Rzeczpospolita Polska

Fundusze i programy europejskie

Do zadań Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych  należy:
 • doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej;
 • rozpowszechnianie informacji wśród jednostek administracyjnych uczelni o możliwościach uzyskania dofinansowania na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Informacje o programach oraz programach partnerskich Biuro przekazuje w formie pisemnej propozycji odpowiedniej jednostce organizacyjnej uczelni, w zakresie działania której mieści się dane przedsięwzięcie;
 • współdziałanie we właściwym przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Wdrażającej – finansującej projekt – z kierownikiem projektu i w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej podejmującej pracę nad projektem;
 • udział w zarządzaniu projektami poprzez współdziałanie w prowadzeniu spraw dotyczących projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
 • kontrola sporządzanych dokumentów związanych z realizacją projektów;
 • kontrola terminowości czynności podejmowanych przez kierownika projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu;
 • kontrola formalną wszelkich wydatków oraz rozliczeń dotyczących środków finansowych otrzymanych na realizację projektu;
 • bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie rektora o zaistniałych nieprawidłowościach;
 • udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie kontroli zewnętrznych dokonywanych w zakresie prawidłowości realizacji projektów;
 • sporządzanie analizy sprawozdania końcowego z realizacji projektu i przedstawienie rektorowi wniosków;
 • prowadzenie korespondencji z instytucją wdrażającą.