferencji i wydarzeń, w których udział bierze mniej niż 200 osób, ale wśród nich są również osoby spoza społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, decyzję podejmuje każdorazowo powołana przez Rektora Komisja nadzwyczajna ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Informacje i zapytania należy kierować na adres: , tel. 71 3205 108.

W odwołaniu do wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych wstrzymuje się do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz przyjazdy gości na uczelnię z krajów wskazanych w komunikatach MSZ i GIS jako ryzykowne (czyli obecnie z: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu*).


* informacje aktualizowane są na stronie: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Ograniczenia w przyjazdach i wyjazdach

Pismo okólne nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2020 roku

W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2:

 • Do 30 kwietnia zostają wstrzymane przyjazdy na UPWr osób z terenów objętych kwarantanną.

 • Zaleca się wstrzymanie wyjazdów do krajów i stref zagrożenia.

  Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących
  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
  oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  https://gis.gov.pl/

 • Osoby przyjeżdżające z zagrożonych terenów, a wykazujące objawy chorobowe mają obowiązek zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, Izba Przyjęć – Zakaźna, tel. 71 395 75 20, budynek A2, parter lub powiadomić telefonicznie Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Apeluję o nieuleganie panice i monitoring informacji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu