Rzeczpospolita Polska

System Identyfikacji Wizualnej


Logo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest znakiem prawnie chronionym. Do jego stosowania uprawnione są tylko jednostki organizacyjne uczelni, które zobowiązane są jednocześnie do przestrzegania zasad określonych w Systemie Identyfikacji Wizualnej (SIW).


Logotyp Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu składa się z godła i nazwy. Godło i nazwa są nierozdzielne. Oddzielne (samoistne) stosowanie godła i nazwy możne nastąpić jedynie po akceptacji Biura Informacji i Promocji. Dodawanie jakichkolwiek innych napisów lub znaków do logotypu/godła jest niedopuszczalne.

Żadna osoba prywatna ani instytucja nie może używać znaku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu bez zgody jego właściciela. Każdy, kto otrzyma taką zgodę, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania wszystkich norm i zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.