Rzeczpospolita Polska

Konkurs otwarty na stanowisko stypendysty w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko stypendysty
w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

w projekcie pt.:
„Molekularny mechanizm asymilacji polioli u drożdży Yarrowia lipolytica

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
w ramach konkursu „OPUS 16” 2018/31/B/NZ9/01025


Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko stypendysty powinien/na spełniać następujące warunki:
 • tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewny
 • posiadanie statusu słuchacza Szkoły Doktorskiej UPWr lub rozpocznie studia w Szkole Doktorskiej UPWr z dniem 1.10.2020
 • znajomość technik pracy z mikroorganizmami (hodowle, transformacja, praca z mikroskopem)
 • znajomość technik biologii molekularnej (izolacja DNA, PCR, qPCR, klonowanie itp.)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1)
 • entuzjazm i zaangażowanie do pracy naukowej
 • umiejętność pracy w grupie
 • udokumentowany staż zagraniczny

Opis zadań:

Głównym celem projektu poznanie szlaku utylizacji polioli (głównie erytrytolu) przez drożdże Yarrowia lipolytica, zbadanie mechanizmów wewnątrzkomórkowych oraz identyfikacja ich transporterów. Stypendysta/ka będzie uczestniczył(a) w eksperymentalnych zadaniach badawczych zgodnych z harmonogramem projektu. Zadanie będą obejmowały tworzenie nowych szczepów drożdży (metody inżynierii genetycznej), charakterystyka fenotypów otrzymanych mutantów (hodowle wstrząsane lub/i w bioreaktorach). Do zadań doktoranta(ki) będzie należała również analiza danych oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych eksperymentów. Z upływem czasu również projektowanie eksperymentów, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji naukowych.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres email kierownika projektu: :

 • CV (curriculum vitae) z opisem wykształcenia, staży, stypendiów, udziału w projektach badawczych, innej działalności naukowej, ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • Listu motywacyjnego z opisem kompetencji do realizacji projektu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 25.09.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 29 września 2020 r.

Stypendium jest przyznawane od 1.10.2020 r i jest przyznawane na 36 miesięcy.