Rzeczpospolita Polska

Rada Uczelni

baner_o_uczelni2

Rada Uczelni jest nowym organem w ustroju wszystkich uczelni publicznych w Polsce. Obok pracowników uczelni muszą zasiadać w niej również osoby z zewnątrz. Jej szczegółowe zadania określają uczelnie w swoich statutach. Rada Uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności, a jej przewodniczący pełni funkcję pracodawcy w stosunku do rektora.Kontakt

Koordynator ds. Rady Uczelni - mgr Anna Dłutek

tel. (071) 320 5018
e-mail:


Skontaktuj się z Radą Uczelni

Pola oznaczone jako * są wymagane.

Formularz kontaktowy
Podaj wynik działania
529!


W skład pierwszej Rady Uczelni weszli:


woron Przewodniczący – Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, wieloletni członek Konwentu Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu. Swoją aktywność zawodową poświęca rozwojowi przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, zwłaszcza we współpracy ze środowiskiem akademickim. Organizuje szkolenia i mentoring pracowniczy, wspiera działalność społeczną i charytatywną. Jest założycielem Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy BCC.


han Dr Stanisław Han, biznesmen z tytułem doktora nauk biologicznych, założyciel i prezes firmy PPF Hasco-Lek SA. Zwolennik stałej partnerskiej współpracy na linii nauka – biznes. Działalność biznesową łączy ze wspieraniem lokalnych inicjatyw o charakterze społecznym czy sportowym. Od lat angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne, w 2006 roku wspólnie z pracownikami stworzył fundację „HASCO-LEK”, która pomaga chorym i potrzebującym dzieciom.


tomko Ks. prof. Andrzej Tomko, były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.  Obecnie jest dyrektorem Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT, delegatem Arcybiskupa Wrocławskiego ds. Dialogu z Judaizmem, członkiem Rady ds. Dialogu Międzykulturowego przy Prezydencie Miasta Wrocławia oraz Asystentem Środowisk Twórczych Archidiecezji Wrocławskiej. Aktywny uczestnik działań instytucji otoczenia biznesu (m.in. Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zachodniej Izby Gospodarczej, BCC). Współpracuje z instytucjami Parlamentu Europejskiego.


makol
Prof. Joanna Mąkol z Instytutu Biologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi systematyki, biologii i historii ewolucyjnej roztoczy oraz interakcji pasożyt – żywiciel. Jest beneficjentką stypendiów rządowych i staży naukowych w Finlandii, Norwegii i we Włoszech. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i członkiem rad naukowych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie oraz Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.


stefaniak
Prof. Tadeusz Stefaniak z Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Specjalista w zakresie immunologii i prewencji weterynaryjnej, współredaktor pierwszego podręcznika z neonatologii weterynaryjnej, wykonawca wielu projektów badawczych. Prezes Pro Animali, pierwszej spółki spin-off UPWr, producenta biopreparatów diagnostycznych i wspomagających zdrowie zwierząt.


szumny
Prof. Antoni Szumny, kierownik Katedry Chemii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z analizą związków naturalnych w surowcach roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem związków lotnych i olejków eterycznych ziół. Jest ekspertem NCBiR, NCN, NAWA oraz zagranicznych La Caixa Foundation i Research Foundation – Flanders (Belgia). Stale współpracuje z przedsiębiorstwami.


drwiega Wiktoria Drwięga, przewodnicząca Samorządu Studentów UPWr, studentka zootechniki. Wieloletnia działaczka samorządowa, od 3 lat aktywny członek Zarządu SSUPWr, przez rok na stanowisku członka ds. kultury i sportu, następnie w dziale promocji i mediów. W poprzedniej kadencji pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej. Koordynatorka UPnaliow 2019 i ds. promocji YouWRO Students’ Festival 2019.

Zadania Rady Uczelni na UPWr:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni
 • opiniowanie projektu statutu
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni
 • monitorowanie zarządzania uczelnią
 • wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat
 • występowanie z wnioskiem do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla rektora
 • przyznawanie rektorowi dodatku zadaniowego
 • wydawanie zgody na dodatkowe zatrudnienie rektora
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni
 • wyrażanie zgody na dokonanie przez uczelnię czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów środków trwałych oraz dokonanie przez uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres przekraczający 180 dni, gdy wartość tych składników przekracza 2 mln zł
 • uchwalanie i aktualizowanie programu naprawczegoOkreślenie sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni zawarte jest w uchwale nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku