Rzeczpospolita Polska

przetargi zakończone styczeń - grudzień 2014

 • RAP.272.135.2014
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z podziałem na części: 1.Meble pracownicze 2.Regał do pracowni plastycznej 3.Regały biblioteczne
 • rap.272.131.2014
  Dostawa paliwa gazowego w grupie taryf W-1 do W-5 do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w okresie od 1.04.2015r. do 31.03.2016r. z podziałem na dwie części: 1.Taryfa W-1 do W-3 2.Taryfa W-5
 • RAP.272.130.2014
  przetarg nieograniczony , którego przedmiotem jest dostawa w 5 częściach akcesoriów, oprzyrządowania i sprzętu geodezyjnego: Część nr 1 - akcesoria geodezyjne, Część nr 2 - sprzęt geodezyjny, Część nr 3 -oprzyrządowanie pomiarowe, Część nr 4 - libelle elektroniczne -szt 8 Część nr 5 -łaty niwelacyjne -14 szt
 • RAP.272.78.2014
  Dostawa analizatorów na potrzeby projektu ”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego - z podziałem na 4 części
 • RAP.272.136.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną usługę druku i dostawy książek, czasopism i akcydensów na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.134.2014
  Dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i zużywanych materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, nr POIG.01.03.01-02-080/12.
 • RAP.272.133.2014
  Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego - rozumianych jako zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy przedlekarskiej osobom kąpiącym się i przebywającym w krytej pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43a
 • RAP.272.132.2014
  przetarg nieograniczony na wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w budynku A-3 przy ul. C. K. Norwida 31 we Wrocławiu (nakaz Państwowej Inspekcji Parcy nr 16277-5301-K007-Nk01/14, pkt 10)
 • RAP.272.128.2014
  Remont i przebudowa bloku dla dużych zwierząt w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich – pl. Grunwaldzki 49 we Wrocławiu.
 • RAP.272.125.2014
  Wykonanie usług porządkowych w budynku Centrum Geo Info Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Rap.272.65.2014
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 3 lat.
 • rap.272.112.2014
  Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
 • RAP.272.79.2014
  Dostawa z podziałem na części: 1. Dostawa chromatografu gazowego z detektorem uniwersalnym i podajnikiem oraz zaworem do dozowania gazów i chromatografu gazowego ze spektrometrem mas i podajnikiem prób ciekłych i headspace na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”, 2. Dostawa chromatografu jonowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”.
 • rap.272.88.2014
  Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Centrum Kształcenia na odległość z podziałem na części
 • RAP.272.81.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę aparatury geotechnicznej dla projektu pt.: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Sprawa nr RAP.272.81.2014 w ramach umowy nr UDAPOIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. o dofinansowanie projektu w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • RAP.272.82.2014
  Dostawa aparatury w 4 częściach; część 1 - mikrofalowy mineralizator prób, część 2 - luminometr płytowy, część 3 - komory laminarne I klasy bezpieczeństwa - 2 szt.., II klasy bezpieczeństwa - 1 szt. część 4 - zestaw do oznaczania ciepła spalania materiałów - kalorymetr, w ramach projektu pn. Budowa centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach umowy nr UDA-POIS.13.01-050/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - sprawa RAP.272.82.2014.
 • RAP.272.85.2014
  przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa Dostawa przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowobudowanego centrum Geo-Info-Hydro dla projektu pt.: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%.
 • rap.272.84.2014
  Dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”.
 • rap.272.87.2014
  Dostawa z podziałem na 5 części na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”: 1. Mikroskop konfokalny 2. Mikroskop fluorescencyjny 3. Zestaw do automatycznej analizy obrazu cząstek zawiesiny 4. Automatyczny mikroskop stereoskopowy 5. Spektrofotometr podczerwieni FT-IR sprzężony z mikroskopem pozwalającym na obserwację w trybie widzialnym
 • RAP.272.126.2014
  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych w zestawach dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
 • RAP.272.120.2014
  Zakup i dostawa spektrofotometru dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.129.2014
  Dostawa skanera 3D pracującego w technologii białego światła LED (5MPix) wraz z oprogramowaniem pomiarowym i numerycznym stołem obrotowym o dokładnym przesuwie
 • RAP.272.96.2014
  Stworzenie i dostarczenie multimedialnych zasobów edukacyjnych dla e-podręczników do przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa obejmujących II-IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym, tworzonych przez Zamawiającego, w ramach projektu pt. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - z podziałem na części.
 • RAP.272.122.2014
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C. K. Norwida 29-31 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na użytkowanie przebudowanego obiektu – w dwóch etapach
 • RAP.272.A.21.2014
  Dostawa aparatury naukowo-badawczej z podziałem na części: - część 1 – aparat EKG wraz z oprogramowaniem do spoczynkowego EKG, - część 2 – pulsoksymetr – urządzenie umożliwiające kontrolę akcji serca i stopnia utlenowania krwi, - część 3 – system holterowski wraz z cyfrowymi rejestratorami holterowskimi, - część 4 – kardiomonitor - defibrylator dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.68.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków czystości dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.80.2014
  Dostawa; a)emisyjnego spektrometru optycznego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie ICP. b)spektrometru podczerwieni z analizą Fouriera FT-IR c)spektrometru UV/VIS w ramach projektu pn. " Budowa centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu" w ramach umowy nr UDA-POIS.13.01-050/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • RAP.272.92.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę inkubatora CO2
 • RAP.272.118.2014
  Dostawa zestawu mikroskopowego do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym ze zintegrowaną kamerą cyfrową dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.116.2014
  przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu: ”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”.Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%.
 • RAP.272.111.2014
  Dostawa weterynaryjnego analizatora hematologicznego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • rap.272.110.2014
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części
 • rap.272.109.2014
  Wykonanie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części.
 • RAP.272.127.2014
  Dostawa licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.124.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części
 • RAP.272.123.2014
  Dostawa jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kształcenia na odległość
 • RAP.272.121.2014
  Usługi pralnicze na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres 12 miesięcy
 • RAP.272.119.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części
 • RAP.272.117.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego do badań kardiologicznych małych zwierząt z głowicą linearną
 • rap.272.115.2014
  przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Dostawa systemu monitoringu strukturalnego, składającego się z oprogramowania, stacji komputerowej, sensorów geodezyjnych, geotechnicznych i meteorologicznych oraz urządzeń pozwalających na pełną funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -1, na tarasie oraz na dachu budynku Geo-Info-Hydro. Dostawa wraz z montażem.Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%.
 • rap.272.113.2014
  Remont i przebudowa bloku dla dużych zwierząt w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich – pl. Grunwaldzki 49 we Wrocławiu.
 • RAP.272.105.2014
  przetarg nieograniczony na wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w budynku A-3 przy ul. C. K. Norwida 31 we Wrocławiu
 • RAP.272.100.2014
  Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego w ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w zakresie ustalania ścieżki kształcenia w ramach projektu pt. „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • RAP.272.99.2014
  przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.98.2014
  Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 części: 1. Część nr 1 – sukcesywna dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych, oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego 2. Część nr 2 – sukcesywna dostawa sprzętu medycznego stosowanego w laboratoriach 3. Część nr 3 – sukcesywna dostawa pipet i mikropipet 4. Część nr 4 – sukcesywna dostawa bibuł i sączków
 • RAP.272.94.2014
  Usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji jednej edycji studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” – 2 grupy po 14 zjazdów każdy w roku akademickim 2014/2015 roku, w tym obrony prac dyplomowych w 2015 roku w ramach projektu pt. „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00
 • RAP.272.93.2014
  przetarg nieograniczony na rozbiórkę wolnostojącej szczeliny przeciwlotniczej z wykonaniem miejsc postojowych z oświetleniem, ogrodzeniem i wykonaniem osłony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • RAP.272.106.2014
  Rezerwacja i sprzedaż biletów podróżnych (lotniczych, kolejowych, autobusowych) przy realizacji staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00.
 • RAP.272.32.2014
  Dostawa z podziałem na części: 1. Dostawa stanowisk komputerowych, komputerów przenośnych, rzutników multimedialnych z komputerem, zestawów komputerowych, drukarki-kserokopiarki, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”, 2. Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”.
 • RAP.272.A.35.2014
  Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisu sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej polegających na konserwacji i naprawach urządzeń dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2015 roku
 • RAP.272.A.32.2014
  Sukcesywna dostawa preparatów leczniczych i wyrobów medycznych zaplanowanych w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.38.2014
  usługa z zakresu medycyny pracy (badania okresowe, wstępne i kontrolne)
 • RAP.272.74.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAp.272.114.2014
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C. K. Norwida 29-31 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na użytkowanie przebudowanego obiektu
 • RAP.272.104.2014
  Sukcesywna dostawa dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przez okres jednego roku od zawarcia umowy, papieru toaletowego, ręczników papierowych i papieru kserograficznego – z podziałem na części
 • 1/09/2014 z dnia 11.09.2014
  Zapytanie ofertowe dot. realizacji: 1. Zadania 20 „Dermatologia - lek na uszkodzoną skórę: owrzodzenia żylakowate, odleżyny, poparzenia, trądzik, łuszczyca, inne zmiany skórne przebiegające z uszkodzeniem tkanki łącznej” - UP, 2. Zadania 21: „Dermatologia - lek na uszkodzoną skórę: owrzodzenia żylakowate, odleżyny, poparzenia, trądzik, łuszczyca, inne zmiany skórne przebiegające z uszkodzeniem tkanki łącznej” - SCS , 3. Zadania 22: „Dermatologia - wyroby medyczne stymulujące odbudowę włosów oraz wspomagające regenerację i gojenie po przeszczepach” - UP, 4. Zadania 23: „Dermatologia - wyroby medyczne stymulujące odbudowę włosów oraz wspomagające regenerację i gojenie po przeszczepach” - SCS, 5. Zadania 24: „Stomatologia - wyroby medyczne w formie żelu na błony śluzowe jamy ustnej i nosa” - UP 6. Zadania 25: „Stomatologia - wyroby medyczne w formie żelu na błony śluzowe jamy ustnej i nosa” - SCS 7. Zadania 26: „Okulistyka - leki na regenerację rogówki oka” - UP, 8. Zadania 27: „Okulistyka - leki na regenerację rogówki oka” – SCS, 9. Zadania 29: „Zaprojektowanie i wykonanie linii demonstracyjnej - laboratorium hodowli komórek, surowców medycznych, wyrobów i produktów (leków) medycznych spełniające wymogi GMP farmaceutycznego (SCS)” projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.34.2014
  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu aparatury naukowo-badawczej: wirówka przepływowa wraz z zamrażarką niskotemperaturową z zestawem stelaży
 • RAP.272.a.33.2014
  Dostawa specjalistycznego systemu pomiarowego dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.A.28.2014
  Sukcesywna dostawa preparatów leczniczych i wyrobów medycznych zaplanowanych w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.29.2014
  zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup aparatury naukowo-badawczej: dostawa trzech pomp tkankowych dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001
 • RAP.272.A.25.2014
  Dostawa aparatury naukowo-badawczej z podziałem na części: - część 1 – aparat EKG wraz z oprogramowaniem do spoczynkowego EKG, - część 2 – pulsoksymetr – urządzenie umożliwiające kontrolę akcji serca i stopnia utlenowania krwi, - część 3 – kardiomonitor - defibrylator dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.A.23.2014
  Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Geo – Info - Hydro.
 • RAP.272a.22.2014
  Zakup aparatury naukowo-badawczej: aparat do elektrochirurgii – ERBOTOM dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272A.19.2014
  Usługa polegająca na przeprowadzenie kompleksowego badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, obejmującego: 1) opracowanie trzech raportów cząstkowych po zakończeniu następujących etapów: badania desk research, badanie jakościowe i badanie ilościowe, 2) opracowanie jednego raportu końcowego z podsumowaniem wykonanych badań i analiz, przygotowanie prezentacji multimedialnych dla każdego z raportów, wraz z prezentacją wyników badań w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu projektu pt. „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • RAP.272.A.12.2014
  zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Zakup aparatury naukowo-badawczej z podziałem na 3 części: Część nr 1- Frez, kraniatom, wiertarka, trepan chirurgiczny Część nr 2- Zestaw narzędzi do zabiegów neurochirurgicznych Część nr 3 – Pompy tkankowe dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272A.16.2014
  Usługa polegająca na przeprowadzenie kompleksowego badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, obejmującego: 1) opracowanie trzech raportów cząstkowych po zakończeniu następujących etapów: badania desk research, badanie jakościowe i badanie ilościowe, 2) opracowanie jednego raportu końcowego z podsumowaniem wykonanych badań i analiz, przygotowanie prezentacji multimedialnych dla każdego z raportów, wraz z prezentacją wyników badań w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu projektu pt. „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • RAP.272.2.2015
  przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Dostawa w 5 częściach instrumentów i przyrządów pomiarowych: Część nr 1 – instrumenty geodezyjne, Część nr 2 – interferometr laserowy, Część nr 3 - kolimatory, Część nr 4 – komparator pionowy Część nr 5 –stanowisko do badań dalmierzy
 • RAP.272.a.15.2014
  zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa aparatury naukowo-badawczej z podziałem na czesci:- czesc 1 – weterynaryjny kardiomonitor pacjenta,- czesc 2 – stomatologiczny system cyfrowej radiografii bezposredniej, czesc 3 – weterynaryjny unit stomatologiczny dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z poroogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsiewziecia pilotaowego Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze srodków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.86.2014
  Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • RAP.272.95.2014
  Dostawa aparatury: wytrząsarki, sprężarki , łaźni, wirówki, zaworów FPLC, wytrząsarki laboratoryjnej, urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha, urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha - aparatu do poboru zarodników z powietrza metodą zderzeniową i urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha- systemu do analizy powierzchni liści do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, nr POIG.01.03.01-02-080/12 - z podziałem na części.
 • RAP.272.101.2014
  Dostawa spektrofotometru wraz z wyposażeniem
 • RAP.272.91.2014
  Rezerwacja i sprzedaż biletów podróżnych (lotniczych, kolejowych, autobusowych) przy realizacji staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00.
 • RAP.272.89.2014
  Usługa polegająca na zapewnieniu miejsc noclegowych, sal szkoleniowych i obsługi gastronomiczno-cateringowej dla 10 grup szkoleniowych (maksymalna liczba osób 174, jednak nie mniej niż 157) podczas dwudniowych szkoleń interpersonalnych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 4.1.1 POKL „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” nr umowy UDA-POKL.04.01.01.-00-087/11-00 z podziałem na 2 części
 • RAP.272.A.18.2014
  zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na wycenie pakietu 5 patentów w ramach zadania nr 2: „Wybór i wycena własności intelektualnych przekazywanych aportem do spółki” realizowanego w ramach projektu pt. „UNINOVA S.A. Centrum wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SPIN-TECH, nr umowy SPIN-TECH-K1/PJB1/21/5 NCBR/13
 • RAP.272.A.13.2014
  zapytanie ofertowe na zakup aparatury naukowo-badawczej z podziałem na 3 części: Część nr 1- Zamrażarka niskotemperaturowa, Część nr 2 : a) system do prowadzenia ilościowych reakcji PCR wraz z oprogramowaniem HRM i zestawem startowym, b) termocykler 96-dołkowy z zestawem startowym, c) urządzenie do wysokowydajnej homogenizacji Część nr 3 – mikroobjętościowy spektrofotometr UV/VIS dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.14.2014
  zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na wycenie knowhow w postaci koncepcji nowego szczepu B35 Trichoderma asperellum (syn. Trihoderma viride) odpornego na iprodione w celu wykonania decyzji o komercjalizacji bezpośredniej wymienionego knowhow poprzez przeniesienie do niego praw na rzecz nabywcy.
 • Zapytanie ofertowe -Zadanie nr 13 i 14
  zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie Zadania 13: „Techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych (UP)” oraz zadania 14: „Techniczne studia wykonalności na potrzeby badań (SCS)” projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.11.2014
  Zapytanie ofertowe dot. zakupu aparatury naukowo-badawczej z podziałem na 2 części: Część nr 1- Automatyczny analizator do wykonywania oznaczeń immunochemicznych metodą immunofluorescencji kinetycznej, Część nr 2 – Kapilarny cytometr przepływowy umożliwiający detekcję 3 kolorów oraz detekcję światła rozproszonego FSC i SSC dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.9.2014
  Zapytanie ofertowe dot. dostawy mikromanipulatora wraz z doposażeniem mikroskopu odwróconego Olympus IX 73 i CK 4 dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.3.2014
  zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę Isofluranum
 • RAP.272A.1.2014
  zapytanie ofertowe na Sukcesywną dostawę leków i produktów weterynaryjnych zaplanowanych w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.77.2014
  Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.72.2014
  Usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 10 cykli szkoleniowych w podziale na 5 modułów tematycznych oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 4.1.1 POKL „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT”
 • RAP.272.76.2014
  Usługa polegająca na serwisie, konserwacji urządzeń dźwigowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - sprawa RAP.272.76.2014
 • RAP.272.71.2014
  przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa z podziałem na części: 1. Część nr 1 – Elastograf, 2. Część nr 2 – Zestaw wideoendoskopowy z osprzętem, 3. Część nr 3 – Endoskop do strzyków, 4. Część nr 4 – System Wielomodułowy o możliwości przełączenia różnych sond do badania skóry dla projektu pt.: ”Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.69.2014
  Przebudowa strychu, stropów, remont więźby dachowej wraz z remontem pomieszczeń oraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych i dla osób niepełnosprawnych – ul. Kożuchowska 5 we Wrocławiu.
 • RAP.272.70.2014
  Remont hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu - budynek „C” Uniwersytetu Przyrodniczego - sprawa RAP.272.70.2014
 • RAP.272.64.2014
  Budowa pasieki dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Wschodniej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, po uprzednim opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • RAP.272.83.2014
  Dostawa czterech wytrząsarek w ramach projektu „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego w ramach Działania1.3, Poddziałania 1.3.1 (umowa o dofinansowanie POIG.01.03.01-00-158/09) - z podziałem na 2 części.
 • RAP.272.49.2014
  Remont pomieszczeń Domu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego ZODIAK przy ul. Grunwaldzkiej 106a we Wrocławiu.
 • RAP.272.44.2014
  przetarg nieograniczony na budowę wodociągu dla Stacji Badawczo- Dydaktycznej w Samotworze
 • RAP.272.54.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem. RAP.272.54.2014
 • RAP.272.59.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę zestawu aparatury do enzymatycznej modyfikacji fosfolipidów z wyposażeniem
 • RAP.272.67.2014
  Dostawa licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części sprawa RAP.272.67.2014
 • RAP.272.73.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę wirówki laboratoryjnej doposażonej w wymienne rotory
 • RAP.272.75.2014
  Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. „Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • RAP.272.66.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego warz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.A.10.2014
  zapytanie ofertowe na: wykonanie usługi polegającej na wycenie pakietu 10 patentów i wniosków patentowych, w ramach zadania nr 2: „Wybór i wycena własności intelektualnych przekazywanych aportem do spółki” realizowanego w ramach projektu pt. „UNINOVA S.A. Centrum wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SPIN-TECH, nr umowy SPIN-TECH-K1/PJB1/21/5 NCBR/13
 • RAP.272.A.8.2014
  Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy sprzętu laboratoryjnego zaplanowana w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” z podziałem na części realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.A.7.2014
  Zapytanie ofertowe dot. Sukcesywnej dostawy drobnego sprzętu medycznego zaplanowaej w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.62.2014
  Dostawa gazu płynnego propanu do celów grzewczych
 • RAP.272.55.2014
  Sukcesywna dostawa odczynników, podłoży mikrobiologicznych (cz. 1), materiałów laboratoryjnych (cz. 2) w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. „Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z podziałem na części.
 • RAP.272.52.2014
  Dostawa analizatora biochemicznego dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.61.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków czystości dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.60.2014
  przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i ochrony mienia m.in. przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją obiektów ul. Pawłowicka 87/89, 101 we Wrocławiu
 • RAP.272.53.2014
  Dostawa zestawu mikroskopu dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.50.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę: część 1 - drobnego sprzętu medycznego, 2 - materiałów opatrunkowych, część 3 - środków dezynfekcyjnych
 • RAP.272.48.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną usługę introligatorską, druku i dostawy dyplomów ukończenia studiów, indeksów doktoranta oraz okładek do suplementów
 • RAP.272.47.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę środków leczniczych i materiałów medycznych
 • RAP.272.46.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę mebli laboratoryjnych
 • RAP.272.35.2014
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części
 • RAP.272.34.2014
  Dostawa licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • RAP.272.27.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych dla projektu nr UOD-DEM-1-351/001 pn. Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych, z podziałem na części. Część 1 - dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz oprogramowania. Część 2 - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki.
 • RAP.272.A.27.2014
  Sukcesywna dostawa leków i produktów weterynaryjnych zaplanowanych w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.17.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę systemu bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego: Część nr 1: Dron (UVA) fotogrametryczny wraz z oprogramowaniem sterującym - bezzałogowy, wielowirnikowy system fotogrametryczny wraz z tachimetrem skanującym i instrumentami GNSS do pomiaru fotopunktów. Część nr 2: System monitoringu strukturalnego, składający się z oprogramowania, stacji komputerowej, sensorów geodezyjnych, geotechnicznych i meteorologicznych oraz urządzeń pozwalających na pełną funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -1, na tarasie oraz na dachu budynku Geo-Info-Hydro. Dostawa wraz z montażem.
 • RAP.272.13.2014
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Zapytanie ofertowe-zadanie 1,2,3
  Zapytanie ofertowe dot. Zadania 1: „Badanie i charakterystyka wyprowadzonej linii komórkowej (UP)”, zadania 2: „Badanie i charakterystyka wyprowadzonej linii komórkowej (SCS)” oraz zadania 3: „Badania homogenatu zamrożonego, rozmrożonego i liofilizowanego” projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” (SCS) realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001
 • Zapytanie ofertowe -Zadanie nr 13 i 14
  Zapytanie ofertowe dot. Zadania 13: „Techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych (UP)” oraz zadania 14: „Techniczne studia wykonalności na potrzeby badań (SCS)” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • DEMONSTRATOR+ Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe dot. Zadania 17: „Badania proteomiczne oraz produkcja surowca farmaceutycznego” oraz zadania 18: „Badanie przedkliniczne surowca farmaceutycznego” projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.
 • RAP.272.42.2014
  Dostawa paliwa dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części: 1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny do zbiorników zamawiającego na stacjach wykonawcy 2. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych zamawiającego 3. Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Stacji badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu
 • RAP.272.43.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę i instalację elektronicznej wagi samochodowej najazdowej stalowo-betonowej o nośności 50 ton.
 • RAP.272.45.2014
  Dostawa dwóch termocyklerów gradientowych 96-dołkowych dla potrzeb Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.41.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę akcesoriów laboratoryjnych i narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z podziałem na części: 1. Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych. 2. Sukcesywna dostawa narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych.
 • RAP.272.40.2014
  przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony roślin dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec
 • RAP.272.38.2014
  Dostawa podłoży hodowlanych, odczynników, materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z kolumnami chromatograficznymi w ramach Projektu: Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych realizowanego w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1. Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-129/09; Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05 zadanie 6 - z podziałem na części.
 • RAP.272.20.2014
  Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-291/11-00)
 • RAP.272.37.2014
  Dostawa jednoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES z podwójnym systemem obserwacji plazmy poziomej dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.36.2014
  Dostawa paliwa gazowego w ilości 198750 m3 (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) obejmująca usługę kompleksową, polegającą na świadczeniu usługi dystrybucji oraz sprzedaży paliwa gazowego w grupie taryf W-1 do W-5 do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w okresie od daty zawarcia umowy do 31.03.2015r. z podziałem na 2 części: - część 1: Taryfy W1-W3 - część 2: Taryfa W5
 • RAP.272.29.2014
  Budowa pasieki dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Wschodniej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, po uprzednim opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • RAP.272.26.2014
  Dostawa skanera laserowego krótkiego zasięgu dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach umowy nr UDA-POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • RAP.272.6.2014
  Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od podpisania umowy z podziałem na dwie części. Pakiet I – tonery kompatybilne, Pakiet II – tonery oryginalne
 • RAP.272.39.2014
  Dostawa pasz i dodatków paszowych dla bydła mlecznego dla bydła mlecznego do RZD Swojec
 • RAP.272.33.2014
  Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-04)
 • RAP.272.31.2014
  Dostawa urządzenia do mineralizacji mikrofalowej
 • RAP.272.18.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę leków oraz środków leczniczych weterynaryjnych dla klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przez okres 1 roku
 • RAP.272.12.2014
  Dostawa oleju napędowego do RZD Swojec
 • RAP.272.30.2014
  Sukcesywna dostawa odczynników do aparatu biochemicznego MAXMAT i odczynników biochemicznych i materiałów do aparatu Konelab 30 ise prime, dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
 • RAP.272.24.2014
  Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice (POIG.01.03.01-02-080/12) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • RAP.272.23.2014
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawaę materiałów, akcesoriów laboratoryjnych i narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z podziałem na części: 1. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych 2. Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych. 3. Sukcesywna dostawa narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych.
 • RAP.272.22.2014
  Dostawa pasz i dodatków paszowych dla bydła mlecznego
 • RAP.272.21.2014
  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych w zestawach dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.19.2014
  Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolityca i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” (POIG.01.03.01-02-080/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • RAP.272.16.2014
  Dostawa nawozów dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec
 • RAP.272.14.2014
  Dostawa paliwa gazowego w ilości 198750 m3 (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) obejmująca usługę kompleksową, polegającą na świadczeniu usługi dystrybucji oraz sprzedaży paliwa gazowego w grupie taryf W-1 do W-5 do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w okresie od 22.03.2014r. do 31.03.2015r. z podziałem na 2 części: - część 1: Taryfy W1-W3 - część 2: Taryfa W5
 • RAP.272.11.2014
  Świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków dla uczestników 6 trzydniowych szkoleń (szkolenia w grupach od 15 do 25 osób; łącznie 120 osób) w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-04).
 • RAP.272.10.2014
  Usługa polegająca na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym: dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna i opieka serwisowa w ramach projektu „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Poddziałanie 4.1.1.
 • RAP.272.8.2014
  Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji dla uczestników szkoleń w ramach projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-04)
 • RAp.272.7.2014
  Usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 6 szkoleń w roku 2014 w ramach projektu "Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-04).
 • RAP.272.131.2013
  Remont pomieszczeń: pokoje 139,140, pracowni studenckiej fizyki, sekretariat, gabinet, korytarz w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu
 • RAP.272.152.2013
  Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2014 r.
 • RAP.272.158.2013
  przetarg nieograniczony na badania z zakresu medycyny pracy (badania: wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • RAP.272.139.2013
  Wykonywanie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Kożuchowskiej 1/3 (budynek E-01), ul. Kożuchowskiej 5B (budynek E-02), ul. Kożuchowskiej 5 (budynek E-03), ul. Kożuchowskiej 6 (budynek E-04), ul. Kożuchowskiej 7 (budynek E-05), ul. Kożuchowskiej 5A (budynek e-06), ul. Chełmońskiego 38D (budynek E-11), ul. Chełmońskiego 38C (budynek E-12), ul. Chełmońskiego 38E (budynek E-13) oraz usługi sprzątania terenów zewnętrznych w rejonie Biskupin
 • RAP.272.161.2013
  przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń Katedry Chemii na III p. budynku Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu.
 • RAP.272.166.2013
  przetarg nieograniczony na usługi pralnicze na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • RAP.272.165.2013
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów laboratoryjnych drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z podziałem na 6 części: 1. Sukcesywna dostawa materiałów histopatologicznych. 2. Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych. 3. Sukcesywna dostawa materiałów medycznych. 4. Sukcesywna dostawa narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych. 5. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych. 6. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych
Data opublikowania:
2014-02-12 10:41
Data ostatniej aktualizacji:
2014-02-12 10:41