Rzeczpospolita Polska

Finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu „Młode umysły – Young Minds Project”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
plik PDF Wyniki konkursu „Młode umysły – Young Minds Project” plik PDF, 551.87 KB
2020-05-14 16:10


Rusza konkurs na finansowanie realizacji indywidualnych projektów badawczych przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach konkursu „Młode umysły – Young Minds Project”

Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Do konkursu mogą przystąpić studenci będący co najmniej na studiach II stopnia lub po III roku jednolitych studiów magisterskich (w przypadku kierunku weterynaria).

Indywidualne projekty badawcze będą realizowane w relacji uczeń-mistrz, gdzie opiekunem naukowym jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora zatrudniony na Uczelni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym.

Nabór wniosków jest prowadzony z podziałem na dyscypliny naukowe Uczelni, z uwzględnieniem podziału - maksymalnie po trzy projekty w ramach każdej z siedmiu dyscyplin ewaluowanych Uczelni oraz 3 projekty w dyscyplinach nieewaluowanych.

Wartość i czas realizacji projektów?

Kwota dofinansowania indywidualnego projektu badawczego wynosi 10.000 zł.

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie decyzji Prorektora, na okres 12 miesięcy, tj. od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego z możliwością bezpłatnego przedłużenia okresu projektu maksymalnie o 6 miesięcy.

Na co można przeznaczyć przyznane środki finansowe?

  1. materiały do realizacji projektów badawczych (np. zakup odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, specjalistyczny materiał biologiczny),
  2. publikację wyników w czasopiśmie z aktualnej listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego,
  3. krótkoterminowe wyjazdy celem pobrania materiału do badań.

Jak i do kiedy należy złożyć wniosek?

Podstawą udziału w konkursie jest złożenie do Działu Nauki w formie papierowej i elektronicznej (adres e-mail: ) następujących dokumentów:

  1. wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z potwierdzeniem dotychczasowej aktywności naukowej studenta (doniesienia konferencyjne, publikacjenaukowe, patenty);
  2. opinia opiekuna naukowego (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. oświadczenie opiekuna naukowego o pełnieniu funkcji opiekuna projektu oraz zgoda Kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt na wykorzystanie mienia tejże jednostki (załącznik nr 3 do Regulaminu).

W związku z zarządzeniem nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dokumentację aplikacyjną należy składać jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail: (w tytule wiadomości wpisując „Młode umysły – Young Minds Project”, e-mail do wiadomości Opiekuna naukowego i Kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, w której będzie realizowany indywidualny projekt badawczy) w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Wszystkie dokumenty określone w Regulaminie składa student.

Warunki przystąpienia do konkursu „Młode umysły – Young Minds Project”, tryb składania wniosków i przyznawania środków finansowych, wzory dokumentów wymaganych do złożenia i rozliczenia wniosku oraz kryteria oceny wniosków określa Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację indywidualnych projektów badawczych przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach konkursu „Młode umysły – Young Minds Project” wprowadzony zarządzeniem nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2020 roku.