Rzeczpospolita Polska

Projekty w ramach funduszy strukturalnych

Projekty złożone w ramach funduszy strukturalnych w okresie od stycznia 2005 roku do lutego 2006 roku

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania (zł)
Doposażenie Laboratorium Oceny i Analiz Mleka Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprzęt analityczno-badawczy
w ramach SPO-WKP 1.4.2 w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
1.04.2006 – 30.04.2007 850 000
Doposażenie Laboratorium Chromatograficzno-spektrofotometrycznego Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Akademii Rolniczej we Wrocławiu w chromatograf cieczowy z detektorem masowym (LC-MS)
w ramach SPO-WKP 1.4.2 w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
1.04.2006 – 30.04.2007 1 000 000
Doposażenie laboratoriów diagnostycznych Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką Akademii Rolniczej we Wrocławiu
w ramach SPO-WKP 1.4.2 w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
1.04.2006 – 30.04.2007 1 000 000
Oprzyrządowanie instalacji hydraulicznej i stanowisk naukowo-badawczo-dydaktycznych w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz wykonanie zintegrowanego systemu do rejestracji, przetwarzania i transmisji wyników badań w Laboratorium Wodnym w Instytucie Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu
w ramach SPO-WKP 1.4.2 w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
1.04.2006 – 30.04.2007 850 000
Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Rozbudowa Laboratorium Agregatów Lipidowych
– projekt złożony przez DCZT jako konsorcjum uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Rolniczej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w ramach SPO-WKP 1.4.3
04.2006 – 12.2006 4 927 804
w tym dla AR we Wrocławiu
904 844

 Łączna wartość projektów realizowanych w 2005 r. wyniosła 5 266 679 zł., a złożonych – 4 604 844 zł.