Rzeczpospolita Polska

Projekt stażowy WPT

ciag_po_wer_i_ue_kolor

Projekt stażowy WPT


Informacje o projekcie

Projekt pt. Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S239/15 podpisanej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2016 r.

Okres realizacji: od 01.05.2016 do 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 2 421 370,08 zł, w tym dofinansowanie 2 348 728,08 zł. 

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wśród studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych I stopnia (dotyczy studentów 2 ostatnich semestrów), na kierunkach:

- ogrodnictwo;

- ochrona środowiska;

- rolnictwo;

- technika rolnicza i leśna;

- odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami. Dzięki naszej nowej ofercie stażowej studenci nabędą doświadczenie zawodowe, podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy akademickiej, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. W projekcie przewidziana jest także realizacja tzw. staży kreatywnych, realizowanych według indywidualnego programu stażu na podstawie case study opracowanego przez pracodawców.

Program wysokiej jakości staży studenckich zakłada realizację dwóch edycji programu 3-miesięcznych staży u pracodawców:

- I edycja będzie realizowana od lipca do września 2016 r.

- II edycja będzie realizowana od lipca do września 2017 r.

Łącznie w projekcie przewidziano podniesienie kompetencji zawodowych 228 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.