Rzeczpospolita Polska

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej
W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym uległy zmianie zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, jak również zmienił się rodzaj świadczeń.

Od roku akademickiego 2011/2012 studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  2. Stypendium socjalne
  3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  4. Zapomogę

Stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane na wniosek studenta, będzie mogła otrzymywać osoba, która uzyskała za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium określone będą w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Stypendium socjalne będzie mogła otrzymać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustali Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Od roku akademickiego 2011/2012 osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student zgodnie z przepisami będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustali Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w porozumieniu z Samorządem Studenckim w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obecnie trwają prace nad nowymi regulacjami prawnymi.

Nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostanie wprowadzony Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i będzie obowiązywał od 1 października 2011 roku.