Rzeczpospolita Polska

Projekty realizowane przez UP we Wrocławiu
2016 rok

 Tytuł projektu i rodzaj funduszu
 Okres trwania projektu
Wysokość
dofinansowania
(zł)

           Kontakt                 
 
Program wysokiej jakości staży
dla studentów Wydziału
Przyrodniczo – Technologicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu


Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 3.1
01.05.2016 – 31.12.2017
Całkowita wartość
projektu:
2 421 370,08 zł

Wartość
dofinansowania:
2 348 728,08 zł
dr hab. inż. Deta Łuczycka
 
 
Program wysokiej jakości staży
dla studentów Wydziałów
Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji oraz Biologii i Hodowli
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu


Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 3.1
 01.05.2016 – 31.12.2017
Całkowita wartość
projektu:
2 249 638,18 zł

Wartość
dofinansowania:
2 088 003,86 zł
dr hab. inż. Sebastian Opaliński
 

dr inż. Jarosław Haliniak2013 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł) Kontakt
Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych
Środki krajowe z NCBiR, DEMONSTRATOR+
01.11.2013 – 31.03.2016 Całkowita wartość projektu:
64 939 002,00 zł

Wysokość dofinansowania:
57 008 401,00 zł

tel. 71 320 5407
Wykorzystanie drożdży Y.lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1
01.05.2013 – 30.11.2015 Całkowita wartość projektu:
10 667 097,40 zł

Wysokość dofinansowania:
7 084 600,00 zł

tel. 71 320 7775
Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez wdrożenie technologii IT
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1
01.08.2013 – 31.07.2015 5 511 509,92 zł
tel. 71 320 1007
Ustawiczne All Inclusive
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.3
01.07.2013 – 30.06.2015 Całkowita wartość projektu:
1 955 592,64 zł

Wysokość dofinansowania:
1 662 253,74 zł

tel. 71 320 5120

 

2012 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł) Kontakt
Pl Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1
01.10.2012 – 31.05.2015 972 421,20 zł
tel. 71 320 5477, -5485
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – unikatowy kierunek zamawiany”, w ramach EFS
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2
01.07.2012 – 31.12.2015 1 734 731,95 zł
tel. 71 320 1028
Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 13., Działanie 13.1
20.11.2008 – 31.03.2015 Całkowita wartość projektu:
56 092 785,50 zł

wysokość dofinansowania:
56 056 261,96 zł
Biuro Realizacji Inwestycji


tel. 71 320 5223
E-podręczniki dla kształcenia ogólnego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3., Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3
01.11.2012 – 30.09.2015 Całkowita wartość projektu:
49 391 170,35 zł

w tym dla UPWr:
9 779 034,64 zł

tel. 71 320 5112

 

2011 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł) Kontakt
Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4., Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2.
01.07.2011 – 30.06.2015
1 155 387,40 zł,

tel. 71 320 5171
Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4., Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2.
01.07.2011 – 31.05.2015
1 842 360,70 zł
julita.jaroslawska@up.wroc.pl
tel. 71 320 1077
 

 

2010 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł) Kontakt
Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1., Działanie 1.4
18.06.2010 – 16.11.2012 Całkowita wartość projektu:
4 725 701,60 zł

wysokość dofinansowania:
1 306 081,11 zł
pawel.lipinski@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 4., Działanie 4.7
18.03.2010 – 14.09.2012 Całkowita wartość projektu:
2 265 803,74 zł

wysokość dofinansowania:
1 654 112,83 zł
maria.krupska@up.wroc.pl
tel. 71 320 5166
Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1., Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2.

Lider: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
01.04.2010 – 31.12.2013 Całkowita wartość projektu:
40 100 650,20 zł,

w tym dla UPWr:
1 374 680,00 zł
jan.oszmianski@wnoz.up.wroc.pl
tel. 71 320 7707
Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1., Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2.

Lider: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
01.01.2010 – 31.12.2013 Całkowita wartość projektu:
27 585 604,93 zł

w tym dla UPWr:
3 331 774,05 zł
waldemar.rymowicz@up.wroc.pl
tel. 71 320 5117
Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1

Lider Projektu: Politechnika Wrocławska
01.01.2010 – 31.12.2014 Całkowita wartość projektu
13 631 854,00 zł,
w tym dla UPWr:
2 130 520,00 zł
czeslaw.wawrzenczyk@up.wroc.pl
tel. 71 320 5211

 

2009 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł) Kontakt
Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7., Działanie 7.1
30.06.2009 – 31.12.2011 Całkowita wartość projektu:
4 471 275,65 zł

wysokość dofinansowania:
3 049 181,29 zł
pawel.lipinski@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7., Działanie 7.1
01.07.2009 – 30.11.2010 Całkowita wartość projektu:
1 483 644,01 zł

wysokość dofinansowania:
1 000 991,44 zł
pawel.lipinski@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Modernizacja zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6., Działanie 6.3.
17.02.2009 – 24.05.2012 Całkowita wartość projektu:
6 194 447,92 zł

wysokość dofinansowania:
1 905 519,63 zł
ewa.sciwiarska@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4., Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1.

Lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
01.02.2009 – 31.12.2013 Całkowita wartość projektu
12 110 421,10 zł, w tym dla UPWr:
875 183,68 zł
bartlomiej.wojdylo@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo – technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4., Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2.
15.09.2009 – 15.09.2013 3 076 942,88 zł sylwia.grudkowska@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4., Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.
01.12.2009 – 31.03.2014 4 951 689,84 zł studia.zip@up.wroc.pl
tel. 71 320 1542
Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 4., Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
01.12.2009 – 28.02.2014 4 761 183,77 zł bioinformatyka@up.wroc.pl
tel. 71 320 5924
tel. 71 320 5772
Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1

Lider: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
01.04.2009 – 31.03.2013 Całkowita wartość projektu
24 956 217,10 zł
ovocura@up.wroc.pl
tel. 71 320 1158
Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1

Lider: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
01.10.2009 – 30.04.2014 Całkowita wartość projektu
7 207 099,57 zł
geosap@up.wroc.pl
tel. 71 320 5541
tel. 71 320 5549
Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1., Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1.

Lider: Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczyka Skierniewice
01.10.2009 – 31.12.2014 Całkowita wartość projektu
12 055 055,23 zł, w tym dla UPWr:
1 832 507,52 zł
danuta.witkowska@up.wroc.pl
tel. tel. 71 320 7735

 

2008 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł) Kontakt
Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7., Działanie 7.1
28.08.2008 – 30.12.2011 27 729 713,31 zł ewa.sciwiarska@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu w ramach POKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3., Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.2.
01.12.2008 – 31.07.2013 3 085 989,84 zł ewa.sciwiarska@up.wroc.pl
tel. 71 320 1028

 

2007 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł)
Szkolenia dla rolników z zakresu wykorzystania technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach o różnej skali produkcji w ramach SPO ROL 1.3 1.02.2007 – 15.01.2008 64 000,00 zł
Badania skuteczności urządzeń do kierowania zachowaniem się ryb na wlotach do ujęć wody i przepławek w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”, Działanie 4.6
Więcej...
11.04.2007 – 30.06.2008 935 674,00 zł

 

2006 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł)
Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ZPORR, Działanie 2.6
Więcej...
1.09.2006 – 31.08.2007 1 066 170,00 zł
Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Działanie 2.1 1.05.2006 – 31.08.2006 4 462 339,00 zł

 

2005 rok

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł)
Szkolenie dla producentów stosujących zasady integrowanej produkcji
w ramach SPO ROL 1.3
25.04.2005 – 28.02.2006 212 387,84 zł
System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu
w ramach EFS, ZPORR, Działanie 2.6
Więcej...
15.04.2005 – 31.03.2007 1 321 032,00 zł
Szkolenia z języka angielskiego dla doradców rolniczych z Dolnego Śląska
w ramach EFS ZPORR, Działanie 2.1
Więcej...
16.09.2005 – 11.02.2007 405 941,00 zł
Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu
w ramach ZPORR, Działanie 1.3.1
1.04.2005 – 31.12.2005 Całkowita wartość projektu:
5 108 000,57 zł

wysokość dofinansowania:
2 431 441,07 zł