Rzeczpospolita Polska

Usługi

 • R0AP0000.271.7.2019
  Wykonanie inwentaryzacji, odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych i technologii, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej
 • R0AP0000.271.76.2018
  Wykonanie dokumentacji w zakresie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiOR-ów dla zadania pn.: Przebudowa D.S. ,,ARKA” z przystosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. z częściową zmianą funkcji segmentów mieszkalnych celem podniesienia standardów użytkowania wraz z pierwszym wyposażeniem i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 • R0AP0000.271.66.2018
  Opracowanie narzędzi i rozwiązań informatycznych mających na celu poprawę dostępności do zasobów otwartej nauki publikowanych na platformie internetowej w ramach projektu pt. ”Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
 • R0AP0000.271.84.2018
  Sporządzenie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem technologii produkcji dla inwestycji p.n.: „Modernizacja fermy krów mlecznych na Swojczycach polegającej na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie w tym miejscu nowego budynku” oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi
 • R0AP0000.271.1.2019
  Wykonywanie usług pralniczych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy
 • R0AP0000.271.6.2019
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie, utwardzeniu i odwodnieniu terenu oraz budowie rozsączającej oczyszczalni ścieków dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, badań, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Data opublikowania:
2009-02-10 08:49
Data ostatniej aktualizacji:
2015-08-26 13:14