Rzeczpospolita Polska

Roboty budowlane

 1. R0AP0000.271.90.2018
  Przebudowa części poddasza nieużytkowego dla utworzenia muzeum przyrodniczego w Ośrodku Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku
 2. R0AP0000.271.69.2018
  Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem wbudowanym na stałe i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014-2020, Priorytet:1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie: 1:1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych
 3. R0AP0000.271.49.2018
  Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej”, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 4. R0AP0000.271.95.2018
  Przebudowa i budowa ogrodzeń oraz innych elementów zagospodarowania terenu na terenie Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice, ul. Pawłowicka 87/89, 101 we Wrocławiu na działkach nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/8, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14 oraz 6/5, AM-6 obr. Pawłowic
 5. R0AP0000.271.105.2018
  Budowa garażu dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin (obecnie Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
 6. R0AP0000.271.88.2018
  Rozbudowa części wschodniego skrzydła budynku Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przy pl. Grunwaldzkim 45 we Wrocławiu na cele przychodni weterynaryjnej (zabudowa podcienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Data opublikowania:
2009-02-10 08:49
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-10 08:49