Rzeczpospolita Polska

SKN Bioinformatyków

logo

SKN Bioinformatyków

Katedra Genetyki
ul. Kożuchowska 7, 51-631 Wrocław

Opiekun

dr Magda Mielczarek
tel.71 320 57 51
e-mail:
strona: www.theta.edu.pl/teaching/skn-bioinformatykow/


Działalność SKN Bioinformatyków skupia się wokół analizy danych pochodzących z mikromacierzy oraz z sekwencjonowania następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing; NGS). Głównym obiektem badań są polimorfizmy genetyczne różnego typu (np. SNP – polimorfizmy pojedynczego nukleotydu, InDel – insercje/delecje czy CNV – polimorfizmy liczby kopii) w całych genomach zwierząt. Studenci wykorzystują narzędzia bioinformatyczne umożliwiające przetwarzanie danych biologicznych jak i ich analizę. Dotychczasowe projekty dotyczyły:

  • identyfikacji genów kandydujących oraz mutacji mających wpływ na odpowiedź immunologiczną u Gallus gallus
  • złożoności sekwencji nukleotydowej w miejscu powstawania polimorfizmów zmienności liczby kopii
  • konstrukcji genomów referencyjnych charakterystycznych dla konkretnych ras Bos taurus.

SKN Bioinformatyków nastawione jest głównie na publikowanie badań w czasopismach naukowych z Impact Factor (IF) oraz na propagowanie wyników projektów na konferencjach międzynarodowych krajowych i zagranicznych.