Rzeczpospolita Polska

Europejska Karta Naukowca
Dominika Mańkowska
Biuro Kooperacji i Transferu Wiedzy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. +48 71 320 52 43
e-mail:
Krzysztof Kafarski
Dział Współpracy z Zagranicą
tel. +48 71 320 1024
e-mail: k


info_02_02_02
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podjął starania o przyznanie wyróżnienia logiem Human Resources Excellence in Research.

Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej. Do priorytetów uczelni należy zapewnienie naukowcom stabilnych warunków zatrudnienia na każdym etapie ścieżki zawodowej oraz przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy od stycznia 2012 roku prowadzi rekrutację pracowników naukowych poprzez portal Euraxess. Naturalną konsekwencją dotychczasowej polityki kadrowej ma być podpisanie deklaracji poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

UPWr z logo Human Resources Excellence in Research


dok_02definicje_02_02_02

Europejska Karta Naukowca

ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca.prawne_02
Uzasadnieniem implementacji postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.

ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS.
32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:
- working conditions;
- transparent recruitment processes based on merit, and
- career development.
The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them. 32.2 Consequences of non-compliance.
If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).

korzysci_02
Mocne strony (korzyści) dla Uczelni z posiadania logo HR Excellence in Research – m.in:
 • Premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów (punkt 16 ankiety - Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki);
 • Prestiż i wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne europejskimi standardami;
 • Znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

analiza
Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (powołany na mocy Zarządzenie nr 104/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2016 roku):
 • prof. Jarosław Bosy – przewodniczący Zespołu,
 • prof. Anna Chełmońska-Soyta – wiceprzewodniczący Zespołu,
 • mgr Dominika Mańkowska – koordynator Zespołu
 • mgr Krzysztof Kafarski - zastępca koordynatora Zespołu
 • mgr Anna Marzycka – sekretarz Zespołu
 • oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym w szczególności opracowanie Strategii HR i planu działań.

Charakterystyka badania ankietowego

Analiza wyników badania ankietowego


PODJĘTE DZIAŁANIA

19 września 2016 – JM Rektor Tadeusz Trziszka podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
- Zamieszczenie artykułu w Głosie Uczelni dotyczącego Europejskiej Karty Naukowca oraz procesu jej wdrażania na UPWr.

20 września 2016Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

20 września 2016 – Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje UPWr o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie UPWr do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

26 września 2016 – Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia, podczas którego zostają rozpoczęte starania o uzyskanie loga HR. Grupa opracowuje wstępną procedurę przygotowania wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

27 września 2016 – JM Rektor Tadeusz Trziszka podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Zarządzenie nr 104/2016), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia na UPWr zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

od 28 września 2016 – regularne spotkania Grupy Roboczej w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej.

29 września 2016 – kolportaż plakatu informacyjnego na wydziałach i w gmachu głównym uczelni.

od 29 września 2016 – spotkania informacyjne grupy roboczej na poszczególnych wydziałach z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i doktorantami.

3 października 2016 – wysłanie do pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UPWr anonimowej, wewnętrznej ankiety-kwestionariusza opracowanej w oparciu o zasady i zalecenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, przygotowanej przez Centrum Sieci Komputerowych UPWr.

3-4 października 2016 – kampania mailingowa zachęcająca do wypełniania ankiety skierowana do władz uczelni, pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UPWr.

10 października 2016 – przeprowadzenie akcji mailingowej z informacją o przedłużeniu terminu wypełniania ankiety do 12 października 2016.

13 października 2016 – zamknięcie ankiety i wygenerowanie wyników przez Centrum Sieci Komputerowych UPWr.

13-18 października 2016 – opracowanie wyników ankiet przez pracowników naukowych UPWr.

17 października 2016 – publikacja artykułu na stronie angielskiej.

19 października 2016 – spotkanie Grupy Roboczej w celu omówienia wyników analizy wewnętrznej na podstawie macierzy.

20 października 2016 – spotkanie Grupy Roboczej w celu analizy wyników badania ankietowego.

21 października 2016 – spotkanie Grupy Roboczej w celu opracowania strategii wdrożenia zasad Karty i Kodeksu na UPWr.

24 października 2016 – informacja o działaniach związanych z wdrażaniem Karty i Kodeksu na profilu uczelnianym na Twitterze i Google+.

28 października 2016 – zaprezentowanie Zespołowi ds. wdrożenia wyników badania ankietowego i analizy wewnętrznej uczelni

2 listopada 2016 – konsultacje z Zespołem ds. wdrożenia w celu opracowania planu działań naprawczych

7 listopada 2016 – Prezentacja Strategii HR Zespołowi ds. wdrożenia

10 listopada 2016 – złożenie Strategii HR Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do KE

10 listopada 2016 – UPWr otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną uprzednio Deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Komisja uznaje deklarację i zachęca UPWr do kontynuowania procedury wdrożeniowej zasad Karty i Kodeksu

10 stycznia 2017 – konsultacje z Zespołem ds. wdrożenia w celu omówienia procesu wprowadzania działań naprawczych i samodoskonalących po złożeniu Strategii HR do Komisji Europejskiej

10 lutego 2017 – otrzymanie Raportu Ewaluacyjnego z Komisji Europejskiej ze statusem pozytywnym, wymagającym drobnych poprawek

luty - marzec 2017 – regularne konsultacje Zespołu ds. wdrożenia w celu opracowania dodatkowych działań samodoskonalących po otrzymaniu Raportu Ewaluacyjnego z Komisji Europejskiej

6 marca 2017 – podsumowujące spotkanie Zespołu ds. wdrożenia przed ponownym złożeniem Strategii HR do Komisji Europejskiej

19 kwietnia 2017 – Złożenie zaktualizowanej Strategii HR do Komisji Europejskiej

19 maja 2017 – przyznanie Logo HR przez Komisję Europejską

13 lipca 2017
- spotkanie Zespołu ds. wdrożenia w celu omówienia harmonogramu wprowadzenia działań naprawczych i samodoskonalących

24 października 2017 – udział w konferencji Info-day w Brukseli „Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the Human Resources Strategy (HRS4R) & Complying with art. 32 of the H2020 multi-beneficiary grant agreement”.

6 grudzień 2017 – udział w seminarium dla polskich instytucji z logo HR Excellence in Research w Warszawie

18 grudnia 2017 – spotkanie grupy roboczej w sprawie stworzenia Strategii Procedury Rekrutacji Naukowców (OTM-R Policy)

30 stycznia 2018 – przyznanie środków finansowych na wdrażanie Strategii Logo HR w ramach programu POWER 3.5 (NCBiR)

19 luty 2018 – opublikowanie artykułu dotyczącego procesu wdrażania Strategii logo HR na UPWr w internetowej wersji czasopisma uczelnianego

9 marca 2018 – ogłoszenie Zarządzenia Rektora nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

12 do 16 Marca 2018 – udział w Erasmus Staff Training Week „HRS4S Assessment”, University of Leige, Belgia

16 maja 2018 – prezentacja procesu wdrażania Strategii Logo HR na radzie wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji

12 czerwca 2018 – prezentacja procesu wdrażania Strategii Logo HR na radzie wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

19 czerwca 2018 – prezentacja procesu wdrażania Strategii Logo HR na radzie wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

2 października 2018 – udział w warsztatach Managing Researchers’ Talents, Skills & Career Development, Wiedeń, Austria

18 stycznia 2019 – udział w Seminarium poświęconym wyróżnieniu „HR Excellence in Research” (HRS4R), Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa

29 stycznia 2019 – udział w Info-Day Ensuring Excellent Research by Investing in Researchers' Talents, Skills & Career Development - Implementing the Human Resources Strategy (HRS4R), Bruksela

25 lutego 2019 – spotkanie Grupy Monitorującej podsumowujące realizację Strategii Logo HR oraz akceptacja planu działań na lata 2019-2021

7 marca 2019 – udział w warsztatach HR Excellence in Research – wyróżnienie UE. Jak je zdobyć i utrzymać, Regionalny Punkt Kontaktowy, Kraków

4 kwietnia 2019 – udział w konferencji Dzień z Horyzontem 2020, Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa

październik 2018 – maj 2019 – regularne konsultacje z Działem Kadr i Płac

styczeń 2017 – aktualnie – regularne spotkania Grupy Monitorującej