Rzeczpospolita Polska

FAQ

W dniach 3-12 października 2016 r. zostało przeprowadzone na UPWr badanie ankietowe, które miało na celu pozyskanie opinii na temat warunków pracy i rozwoju naukowego na UPWr.  Ankiety obejmowały 40 zagadnień tematycznych Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Analiza udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowanym wykazała, że respondenci oceniają obecną sytuację na UPWr jako dobrą. Świadczy o tym zdecydowania przewaga ilości pozytywnych odpowiedz (66%) nad odpowiedziami negatywnymi (18%). Jednocześnie aż 38 z 40 pytań odpowiadających 40 zasadom zapisanym w Karcie i Kodeksie zostało ocenionych pozytywnie, przy 2 pytaniach ocenionych negatywnie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną analizą badania ankietowego.

Analiza wskazała potrzeba podjęcia działań koniecznych do usprawnienia przepływu informacji i zaznajomienia pracowników naukowych z obecnie funkcjonującymi praktykami i regulacjami prawnymi obowiązującymi na Uczelni.


Działania naprawcze

W wyniku analizy ankiet zostały zdefiniowane dwa obszary wymagające działań naprawczych. Są to punkty, gdzie odpowiedzi negatywne przeważają nad pozytywnymi.

Kontynuacja rozwoju zawodowego (30)

Na wszystkich etapach kariery zawodowej naukowcy powinni szukać możliwości stałego rozwoju poprzez aktualizację i poszerzanie zakresu swoich umiejętności i kwalifikacji. Cel ten można osiągnąć na różne sposoby, m.in. przez formalne szkolenia, warsztaty, konferencje i kursy on-line.


Oferta Biura Karier dla Doktorantów – https://www.upwr.edu.pl/studenci/47259/dla_doktorantow.html

Szkolenia – https://www.upwr.edu.pl/badania/45304/ogloszenia.html

Poradnia rozwoju osobistego – https://www.upwr.edu.pl/poradnia

Nauczanie (33)

Nauczanie jest istotnym sposobem organizacji i upowszechniania wiedzy i z tego względu należy je postrzegać jako cenną możliwość w ramach ścieżki rozwoju zawodowego naukowców. Jednakże obowiązki w zakresie nauczania nie powinny być nadmiernie obciążające i, szczególnie na początkowym etapie kariery, nie powinny stanowić dla naukowców przeszkody w prowadzeniu badań naukowych. Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni zapewnić, by obowiązki w zakresie nauczania były odpowiednio wynagradzane oraz uwzględniane w systemach oceny pracowników, a także, by czas poświęcony na szkolenia początkujących naukowców przez kadrę z wyższym stopniem naukowym został uznany jako część ich zaangażowania w proces nauczania. Należy zapewnić odpowiednie przeszkolenie w zakresie nauczania i prowadzenia szkoleń w ramach rozwoju zawodowego naukowców.

check-square Obciążenie pracą dydaktyczną

Obciążenie obowiązkami dydaktycznymi na Uczelni nie odbiega od standardów krajowych. Doktoranci pierwszego roku uczestniczą w prowadzaniu zajęć oraz nabywają doświadczenie pod opieką pracownika wyższego stopniem, natomiast od drugiego roku są objęci obowiązkiem przeprowadzenia 90 godzin dydaktycznych. Pozostały czas poświęcany jest na badania naukowe oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej. Prowadzenie zajęć poza pensum traktowane jest jako godziny nadliczbowe oraz odpowiednio wynagradzane, i ponadto w okresowej ocenie nauczycieli akademickich przydzielane są punkty za wprowadzanie nowoczesnych metod dydaktycznych, nowych przedmiotów i kształcenia na odległość (uchwała 142/2014 Senatu UPWr).


Uwzględnienie obowiązków w zakresie nauczania w systemie oceny pracowników

Arkusz oceny nauczyciela akademickiego 2.1 - promotorstwo (opieka naukowa)
Za wybitną działalność dydaktyczną przydzielane są nagrody rektora.


balance-scale Akty prawne

Nauczyciele prowadzący badania w projektach naukowych mają obniżone pensum dydaktyczne (uchwała 52/2015 Senatu UPWr) - w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych

Uchwała Senatu nr 46/2013 - w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom uczelni

Zarządzenie rektora nr 142/2014 - w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia

Uchwała Senatu nr 136/2016 - w sprawie wprowadzenia do stosowania "Arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"


Działania samodoskonalące

Konieczności podjęcia działań samodoskonalących występuje w punktach gdzie odpowiedzi neutralne „trudno powiedzieć” przekroczyły próg 20%.

Dobór kadr (14)

Komisje dokonujące doboru kandydatów powinny reprezentować różnorodne doświadczenia i kwalifikacje oraz wykazywać się odpowiednią równowagą płci, a także, w razie konieczności i możliwości, składać się z członków różnych branż (sektora państwowego i prywatnego) i dyscyplin, w tym z osób pochodzących z innych krajów i posiadających odpowiednie doświadczenie do oceny kandydatów. W miarę możliwości należy stosować szeroką gamę praktyk doboru kandydatów, np. ocenę zewnętrznego eksperta oraz bezpośrednie rozmowy z kandydatem. Członkowie panelu dokonującego doboru kandydatów powinni być właściwie przeszkoleni.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada odpowiednie zapisy dotyczące polityki równowagi płci, odpowiednich kwalifikacjach komisji rekrutacyjnych w Statucie Uczelni.

W skład Komisji Kadry Naukowej wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów oraz administracji reprezentując różnorodne doświadczenia i kwalifikacje oraz różnych branż (sektora państwowego i prywatnego) https://www.upwr.edu.pl/uczelnia/16211/komisje_senackie.html

UPWr jest na etapie opracowywania Strategii Zatrudniania Naukowców zgodnie z zasadami OTM-R -Otwarte, przejrzyste i oparte na kryterium osiągnięć procedury rekrutacji – https://euraxess.ec.europa.eu/europe/news/new-open-transparent-and-merit-based-recruitment-researchers-otm-r

balance-scale Akty prawne

Uchwała Senatu nr 109/2017 – w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu UPWr

Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów (17)

Przerwy w przebiegu kariery lub odstępstwa od porządku chronologicznego w życiorysie nie powinny być krytykowane, lecz postrzegane jako ewolucja kariery, a w rezultacie, jako potencjalnie cenny wkład w rozwój zawodowy naukowców podążających wielowymiarową ścieżką kariery. Z tego względu należy umożliwić kandydatom składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, którego dotyczy podanie o pracę.


Polityka Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu respektuje odstępstwa od porządku chronologicznego w życiorysie, co odzwierciedlone jest w klauzulach ogłoszeń o pracę.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje odstępstwa od porządku chronologicznego w życiorysie w przypadku ubiegania się o stanowisko asystenta i adiunkta. Uwzględniane są przerwy na urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop rodzicielski lub wychowawczy oraz przerwy związane z pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Akty prawne

Zarządzenie rektora nr 7/2018 – w sprawie ustanowienia obowiązku wprowadzenia do ogłoszeń konkursowych przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich informacji o respektowaniu przez UPWr polityki równowagi płci i innych zapisów

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – § 77 oraz § 78

Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności (19)

Wszelkie doświadczenie w zakresie mobilności, np. pobyt w innym kraju/regionie lub w innym środowisku naukowym (w sektorze państwowym lub prywatnym), lub też zmianę dyscypliny lub sektora w ramach wstępnego szkolenia naukowego lub na późniejszym etapie kariery naukowej, bądź doświadczenie w zakresie mobilności wirtualnej, należy postrzegać jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca.

_resized_30x30_check-square Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu docenia wielowymiarową mobilność naukowców i uznaje uzyskanie kwalifikacji nieformalnych, co odzwierciedlone jest w arkuszu oceny nauczyciela akademickiego w punktach:
  • uznanie mobilności międzynarodowej
    • działalność naukowa (1.11, 1.12, 1.13)
    • działalność dydaktyczna (3.1.2, 3.14.1)
    • 4.4 - udział w pracach organów kolegialnych krajowych i zagranicznych: 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.12, 4.4.14
    • organizacja konferencji i szkoleń 4.5.1, 4.5.3
  • uznanie kwalifikacji nieformalnych  3.14.1, 3.14.3

Na stanowisko adiunkta, stosownie do § 81 ust. 1 statutu Uczelni, zatrudnia się osobę, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a ponadto: odbyła co najmniej semestralny, zagraniczny staż naukowy.

_resized_30x30_balance-scale  Akty prawne

Uchwała Senatu nr 136/2016 - w sprawie wprowadzenia do stosowania „Arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

Zarządzenie Rektora nr 62/2010 – zmian do zarządzenia nr 51/2009 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Warunki pracy (24)

Grantodawcy i/lub pracodawcy zapewnią, aby warunki pracy naukowców, w tym naukowców niepełnosprawnych, były w miarę potrzeby na tyle elastyczne, aby osiągnąć efektywne wyniki badań naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz krajowymi lub sektorowymi umowami zbiorowymi. Ich celem powinno być zapewnienie takich warunków pracy, które umożliwiają zarówno kobietom, jak i mężczyznom pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego, posiadanie dzieci i rozwój kariery zawodowej . Szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym wymiarze godzin, telepracę, urlop naukowy oraz niezbędne przepisy finansowe i administracyjne regulujące tego typu porozumienia.

clock Czas pracy nauczyciela akademickiego określa art. 130 Ustawy o z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §2 Uchwały Senatu nr 85/2017.


_resized_30x30_check-square Nauczyciele prowadzący badania w projektach naukowych mają obniżone pensum dydaktyczne. Uchwała 52/2015 Senatu UPWr w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych


wheelchair Na uczelni istnieje stanowisko pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.


Równowaga płci (27)

Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni stawiać sobie za cel zapewnienie reprezentatywnej równowagi płci na każdym szczeblu kadry, w tym na poziomie opiekunów naukowych i menedżerów. Cel ten powinien zostać osiągnięty na podstawie polityki równych szans na etapie rekrutacji i kolejnych etapach kariery zawodowej, jednak bez obniżania kryteriów jakości i kwalifikacji. W celu zapewnienia równego traktowania, w komitetach do spraw doboru kadr i oceny kandydatów powinna istnieć odpowiednia równowaga płci.

_resized_30x30_balance-scale  Uchwała Senatu nr 109/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu UPWr mówiących m.in. o równowadze płci.

Rozwój kariery zawodowej (28)

Pracodawcy i/lub grantodawcy naukowców powinni sporządzić, najlepiej w ramach polityki zarządzania zasobami ludzkimi, określoną strategię rozwoju kariery zawodowej dla naukowców na każdym etapie kariery, niezależnie od rodzaju podpisanej umowy, w tym dla naukowców posiadających umowę na czas określony. Strategia ta powinna określać dyspozycyjność mentorów udzielających wsparcia i wskazówek odnośnie osobistego i zawodowego rozwoju naukowców, tym samym motywując pracowników naukowych oraz przyczyniając się do zmniejszenia niepewności co do ich przyszłości zawodowej. Wszyscy naukowcy powinni zaznajomić się z takimi przepisami i ustaleniami.

university  Model kariery naukowca dostępny jest na stronie UPWr w zakładce Badania.

Wartość mobilności (29)

Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni uznać wartość mobilności geograficznej, międzysektorowej, inter- i transdyscyplinarnej oraz wirtualnej, a także mobilności między sektorem państwowym i prywatnym jako ważnego sposobu poszerzania wiedzy naukowej oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery. W rezultacie, powinni uwzględnić takie możliwości w określonej strategii rozwoju zawodowego oraz w pełni docenić i uznawać wszelkie doświadczenie związane z mobilnością w obrębie własnego systemu rozwoju kariery i oceny pracowników. Wiąże się to również z wymogiem wprowadzenia koniecznych instrumentów administracyjnych w celu umożliwienia przenoszenia zarówno grantów, jak i ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu docenia wartość mobilności geograficznej co odzwierciedlone jest w arkuszu oceny nauczyciela akademickiegow punktach: 1.12; 3.1.2; 3.14.1; 4.5.3

Na stanowisko adiunkta, stosownie do § 81 ust. 1 statutu Uczelni, zatrudnia się osobę, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a ponadto: odbyła co najmniej semestralny, zagraniczny staż naukowy.

Propozycja wprowadzenia uznania staży pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach lub pozauczelnianych jednostkach klinicznych jest przygotowywana w pionie Prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką.

Akty prawne

Zarządzenie Rektora nr 62/2010 – w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Prawa własności intelektualnej (31)

Czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zapewnia właściwą ochronę praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz umożliwia naukowcom na każdym etapie kariery zawodowej czerpanie korzyści z wykorzystywania swoich wyników w zakresie badań?

Akty prawne

Uchwała Senatu UPWr nr 118/2017 – w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Współautorstwo (32)

Czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opracowywał strategie, praktyki oraz procedury zapewniające naukowcom, w tym naukowcom na początkowym etapie kariery, konieczne warunki ramowe, tak, aby mogli oni korzystać z prawa do uznania oraz wymienienia na liście i/lub cytowania, w kontekście rzeczywistego wkładu, jaki wnoszą, jako współautorzy prac, patentów itp. lub z prawa do publikacji swoich wyników badań niezależnie od swoich opiekunów?
group Kodeks Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nakazuje współpracownikom sprawiedliwe, zgodne z rzeczywistym twórczym wkładem współautorstwo prac naukowych, patentów, posterów i innych opracowań. Za wysoce naganne i nieetyczne uznaje się współautorstwo w wyżej wymienionych opracowaniach bez rzeczywistego twórczego wkładu w ich powstanie.

Skargi/apelacje (34)

Czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył bezstronną osobę w charakterze rzecznika, która rozpatruje skargi/apelacje naukowców, w tym także kwestie dotyczące konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami, zgodnie z krajowymi zasadami i przepisami?

W przypadku wystąpienia sytuacji problematycznych Komisja Etyki pełni rolę mediatora.

Na UPWr powołana jest Komisja do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wpływ na organy decyzyjne (35)

Czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uznaje za w pełni uzasadnione, a wręcz pożądane, prawo naukowców do posiadania przedstawicieli we właściwych organach informacyjnych, konsultacyjnych i decyzyjnych w instytucjach, w których pracują, w celu ochrony i reprezentowania indywidualnych i zbiorowych interesów naukowców jako profesjonalistów oraz aktywnego włączenia się w prace instytucji?
_resized_30x30_university  Zgodnie ze Statutem UPWr (Rozdział II, punkt 1), przedstawiciele naukowców na różnych etapach rozwoju kariery naukowej są obecni we wszystkich organach kolegialnych UPWr.


Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. tekst jednolity z 2012 poz.572 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , powołana została uczelniana komisja wyborcza złożoną z przedstawicieli naukowców na różnym etapie rozwoju kariery naukowej.

Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego (39)

Czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zapewnia naukowcom możliwości rozwoju zawodowego oraz poprawy swoich szans znalezienia pracy poprzez dostęp do środków umożliwiających stały rozwój umiejętności i kwalifikacji na każdym etapie kariery zawodowej, niezależnie od rodzaju umowy o pracę?


  UPWr stale dąży do pozyskiwania środków finansowych na podnoszenie kompetencji kadry akademickiej (np. w ramach projektu POWER 3.5). Stała oferta kursów j. obcych dla kadry naukowo-dydaktycznej, szkolenia/warsztaty dla naukowców ubiegających się o granty Komisji Europejskiej, warsztaty pisania wniosków, współpraca z Krajowym/Regionalnym Punktem Kontaktowym w celu promocji i zachęty do aplikowania o europejskie granty naukowe. UPWr wspiera również mobilność geograficzną, która wpływa na stały rozwój umiejętności i kwalifikacji na każdym etapie kariery zawodowej.

Opieka naukowa (40)

Czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznacza opiekuna naukowego biegłego w nadzorowaniu prac badawczych, dysponującego czasem, wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, do którego mogą zgłaszać się początkujący naukowcy w kwestiach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych oraz czy uczelnia zapewnia procedury monitorowania postępów i oceny, a także mechanizmy udzielania informacji zwrotnej początkującym naukowcom?


Organizowane są spotkania z liderami UPWr wyłonionymi na podstawie doskonałości naukowej spośród naukowców o dużym autorytecie, kompetencjach i doświadczeniu, do których początkujący naukowcy mogą się zgłaszać w kwestiach merytorycznych związanych z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.