Rzeczpospolita Polska

Koordynator programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina Żywności i Zdrowia”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) jako inicjator – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wykonawca – programu społeczno-gospodarczego pod nazwą „Dolny Śląsk. Zielona dolina Żywności i Zdrowia” poszukuje kandydatek/kandydatów do zadań koordynatora Programu.

Informacje na temat Programu można znaleźć pod adresem www.upwr.edu.pl/zielonadolina. Dodatkowe informacje udostępniane będą elektronicznie na wniosek wysłany pod adresem:

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie szczegółowej koncepcji utworzenia spółki prawa handlowego docelowo realizującej Program z uwzględnieniem wszelkich aspektów formalno-prawnych i organizacyjnych,
  a także w sposób spójny z powyższą koncepcją:
 • we współpracy z Biurem Rektora UPWr (pełniącym funkcję biura programu) przygotowanie na rok 2018 Rocznego Planu Realizacji Programu,
 • przeprowadzenie do końca 2017 roku procedur opiniowania Rocznego Planu Realizacji przez Radę Programową i zatwierdzania przez Radę Wykonawczą,
 • opracowanie roboczych harmonogramów wykonania Rocznego Planu Realizacji,
 • opracowanie niezbędnych procedur działania i wzorów dokumentów potrzebnych w trakcie realizacji Programu,
 • współuczestnictwo w procesach pozyskiwania źródeł finansowania dla poszczególnych działań.

UPWr zawrze z wybranym kandydatem umowę cywilno-prawną.

Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydatem do pracy Koordynatora Programu ZDŻZ może być osoba, która:

 • Korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe, zakończonego co najmniej uzyskaniem stopnia magistra;
 • biegła znajomość języka angielskiego, obejmująca swobodne porozumiewanie się w sprawach biznesowych,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi w sektorach gospodarczych lub finansowych,
 • doskonała orientacja w problematyce gospodarczej (z naciskiem na szeroko pojętą branżę żywieniową), znajomość kluczowych polityk państwa i regionu w zakresie gospodarczym.

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania z różnych źródeł.

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowe CV z opisem doświadczenia w wymaganym obszarze,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenie.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi – rozmowy kwalifikacyjne

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Rektora (lub przesłać na wskazany adres) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Koordynator Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 (w przypadku przesyłek listowych liczy się data wpływu do uczelni). Oferty przesłane lub doręczone osobiście po terminie nie będą rozpatrywane.

Biuro Rektora: ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pok. nr 102. Tel: 71 3205100.

Sposób procedowania w konkursie ofert:

 1. UPWr po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami telefonicznie zaprosi wybranych oferentów do udziału w rozmowach rekrutacyjnych.
 2. UPWr zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert bez podawania przyczyny.
 3. Szczegółowy zakres umowy będzie przedmiotem negocjacji z wybranym/wybranymi kandydatami.
 4. UPWr Zamawiający przyjmuje, że umowa, której dotyczy konkurs ofert, realizowana będzie w okresie: wrzesień 2017 – grudzień 2017.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity z dnia 13.06.2016 Dz. U. Nr 2, 2016 poz. 922)”.