Rzeczpospolita Polska

SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”

logo

SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Opiekun:

dr Malwina Słowikowska
e-mail: 

Dane kontaktowe:

e-mail: 
fanpage: https://www.facebook.com/SKN.chiron/
Instagram: https://www.instagram.com/skn_chiron/

Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych „Chiron” jest najstarszym zrzeszeniem studentów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem naszej działalności jest poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu wielu gatunków zwierząt udomowionych - psów, kotów, bydła, małych przeżuwaczy, trzody chlewnej, koni oraz drobiu.

W ramach naszej działalności:

 • Prowadzimy badania naukowe i jesteśmy współautorami publikacji w czasopismach popularnonaukowych oraz branżowych - krajowych a także międzynarodowych anglojęzycznych. Są to czasopisma z listy A, B i C wykazu ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Nasi członkowie prezentują swoje prace naukowe na konferencjach o zasięgu uczelnianym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
 • Aktywnie uczestniczymy w życiu uczelni organizując dodatkowe wykłady dla wszystkich studentów Naszego Wydziału poszerzających interesujące nas aspekty. Prelegentami są nie tylko nasi prowadzący, ale także lekarze praktycy. Dodatkowo zajmujemy się przygotowywaniem warsztatów, organizacją obozów, konferencji oraz wyjazdów mających na celu promocję Uniwersytetu Przyrodniczego.
 • Angażujemy się w akcje charytatywne, w tym cykliczną już Akcję Franek, która ma miejsce zawsze w okresie przedświątecznym.
 • Corocznie odpowiadamy za organizację obrad trzech Sekcji: Klinicznej Psów i Kotów, Klinicznej Zwierząt Gospodarskich, Koni i Drobiu oraz Nauk Podstawowych i Popularno-Naukowejna Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych na Naszym Uniwersytecie.
 • Prezentujemy nasze stoisko w czasie wydarzeń uczelnianych takich jak Dni Otwarte, Szalona Studencka Noc Naukowa czy Dni Aktywności Studenckiej opowiadając nie tylko o historii naszego koła i samych studiach, ale także pokazując ciekawe aspekty pracy lekarza weterynarii i dzieląc się zdobytą wiedzą.
 • Nasi członkowie chętnie wyjeżdżają na prelekcje do najmłodszych przedstawiając im bogate życie zwierząt oraz uświadamiając na czym polega idea naszego zawodu. Wyjazdy organizowane są do przedszkoli, szkół podstawowych oraz liceów, nie tylko z terenu Wrocławia i okolic, ale także poza województwem dolnośląskim.
 • Na naszych portalach społecznościowych staramy się nie tylko prezentować postępy Naszego Koła, ale także szerzyć informacje, które mają na celu podnieść poziom świadomości ludzi na temat zwierząt: ich zachowań, zagrożeń jakie na nie czyhają czy odpowiedniej nad nimi opieki.
 • Szczególną opieką jako Koło otoczyliśmy jednego z koni dydaktycznych na Naszym Wydziale – Ankarę organizując m.in. akcję „Pochilluj z Ankarą”.
 • Jesteśmy Kołem Naukowym nagrodzonym za I miejsce wśród Kół Naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz II miejsce dla Najlepszego Koła na Uczelni.

 


 

Mentor:

name: Malwina Słowikowska, DVM, PhD
e-mail:

Contact:

e-mail: 
fanpage: https://www.facebook.com/SKN.chiron/
Instagram: https://www.instagram.com/skn_chiron/

Student Scientific Association of Veterinary Students "Chiron" is the oldest association of veterinary students at the Faculty of Veterinary Medicine at the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The aim of our activity is to broaden and propagate knowledge in the field of many domesticated species - dogs, cats, cattle, small ruminants, pigs, horses and poultry.

Our activities:

 • We conduct scientific research and we are co-authors of publications in popular science and professional journals - national as well as international (English-language). These are magazines from the list A, B and C of the list established by the Ministry of Science and Higher Education.
 • Our members present their scientific works at university, national and international conferences.
 • We actively participate in the University life by organizing additional lectures for all students of our faculty expanding the aspects that interest us. Speakers include not only our academic teachers but also practiticing doctors. In addition, we deal with the preparation of workshops, organization of camps, conferences and trips aimed at promoting Wrocław University of Environmental and Life Sciences.
 • We are involved in charity campaigns, including the cyclic Franek Action, which always takes place in the preholiday period.
 • Every year we are responsible for the organization of the sessions in three Sections: Clinical Dogs and Cats, Clinical Farm Animals, Horses and Poultry, and Basic and Popular Science at the International Conference of Students' Scientific Associations at our University.
 • We present our display during university events such as Open Days, Crazy Student Science Night or Student Activity Days, telling not only about the history of our association and the studies themselves, but also showing interesting aspects of the veterinarians' work and sharing the acquired knowledge.
 • Our members willingly give lectures to kindergarten, primary and high school pupils, not only from Wrocław, but also outside of the Lower Silesian Voivodship. We present to them how complex the animals' life is so to make them realize what our profession is all about.
 • On our social media websites, we try not only to present the progress of Our Association but also to disseminate information that aims to raise the level of people's awareness of animals: their behavior and how to take care of them.
 • As Chiron, we take special care for one of the faculty horses - Ankara, organizing (among others) action “Chill with Ankara”
 • We are a Scientific Association awarded with the first place among the Scientific Associations of the Faculty of Veterinary Medicine and the second place for the Best Association at the University.